Bankowość detaliczna

[FS6] 

Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 5 685 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i na Słowacji w oparciu o internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także rozbudowaną sieć oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe, produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw. W 2013 roku bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami i rozwiązaniami, która, podobnie jak nasza aplikacja mobilna, jest stale ulepszana i cieszy się dużą popularnością wśród klientów.

Kluczowe dane finansowe (na koniec 2018 roku):

Artboard 90 copy 106%
65,7%

Udział w zysku brutto

Artboard 90 copy 12
1 183,3 mln zł

Wynik brutto

Artboard 90 copy 62
3 165,0 mln zł

Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

2014 2015 2016 2017 2018
Liczba klientów (tys.) 1 4 551 4 663 5 052 5 342 5 685
Liczba oddziałów (szt.) 2 281 302 316 333 358
Kredyty dla klientów detalicznych (mln zł) 41 560 46 259 48 950 48 143 52 925
Depozyty klientów detalicznych (mln zł) 39 285 46 117 53 495 55 694 65 924

1 Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych 2016 i 2015).

2 W tym 325 punktów w Polsce i 33 w Czechach i na Słowacji.

Najważniejsze osiągnięcia
 • wzrost dochodów z działalności podstawowej o 9,8% rok do roku
 • sprzedaż kredytów niehipotecznych wyższa o 25,4% w porównaniu do poprzedniego roku, na poziomie 8,9 mld zł
 • sprzedaż kredytów hipotecznych wyższa o 35,3% w porównaniu do poprzedniego roku, na poziomie ponad 4,6 mld zł
 • wzrost liczby klientów o prawie 343 tys. w ciągu roku
 • wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej o 25,7% do 1 484,5 tys.
 • wzrost wolumenu depozytów detalicznych o 18,4% w 2018 roku, głównie środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych (+19,0% rok do roku)
 • wzrost wartości zakupów kartami płatniczymi mBanku o 21,2%; wzrost liczby transakcji o 23,3% rok do roku

W 2018 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 1 183,3 mln zł, co oznacza wzrost o 242,4 mln zł, tj. 25,8% w porównaniu do poprzedniego roku.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 2 013,1 2 310,5 297,4 14,8%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 582,3 538,8 -43,5 -7,5%
Wynik na działalności handlowej 114,2 127,3 13,1 11,5%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -33,7 188,4 222,1 -/+
Dochody łącznie 2 675,9 3 165 489,1 18,3%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek -342,6 -456,1 -113,5 33,1%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją 1 -1 196,5 -1 319,7 -123,2 10,3%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -195,8 -205,9 -10,1 5,1%
Zysk brutto Bankowości Detalicznej 940,9 1 183,3 242,4 25,8%

1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2018 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do 2017 roku o 489,1 mln zł, tj. 18,3%, do poziomu 3 165,0 mln zł. Odnotowano znaczący wzrost wyniku z tytułu odsetek o 297,4 mln zł (efekt rosnących wolumenów oraz zmiany struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą). Na wzrost dochodów w 2018 roku miało również wpływ zaksięgowanie zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł. Efektem tej transakcji było tez obniżenie wyniku z tytułu prowizji, w którym znacząco obniżyły się prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych;
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do 2017 roku o 123,2 mln zł, tj. 10,3%, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów osobowych;
 • Wyższy poziom utraty wartości i zmiany wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek w porównaniu do ubiegłego roku o 113,5 mln zł, tj. 33,1% w związku z wprowadzeniem nowego standardu rachunkowości (MSSF 9) oraz zmianą struktury portfela kredytów detalicznych i wzrostem wolumenu kredytów niehipotecznych (kredytów niezabezpieczonych);
 • Podatek od wartości bilansowych Grupy w wysokości 205,9 mln zł.

Działalność w obszarze segmentu Bankowości Detalicznej w liczbach (dotyczy mBanku i mBanku Hipotecznego)

tys. 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana roczna
Liczba klientów detalicznych1 5 051,5 5 342,3 5 685,0 6,4%
Polska 4 182,5 4 437,0 4 760,6 7,3%
Oddziały zagraniczne 869 905,3 924,3 2,1%
Czechy 612,3 633,6 642,2 1,4%
Słowacja 256,7 271,8 282,1 3,8%
mln zł
Kredyty klientów detalicznych, w tym: 48 926,1 48 122,1 52 510,7 9,1%
Polska 44 646,4 43 703,1 47 801,8 9,4%
Kredyty hipoteczne 34 112,7 31 294,8 33 245,5 6,2%
Kredyty niehipoteczne 10 533,7 12 408,3 14 556,3 17,3%
Oddziały zagraniczne 4 279,7 4 419,0 4 708,9 6,6%
Czechy 3 310,9 3 585,3 3 768,8 5,1%
Słowacja 968,8 833,7 940,2 12,8%
Depozyty klientów detalicznych, w tym: 53 662,8 55 749,8 65 852,8 18,1%
Polska 45 727,6 46 876,5 55 733,9 18,9%
Oddziały zagraniczne 7 935,2 8 873,3 10 119,0 14,0%
Czechy 5 630,5 6 346,0 7 163,2 12,9%
Słowacja 2 304,7 2 527,3 2 955,7 17,0%
Fundusze inwestycyjne klientów indywidualnych mBanku 2 14 502,8 17 855,0 15 317,6 -14,2%
tys.
Karty kredytowe 340,3 362,8 381,9 5,3%
Polska 309,4 325,9 341,2 4,7%
Oddziały zagraniczne 30,9 36,8 40,7 10,6%
Karty debetowe 3 438,4 3 713,0 3 909,0 5,3%
Polska 2 876,0 3 138,1 3 319,9 5,8%
Oddziały zagraniczne 562,4 575 589,1 2,5%
Sieć dystrybucji
Centra doradcze 6 10 12
„Lekkie” placówki 17 24 34
mBank (d. Multibank) 115 102 95
mKioski (w tym kioski partnerskie) 98 123 143
Centra finansowe mFinanse (d. Aspiro) 43 41 41
Czechy i Słowacja 37 33 33

Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych za 2016 rok).

Począwszy od 2018 roku nastąpiła zmiana podejścia w prezentowaniu funduszy inwestycyjnych klientów mBanku, wynikająca z włączenia Domu Maklerskiego mBanku oraz mWealth Management w struktury banku.

Korporacje i Rynki Finansowe

[FS6] 

Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 23 706 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 1 mld zł i niebankowe instytucje finansowe), średnie przedsiębiorstwa (K2 – roczne obroty w wysokości 50 mln zł – 1 mld zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 – roczne obroty w wysokości poniżej 50 mln zł, pełna księgowość) poprzez sieć 46 wyspecjalizowanych placówek. Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na bankowości tradycyjnej (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe.

Kluczowe dane finansowe (na koniec 2018 roku):

30,3%

Udział w zysku brutto

545,7 mln zł

Wynik brutto

1 666,5 mln zł

Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

2014 2015 2016 2017 2018
Liczba klientów (tys.) 17,8 19,6 20,9 22 23,7
Liczba oddziałów 48 51 45 46 46
Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) 32 841 33 447 34 174 37 942 44 190
Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) 32 237 34 424 37 383 34 590 35 346
Najważniejsze osiągnięcia
 • wzrost dochodów podstawowych o 11,3% w porównaniu do 2017 roku
 • wzrost wolumenu kredytów klientów korporacyjnych o 16,5% rok do roku
 • rekordowa akwizycja klientów korporacyjnych na poziomie 1,7 tys.
 • utrzymanie wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score) dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, na wysokim poziomie 40, zbliżonym do ubiegłego roku (średnia rynkowa – 25) 1
 • wzrost udziałów rynkowych mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw do 6,6% (6,4% w 2017 roku)
 • udostępnienie klientom korporacyjnym usługi mobilnej autoryzacji w systemie transakcyjnym mCompanyNet
 • wprowadzenie funkcjonalności Qlips, pozwalającej wystawcom faktur udostępniać je w serwisach transakcyjnych banków Płatników za pośrednictwem mBanku

1 Źródło: Kantar Millward Brown, sierpień 2018 roku.

W 2018 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 545,7 mln zł, co oznacza wzrost o 72,4 mln zł, tj. 15,3% rok do roku.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 832,7 922,8 90,1 10,8%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 406,3 456,7 50,5 12,4%
Wynik na działalności handlowej 246,3 252,8 6,4 2,6%
Inne dochody -6,1 0,2 6,2 -/+
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 17,9 34,0 16,0 89,4%
Dochody łącznie 1 497,3 1 666,5 169,2 11,3%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek -168,1 -238,0 -70,0 41,6%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją1 -714,1 -728,8 -14,7 2,1%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -141,7 -153,9 -12,2 8,6%
Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 473,4 545,7 72,4 15,3%

1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2018 roku miały wpływ następujące czynniki:

 • Wyższe dochody w porównaniu do poprzedniego roku (wzrost o 169,2 mln zł rok do roku, tj. 11,3%). Wzrost zanotowano w wyniku z tytułu odsetek (+90,1 mln zł, tj. +10,8%), co było głównie spowodowane wyższymi marżami kredytowymi, zwiększonym wolumenem kredytów oraz niższymi kosztami depozytów (w wyniku konwersji lokat terminowych w rachunki transakcyjne).Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 50,5 mln zł tj. 7,3% wynikał przede wszystkim z wyższych prowizji z działalności kredytowej osiągniętych dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedanych kredytów;
 • Niewielki wzrost kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie o 14,7 mln zł, tj. 2,1%;
 • Wyższy poziom utraty wartości i zmiany wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek o 70,0 mln zł, tj. 41,6%, w porównaniu do 2017 roku;
 • Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 153,9 mln zł.

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w liczbach (tylko mBank)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana roczna w %
Liczba klientów korporacyjnych 20 940 22 048 23 706 7,5%
K1 2 123 2 093 2 193 4,8%
K2 6 067 7 088 7 520 6,1%
K3 12 750 12 867 13 993 8,8%
mln zł
Kredyty klientów korporacyjnych, w tym: 20 874,1 23 010,6 25 349,8 10,2%
K1 4 999,7 5 316,9 6 994,3 31,5%
K2 12 744,8 14 529,7 15 745,6 8,4%
K3 2 957,9 2 973,0 2 519,1 -15,3%
Transakcje reverse repo/buy sell back 56,7 57,1 17,4 -69,5%
Pozostałe 114,9 133,8 73,4 -45,1%
Depozyty klientów korporacyjnych, w tym: 33 303,9 31 425,5 32 987,4 5,0%
K1 12 659,0 11 999,2 12 765,2 6,4%
K2 12 348,3 13 483,3 13 048,9 -3,2%
K3 6 276,4 5 079,0 5 993,2 18,0%
Transakcje repo 1 600,5 439,6 713,1 62,2%
Pozostałe 419,8 424,4 467,1 10,1%

Rynki Finansowe

Wyniki finansowe

Segment Rynków Finansowych w 2018 roku wypracował zysk brutto w wysokości 83,4 mln zł w porównaniu do 96,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 13,4 mln zł, tj. 13,9%.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 282,2 253,5 -28,6 -10,2%
Wynik z tytułu opłat i prowizji -7,6 -10,1 -2,4 32,2%
Wynik na działalności handlowej -64,9 -32,1 32,8 -50,6%
Inne dochody 20,8 18,2 -2,6 -12,5%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -0,3 -0,5 -0,3 101,5%
Dochody łącznie 230,2 229 -1,2 -0,5%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek 2,1 0,2 -2 -92,4%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją 1 -103,2 -109,3 -6,0 5,9%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -32,3 -36,5 -4,3 13,2%
Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 96,8 83,4 -13,4 13,9%

1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.

Na wynik brutto segmentu Rynków Finansowych w 2018 roku miały wpływ następujące czynniki:

 • Niewielki spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 1,2 mln zł. Niższe dochody z działalności podstawowej były konsekwencją przede wszystkim niższego wyniku z tytułu odsetek (-28,6 mln zł, tj. 10,2%), głównie w związku z niższą rentownością obligacji skarbowych. Równocześnie zanotowano poprawę wyniku z działalności handlowej o 32,8 mln zł, tj. 50,6%, co było konsekwencją wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową i wyższego wolumenu transakcji z klientami;
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji do poziomu 109,3 mln zł;
 • Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 36,5 mln zł.

Wyniki wyszukiwania: