Kapitalizacja i notowania akcji

Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku, dlatego nastroje panujące na krajowym parkiecie są przez nas stale monitorowane. Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest w znacznym stopniu pochodną nastawienia inwestorów zagranicznych do koszyka rynków wschodzących. W 2018 roku wzmocnienie dolara i zacieśnianie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych skłaniało inwestorów do przekierowania aktywów z bardziej ryzykownych rynków w kierunku amerykańskich obligacji. Pomimo korzystnej sytuacji gospodarczej w Polsce i dynamiki PKB pozytywnie wyróżniającej się na tle innych krajów Europy, warszawski parkiet odczuł skutki odpływu zagranicznych funduszy. W części wynikało to z silniejszego dolara i rosnącej rentowności amerykańskiego długu, a w części z chęci realizacji zysków po pomyślnym dla GPW 2017 roku. Krajowy kapitał również nie stwarzał impulsów dla poprawy koniunktury giełdowej. Umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach akcji zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, przy ograniczonym popycie ze strony Otwartych Funduszy Emerytalnych, powodowały presję na notowania spółek. Sytuacji nie pomagały też trendy na światowych rynkach akcji. Od początku 2018 roku na wielu z nich notowano spadki lub konsolidację notowań.

Cena akcji mBanku na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2018 roku (tj. 28 grudnia) wyniosła 424,20 zł, co oznacza, że w porównaniu z kursem w ostatnim dniu roboczym 2017 roku (tj. 29 grudnia) obniżyła się o 8,8%, a w porównaniu do urealnionego kursu skorygowanego o dywidendę wypłaconą 7 czerwca 2018 roku spadła o 7,7%. Mniejszy spadek cen akcji w sektorze bankowym odnotowano tylko w przypadku Banku Millennium (-0,8%), co wynikało w części z pozytywnej reakcji inwestorów na informację o przejęciu Eurobanku. Największy spadek notowań dotknął banki wykazujące straty: Getin Noble Bank (-77,2%) i Idea Bank (-89,5%). Kapitalizacja mBanku według stanu na koniec 2018 roku wyniosła 18,0 mld zł (4,2 mld EUR) wobec 19,7 mld zł (4,7 mld EUR) na koniec 2017 roku. Wskaźnik P/BV (cena/wartość księgowa) dla Grupy mBanku na koniec 2018 roku wyniósł 1,2 wobec 1,4 przed rokiem. Wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) wyniósł 13,6 wobec 18,0 w 2017 roku.

Notowania akcji mBanku na tle indeksów Koniec 2017 roku Koniec 2018 roku Zmiana
WIG 63 746,20 57 690,50 -9,5%
WIG -20 2 461,21 2 276,63 -7,5%
WIG -Banki 8 481,97 7 453,65 -12,1%
mBank S.A. (zł) 465,00 424,20 -8,8%

Indeks WIG -Banki w 2018 roku obniżył się o 12,1%. Na spadek notowań banków na warszawskim parkiecie wpłynęła oddalająca się w czasie wizja wzrostu marż odsetkowych przy perspektywie stabilnych stóp procentowych. Na notowania spółek sektora finansowego negatywny wpływ miały również takie wydarzenia, jak upadek dużej spółki windykacyjnej w pierwszym półroczu i podejrzenie afery korupcyjnej w Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2018 roku.

Relacje inwestorskie

Departament Analiz i Relacji Inwestorskich, współpracując z Zarządem banku i innymi jednostkami organizacyjnymi, dba o przekazywanie właściwych i kompletnych informacji o Grupie mBanku analitykom i inwestorom. Odbywa się ono z poszanowaniem obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania na rynku regulowanym. W mBanku stosujemy zasady ładu korporacyjnego, opisane szczegółowo w oświadczeniu mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku.

Rzetelna i przejrzysta komunikacja z interesariuszami oraz równy dostęp do informacji przyczyniają się do budowy zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego, co wpływa na wycenę spółki. Prowadzimy aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, obejmującą działania dostosowane do potrzeb informacyjnych poszczególnych grup, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Kontakt z interesariuszami banku w języku polskim i angielskim odbywa się podczas bezpośrednich spotkań, telekonferencji, poprzez pocztę elektroniczną oraz regularnie aktualizowane materiały udostępniane na stronie internetowej. Serwis relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/) zapewnia pogrupowane tematycznie informacje m.in. o sytuacji finansowej Grupy mBanku, akcjonariacie, walnych zgromadzeniach, ratingach i notowaniach akcji mBanku na GPW. Zawiera także raporty bieżące i okresowe oraz konsensus prognozowanych wyników Grupy. Interaktywna aplikacja klasy Business Intelligence – Analyzer mBanku – umożliwia szybki i czytelny przegląd historycznych wyników finansowych i danych biznesowych. Nowych inwestorów zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o Grupie mBanku oraz szczegółami strategii „mobilny Bank” w specjalnej zakładce strony relacji inwestorskich. Analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie poprzez comiesięczny newsletter oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

W 2018 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w czterech konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez internet. Każdorazowo w takim wydarzeniu brało udział około dwudziestu przedstawicieli domów maklerskich oraz inwestorów. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach banku. Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2018 roku uczestniczyliśmy w 4 konferencjach w Warszawie, 6 zagranicznych (w Zuers, Frankfurcie, Pradze oraz trzykrotnie w Londynie) oraz zorganizowaliśmy indywidualne spotkania inwestorów instytucjonalnych z przedstawicielami Zarządu banku po ogłoszeniu wyników za I kwartał. Ponadto, zorganizowaliśmy roadshow w Stanach Zjednoczonych. W ciągu roku, oprócz spotkań podczas konferencji i roadshow, w banku odbywały się indywidualne spotkania inwestorów i analityków z przedstawicielami Zarządu i/lub zespołem ds. relacji inwestorskich.

Jak co roku, w 2018 roku odbyły się również spotkania analityków z agencji ratingowych z przedstawicielami Zarządu mBanku. Prowadziliśmy również regularną wymianę informacji z agencjami ratingowymi w formie telekonferencji z ich analitykami i korespondencji e-mailowej.

Udział akcji mBanku w indeksach giełdowych

W 2018 roku liczba akcji mBanku wzrosła o 24 860. W rezultacie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny mBanku wzrósł o 99 440 zł. Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie:

  • uchwały nr 21 XXI ZWZ Banku z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji (z późniejszymi zmianami); oraz
  • uchwały nr 3 XVI NWZ Banku z dnia 27 października 2008 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji (z późniejszymi zmianami).

Akcje mBanku są składową m.in. indeksów GPW:

 

WIG
WIG-Poland
WIG-20
WIG-30

mBank W RESPECT INDEX

W 2018 roku mBank już po raz drugi został zakwalifikowany do prestiżowego Respect Index. Grupuje on w swoim portfelu spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które wykazują się szczególną dbałością o odpowiedzialność prowadzonego przez siebie biznesu. Wyniki notowań indeksu wskazują, że podmioty wchodzące w jego skład dają wyższą stopę zwrotu niż przeciętna rynkowa.

Dane na temat akcji mBanku 2017 2018
Łączna liczba akcji 42 312 122 42 336 982
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4,00 4,00
Zarejestrowany kapitał akcyjny (zł) 169 248 488 169 347 928
Cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku (zł) 465,00 424,2
Wskaźnik P/E 18,0 13,6
Wskaźnik P/BV 1,4 1,2
Maksymalna cena akcji (zł) 487,80 533,50
Minimalna cena akcji (zł) 338,00 374,00
Kapitalizacja spółki na koniec roku (mld zł) 19,7 18,0
Średni wolumen obrotu (mln zł) 8,7 8,1
Dywidenda na akcję (zł) 5,15

Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych

Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten obniżał się w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w banku. Na koniec 2018 roku Commerzbank AG posiadał 69,3% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe 30,67% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych. Są to głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Jedynym inwestorem, który przekraczał próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu był Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Według opublikowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne zestawień akcji spółek notowanych na GPW w portfelach funduszy na koniec 2018 roku, posiadał on 5,0% akcji mBanku. Trzecim co do wielkości akcjonariuszem mBanku był AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, który posiadał 4,1% akcji.

W dniu 4 lutego 2019 roku bank otrzymał od Nationale-Nederlanden OFE zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu banku poniżej 5%.

Więcej informacji na temat znacznych pakietów akcji oraz dominującego akcjonariusza znajduje się w sekcji Znaczne pakiety akcji.  

Relatywne zmiany notowań akcji mBanku oraz indeksów giełdowych (31.12.2013 = 100)

W 2018 roku Indeks WIG -20 spadł o 7,5%, a indeks szerokiego rynku WIG obniżył się o 9,5%. Wśród dwudziestu największych spółek najsilniejszy wzrost odnotowały akcje Grupy Lotos (+53,4%) oraz producenta i dystrybutora gier wideo CD Projekt (+50,1%). Natomiast największe spadki notowań w ujęciu rocznym dotyczyły spółki Eurocash, zajmującej się hurtową dystrybucją produktów FMCG (-33,5%), Alior Banku (-33,1%) i producenta obuwia – spółki CCC (-32,2%).

Zmiana notowań akcji mBanku na tle indeksów 2014 2015 2016 2017 2018
mBank -0,4% -36,9% 6,8% 38,7% -8,8%
Indeks WIG-Banki -0,7% -23,5% 2,9% 35,4% -12,1%
EURO STOXX Banks Index -4,9% -4,9% -8,1% 10,9% -33,3%

Ratingi

mBank posiada ratingi Fitch Ratings (Fitch), S&P Global Ratings (S&P), Moody’s Investors Service (Moody’s) i Capital Intelligence Ratings (CI). Ratingi Fitch i S&P zostały nadane na zlecenie mBanku, czyli oparte są na podstawie szczegółowych informacji dostarczonych agencjom i rozmów ich analityków z naszymi przedstawicielami. Ratingiem na zlecenie jest również ocena dla mBanku Hipotecznego i emitowanych przezeń listów zastawnych nadana przez agencję Fitch Ratings. Ratingi Moody’s i Capital Intelligence oparte są na publicznie dostępnych informacjach.

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych (waluta zagraniczna) nadanych przez „agencje wielkiej trójki” dla mBanku, Commerzbanku i Polski według stanu na koniec 2018 roku.

Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A- (stab.) BBB (stab.) BBB+ (stab.)
S&P Global Ratings A- (stab.) BBB+ (neg.) A- (neg.)
Moody’s Investors Service A2 (stab.) Baa11 (pos.) A11 (stab.)

1Długookresowy rating depozytów. W nawiasach podana perspektywa ratingu: pos. – pozytywna, stab. – stabilna, neg. – negatywna.

Dywidenda

Utrzymywanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy jest elementem strategii na lata 2016-2020 „mobilny Bank”. Tym niemniej przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy, Zarząd mBanku kieruje się przede wszystkim aktualnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi wypłaty dywidendy przez banki. W marcu 2018 roku KNF opublikowała stanowisko w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, które podtrzymała w stanowisku ze stycznia 2019 roku w sprawie polityki dywidendowej w 2019 roku. O aktualnych regulacjach w tej sprawie można przeczytać na stronie internetowej regulatora.

W kwietniu 2018 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku podjęło decyzję o wypłacie 217,9 mln zł w formie dywidendy, czyli 20% zysku netto osiągniętego w 2017 roku. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1,2 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy banku. Decyzją XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 roku uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w wysokości 1 317,5 mln zł został w kwocie 248,2 mln zł przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwota 1 069,3 mln zł pozostała niepodzielona.

 

Kontakt dla inwestorów

Joanna Filipkowska

zastępca dyrektora ds. relacji inwestorskich

Akcje i Analitycy

tel. +48 22 829 04 53

fax: +48 22 829 04 88

Joanna.Filipkowska@mbank.pl

Paweł Lipiński

specjalista ds. relacji inwestorskich

Instrumenty dłużne i Ratingi

tel. +48 22 829 15 33

fax: +48 22 829 04 88

Pawel.Lipinski@mbank.pl

Wyniki wyszukiwania: