Podsumowanie wyników finansowych spółek Grupy mBanku

W 2018 roku spółki Grupy mBanku odnotowały 522,7 mln zł zysku brutto wobec 245,5 mln zł rok wcześniej. Wzrost wyniku brutto w ujęciu rocznym wynikał m.in. ze zmian w strukturze Grupy, przede wszystkim sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez mFinanse. Wyższe wyniki zrealizowały również spółki mBank Hipoteczny i mFaktoring. Poprawa wyniku w pozycji „Pozostałe” spowodowana była głównie sprzedażą nieruchomości w posiadaniu spółki Garbary.

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
mFinanse 141,4 364,4 1 223 157,7%
mLeasing2 64,8 65,1 0,4 0,6%
mBank Hipoteczny 34,8 60,7 25,9 74,5%
mFaktoring 14,7 21 6,3 43,1%
Pozostałe 3 -10,1 11,5 21,6 -/+
Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem 245,5 522,7 277,2 112,9%

1 Uwzględnia wynik na transakcji jednorazowej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uwzględnia wynik Asekum Sp. z o.o

Uwzględnia mFinance France, mCO, BDH Development, Garbary, Tele-Tech Investments i Future Tech.

O spółce:

 • działalność na rynku pośrednictwa jako otwarta platforma sprzedaży produktów podmiotów finansowych, z uwzględnieniem produktów mBanku
 • oferta obejmuje kredyty, rachunki, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm
 • oferta produktów 13 podmiotów finansowych, za pośrednictwem 184 punktów sprzedaży w całej Polsce

W 2018 roku działalność otwartej platformy sprzedaży produktów finansowych mFinanse pozostawała pod wpływem zmian organizacyjnych wynikających ze sprzedaży wydzielonych części biznesu. Największy wpływ na wyniki spółki miała finalizacja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która pełniła m.in. rolę agenta ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych, w I kwartale 2018 roku. W efekcie, zysk brutto spółki w 2018 roku wyniósł 364,4 mln zł w porównaniu do 141,4 mln zł rok wcześniej.

mFinanse odnotowało w 2018 roku 41,5% wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych (1 897,4 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 1 341,2 mln zł rok wcześniej). W analizowanym okresie w spółce nastąpił również wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 81,4% (550,5 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 336,9 mln zł rok wcześniej). Wynik zrealizowany w obszarze sprzedaży kredytów samochodowych przeznaczonych dla salonów dealerskich był wyższy o 16,3% w ujęciu rocznym (324,4 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 278,9 mln zł rok wcześniej). W roku 2018 nastąpiła znacząca poprawa wyników sprzedaży w obszarze leasingu samochodowego o 244,1% rok do roku (126,0 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 36,6 mln rok wcześniej).

W roku 2018 spółka kontynuowała projekt rozwoju sieci sprzedaży poprzez rozbudowę sieci mKiosków. Jego celem jest pełne pokrycie nowymi lokalizacjami obszarów kraju, w których do tej pory nie funkcjonowały Placówki mFinanse lub mBanku. W omawianym okresie powstało 20 nowych punktów sprzedażowych, a na koniec 2018 roku spółka zarządzała 143 mKioskami.

Zysk brutto spółki w 2018 roku wyniósł 364,4 mln zł w porównaniu do 141,4 mln zł rok wcześniej. Na wynik brutto Spółki wpływ miała sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w obszarze ubezpieczeń.

O spółce:

 • trzecie miejsce na rynku leasingu nieruchomości oraz czwarte na rynku leasingu w 2018 roku
 • oferta leasingu, pożyczek oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową, zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych
 • różnorodne produkty leasingowe w segmencie korporacyjnym, w tym leasing pojazdów prywatnych, komercyjnych i ciężkiego sprzętu, zarządzanie flotą samochodową, leasing maszyn i urządzeń oraz dzierżawa nieruchomości

W segmencie detalicznym spółka prowadzi program „Leasing w Detalu”, który przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych.

Wartość umów zawartych w 2018 roku wyniosła 6,1 mld zł w porównaniu do 5,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza 22,1% wzrost rok do roku. Zwiększenie popytu w 2018 roku znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży wyższym niż w 2017 roku, głównie ze względu na wzrost w segmencie pojazdów.Wartość umów zawartych na ruchomości w 2018 roku wyniosła 6,0 mld zł w porównaniu do 4,6 mld zł w roku poprzednim (tj. +27,9%), a wartość umów zawartych na nieruchomości wyniosła 0,1 mld zł w porównaniu do 0,3 mld zł w roku 2017 (tj. -60,4%).

Wynik brutto spółki w 2018 roku utrzymał się na zbliżonym poziomie jak rok temu, tj. 65,1 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 64,8 mln zł rok wcześniej). W roku 2018 obserwowaliśmy kontynuację wzrostu rzeczywistych kosztów finansowania wyrażonych w wyższej marży od kredytów otrzymanych przez mLeasing.

W 2018 roku kontynuowano program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla klientów firmowych mBanku, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasingu pozwoliły na sfinansowanie przez mLeasing w 2018 roku środków trwałych pozyskanych z udziałem Bankowości Detalicznej w wysokości 642,3 mln zł, liczonych według cen zakupu.

Poniższy wykres przedstawia wartość umów leasingowych zawartych w ramach projektu „Leasing w Detalu”:

Wartość nowych kontraktów leasingowych w ramach projektu „Leasing w detalu” (mln zł)

O spółce:

 • najdłuższa historia emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym
 • poprawa stabilności i dywersyfikacji finansowania działalności Grupy mBanku poprzez długoterminowe finansowanie w formie listów zastawnych
 • finansowanie inwestycji komercyjnych na rynku nieruchomości, kredytowanie projektów sektora publicznego w obszarze inwestycji komunalnych i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
 • oferta analizy rynku i usług doradczych adresowana do inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych
 • rating agencji Fitch Ratings: długoterminowy „BBB”, krótkoterminowy „F2”. Rating hipotecznych listów zastawnych „A”

 

W 2018 roku mBank Hipoteczny uplasował na rynku 3 emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł. Szczegóły dotyczące programu emisji zostały opisane w sekcji Finansowanie działalności Grupy.

Emisja listów zastawnych w latach 2013-2018 (mln zł)

Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego na koniec 2018 roku wyniósł 11,3 mld zł, tj. zwiększył się o 3,8% w porównaniu do końca 2017 roku. Zmiana wynikała głównie z systematycznego wzrostu portfela komercyjnego (+12,3%). W ciągu roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 1,8 mld zł. Pomimo przeniesienia sprzedaży kredytów detalicznych do mBanku, w ciągu minionego roku portfel ten wzrósł o 5,7%. W minionym okresie portfel detaliczny zasilały transakcje poolingowe, których łączna wartość w 2018 roku wyniosła 603 mln zł.

W 2018 roku, pomimo dodatkowego obciążenia z tytułu podatku bankowego (27,6 mln zł), jednostkowy wynik brutto spółki był wyższy o 74,5% w odniesieniu do roku ubiegłego. Wynik brutto na koniec 2018 roku wyniósł 60,7 mln zł, w porównaniu z 34,8 mln zł rok wcześniej.

Największy wpływ na wynik brutto miał przyrost wyniku odsetkowego (11,7%) związany ze znacznymi spłatami przedterminowymi w portfelu korporacyjnym (o 27,6% wyższymi niż w roku poprzednim). Ponadto, w 2018 roku, w odniesieniu do roku ubiegłego, bank odnotował niższe koszty prowizyjne, co było związane m.in. z przeniesieniem sprzedaży detalicznej do mBanku. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów została utrzymana na podobnym poziomie jak w 2017 roku, natomiast koszty funkcjonowania banku były niższe o 6,2% rok do roku.

O spółce:

 • szósta pozycja w Polsce wśród firm zrzeszonych przez Polski Związek Faktorów – wzrost o 2 miejsca wobec 2017 roku
 • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i egzekwowanie należności; usługi faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe
 • oferta dostępna we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i korporacje na terenie Polski

W 2018 roku spółka rozwijała się dynamicznie, bijąc kolejne rekordy działalności. Obroty, czyli wartość skupionych faktur, wzrosły o 39,5% w stosunku do 2017 roku i osiągnęły historycznie wysoki poziom 19,2 mld zł. Spółka urosła szybciej niż rynek faktoringowy, którego wzrost wyniósł 31,2% Pozwoliło to zająć spółce szóste miejsce na rynku usług faktoringowych w Polsce, odpowiadające 7,9% udziałowi w rynku (dane na podstawie Polskiego Związku Faktorów). mFaktoring w 2018 roku pozyskał niemal 200 nowych klientów i obecnie posiada ponad 600 klientów.

Wszystkie Oddziały Korporacyjne aktywnie uczestniczyły w budowaniu portfela faktoringowego dając sumę nowych limitów faktoringowych w wysokości 695 mln zł. Struktura klientów według segmentów Oddziałów Korporacyjnych wyniosła odpowiednio: K1 – 65 mln zł (2 klientów), K2 – 444 mln zł (64 klientów), K3 – 186 mln zł (114 klientów).

Dynamiczny rozwój biznesu przełożył się na wzrost wyników finansowych spółki. Wynik brutto mFaktoring za rok 2018 wyniósł 21,0 mln zł, wobec 14,7 mln zł rok wcześniej.

Wyniki wyszukiwania: