mBank od szeregu lat realizuje w polityce kadrowej podstawowe elementy polityki różnorodności, która naszym zdaniem stanowi dodatkowy atut organizacji. Elementy polityki różnorodności są zakorzenione w różnych regulacjach, procedurach lub procesach (m.in. w Regulaminie pracy mBanku S.A., w polityce w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. czy Karcie Różnorodności).

Różnorodność wynikająca z doświadczenia, wiedzy, kierunku wykształcenia, zainteresowań i innych cech uwalnia kreatywność i przyczynia się do poszukiwania niestandardowych rozwiązań i optymalizacji działania, a tym samym buduje przewagi konkurencyjne spółki, przekłada się na jakość świadczonych usług i efekty ekonomiczne.

W mBanku obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy, sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, narodowość, kraj pochodzenia, orientację seksualną, przekonania i poglądy polityczne i religijne, czyli wszystkie te czynniki, które mogą powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Bank zapewnienia warunki pracy sprzyjające pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, umiejętności i zainteresowań kadry menedżerskiej, m.in. poprzez udział w szkoleniach czy klubach zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach. Zarządzanie różnorodnością przyczynia się do kreowania kultury organizacyjnej, opartej na otwartości i tolerancji, w której każdy pracownik czuje się doceniany i szacowany oraz ma możliwości rozwoju zawodowego.

Zgodnie z polityką równości płci, bank dąży do zapewnienia reprezentantów obu płci w doborze zewnętrznym, nominacjach wewnętrznych oraz planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku, uwzględniając zasady równego traktowania w zakresie nawiązywania stosunku pracy. W mBanku na etapie rekrutacji pracownika stosowana jest metoda selekcji, która umożliwia obiektywną ocenę kompetencji kandydatów. Każdy pracownik banku ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi. Wartościowanie stanowisk pracy oparte jest na obiektywnych kryteriach, co zapobiega dyskryminacji.

Naszą dbałość o różnorodność odzwierciedla również skład Rady Nadzorczej mBanku. Jej członkowie posiadają uzupełniające się doświadczenia zawodowe, wiedzę i umiejętności. Zasiadają w niej 2 kobiety. Różnorodność w Radzie Nadzorczej reguluje Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A., która obowiązuje od grudnia 2018 roku.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza stosują Politykę w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. Celem Polityki odpowiedniości jest wprowadzenie zasad, które muszą być spełnione, aby stanowiska realizujące kluczowe funkcje w banku były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację odpowiednie do pełnionej funkcji. Polityka odpowiedniości zawiera odrębny rozdział poświęcony polityce różnorodności.

Przy wyborze i powoływaniu Członków Zarządu oraz proponowaniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej mBank bierze pod uwagę kwestię różnorodności:

Decydując o składzie Zarządu, Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia jego różnorodności w szczególności w odniesieniu do wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i udziału kobiet. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na różnorodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego Członków Zarządu;

Struktura wiekowa Członków Rady powinna być różnorodna. Ponadto Rada Nadzorcza dąży do tego, aby jej członkowie posiadali różnorodne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Rada Nadzorcza zwraca ponadto uwagę na kwestię odpowiedniego udziału kobiet.

Obecny 12-osobowy skład Rady Nadzorczej uwzględnia idee leżące u podstaw polityki różnorodności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci głównego akcjonariusza mBanku, jak również przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz osoby z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości.

W 12-osobowej Radzie Nadzorczej zasiadają dwie kobiety.

Rada Nadzorcza mBanku
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
liczba osób % liczba osób % liczba osób %
Kobiety 2 17% 2 17% 2 17%
Mężczyźni 10 83% 10 83% 10 83%
Razem 12 100% 12 100% 12 100%

 

W siedmioosobowym Zarządzie mBanku jest jedna kobieta.

Zarząd mBanku
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
liczba osób % liczba osób % liczba osób %
Kobiety 1 14% 1 14% 1 14%
Mężczyźni 6 86% 6 86% 6 86%
Razem 7 100% 7 100% 7 100%

 

Osoby należące do kadry menedżerskiej ukończyły różne kierunki studiów, w Polsce i za granicą, m.in. kierunki ekonomiczne, techniczne, informatyczne, prawnicze, z zakresu filologii i inne. W kadrze menedżerskiej są osoby z różnorodnym doświadczeniem w polskich, europejskich i amerykańskich instytucjach finansowych i niefinansowych. Kadra kierownicza posiada świadomość znaczenia różnorodności dla środowiska pracy, bierze udział w szkoleniach opartych na dostrzeganiu różnic i czerpaniu z nich korzyści. W rozpoznawaniu zdolności i umiejętności wykorzystywana jest metoda Success Insights rozpoznająca cechy osobowości, które można wykorzystać w pracy.

 

mBank jest kobietą

„mBank jest kobietą” to organizowany od 2008 roku cykl seminariów adresowanych do właścicielek przedsiębiorstw i menedżerek. Każde seminarium składa się z części merytorycznej, prowadzonej przez ekspertów z mBanku oraz przedstawicieli znaczących firm, części lifestyle’owej oraz spotkania z kobietą sukcesu (do tej pory m.in. dr Irena Eris, Teresa Rosati, Jolanta Kwaśniewska, Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Grochola, Krystyna Janda, Beata Pawlikowska, Urszula Dudziak, Maria Czubaszek i Ewa Kasprzyk). Uczestniczki mają wpływ na tematykę i gości kolejnych spotkań. Częstym elementem programu są panele dotyczące równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Projekt służy inspirowaniu, edukowaniu, sieciowaniu i wspieraniu przedsiębiorczych kobiet, a mBankowi pozwala pogłębiać relacje z klientkami.

W 2018 roku odbyły się dwa wydarzenia z wspomnianego cyklu, który w poprzednich latach nosił tytuł „Jutro należy do kobiet”. Ich tematy to „Siła kobiet” i „Przyszłość należy do kobiet”.

Wyniki wyszukiwania: