Świadomie zarządzamy naszym wpływem na środowisko, stale dążąc do ograniczania negatywnych oddziaływań.

[102-11] 

Troska o środowisko naturalne jest ważnym aspektem naszej strategii CSR. Z tego powodu wprowadziliśmy ograniczenia w relacjach z przedsiębiorcami, którzy eksploatują tereny cenne przyrodniczo lub naruszają przepisy ochrony środowiska. Jako sygnatariusz 10 zasad UN Global Compact przestrzegamy zasad, do których się zobowiązaliśmy („7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, 8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz 9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.”).

W grudniu 2018 roku przyjęliśmy politykę kredytowania farm wiatrowych i fotowoltaiki (Polityka kredytowa mBanku S.A. dotycząca finansowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii). Zakłada ona przeznaczenie na ten cel około pół miliarda złotych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Pierwszeństwo będą miały projekty, których właściciele i operatorzy posiadają doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej.

Wsparcie dla zielonych technologii oraz przyjaznych dla klimatu modeli biznesowych jest dla nas zarówno niszą rynkową, jak i wkładem w globalne wysiłki na rzecz bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki.

Wybrane bezpośrednie działania prośrodowiskowe mBanku w 2018 roku:

Zamontowaliśmy kolejnych 40 filtrów (Warszawa, Łódź). Dzięki temu działaniu jesteśmy w stanie ograniczać zamówienia wody butelkowej i butlowych dystrybutorów do wody. W ten sposób ograniczamy zużycie plastiku oraz edukujemy naszych pracowników.

W 2018 roku w większości placówek banku wdrożyliśmy system MyQ. Umożliwia on identyfikację procesów biznesowych generujących nadmierną ilość druku, a także ogranicza marnowanie papieru, między innymi dzięki utrzymywaniu druku dwustronnego jako ustawienia domyślnego oraz realizacji wydruków dopiero po autoryzacji użytkownika na kopiarce (eliminuje to druk prac nieodbieranych z urządzeń).

Wyniki wyszukiwania: