Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakładała optymalizację bilansu banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności. Strategia „mobilny Bank”, wdrożona w połowie 2016 roku, zakłada wzmacnianie profilu finansowania dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych oraz utrzymywanie wskaźnika Kredyty/Depozyty na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100% każdego roku (92,9% na koniec 2018 roku). Znalazło to odzwierciedlenie w zmianach w strukturze finansowania Grupy mBanku na koniec 2018 roku.

Zmiany w strukturze finansowania Grupy mBanku

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

Po debiucie związanym z emisją euroobligacji w październiku 2012 roku oraz zakończonej sukcesem pierwszej emisji obligacji we frankach szwajcarskich w październiku 2013 roku, Grupa mBanku przeprowadziła w 2014 roku kolejne transakcje w ramach Programu Emisji Euroobligacji, którego łączna wartość wynosi 3 mld EUR. W 2015 roku nie przeprowadzono żadnej emisji w ramach programu EMTN, a w dniu 12 października 2015 mBank dokonał wykupu obligacji o wartości 500 mln EUR. W 2016 roku mBank, poprzez swoją spółkę zagraniczną mFinance France, dokonał emisji obligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR, z terminem wykupu w 2020 roku. W 2017 roku miała miejsce jedna emisja w ramach programu. W dniu 28 marca 2017 roku mFinance France dokonało emisji 6-letnich obligacji o wartości nominalnej 200 mln CHF z kuponem 1,005%.

W 2018 roku miały miejsce dwie emisje w ramach programu. W dniu 7 czerwca 2018 roku mBank dokonał emisji 4-letnich obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 180 mln CHF z kuponem 0,565%. W dniu 5 września 2018 roku nastąpiła emisja 4-letnich obligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR i kuponie 1,058%. W 2018 roku spłacono dwie emisje: o wartości 200 mln CHF w październiku oraz 500 mln CZK (koron czeskich) w grudniu.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie transz pozostałych do spłaty:

Data emisji Wartość nominalna Data wykupu Kupon
01.04.2014 500 mln EUR 01.04.2019 2,38%
26.11.2014 500 mln EUR 26.11.2021 2,00%
26.09.2016 500 mln EUR 26.09.2020 1,40%
28.03.2017 200 mln CHF 28.03.2023 1,01%
07.06.2018 180 mln CHF 07.06.2022 0,57%
05.09.2018 500 mln EUR 05.09.2022 1,06%

mBank kontynuuje działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia stabilnego refinansowania na atrakcyjnych warunkach.

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 7,2 mld zł.

Działalność emisyjna listów zastawnych realizowana przez mBank Hipoteczny jest istotnym elementem Strategii Grupy mBanku w obszarze finansowania. Skala działalności emisyjnej mBH w 2018 roku oraz parametry poszczególnych emisji stanowią potwierdzenie istotnej zmiany w polityce Banku, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie finansowania oraz refinansowanie długoterminowych kredytów hipotecznych w drodze emisji listów zastawnych przy założeniu redukcji niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów, niedopasowania walutowego oraz obniżenia kosztów pozyskiwanego finansowania.

W 2018 roku mBank Hipoteczny uplasował na rynku 3 emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł. Podsumowanie działalności emisyjnej mBH na rynku publicznym w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon Miejsce notowań
300 mln EUR 26.04.2018 05.03.2025 7 1,073% (MS+42 p.b.) Luxembourg Stock Exchange
300 mln PLN 22.06.2018 10.06.2024 6 WIBOR3M +58 p.b. rynek równoległy GPW i Bondspot
10 mln PLN 15.10.2018 10.06.2024 6 WIBOR3M +58 p.b. rynek równoległy GPW i Bondspot

Emisja 300 mln EUR to inauguracyjna benchmarkowa emisja listów zastawnych na rynku międzynarodowym przeprowadzona w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Ostateczna wycena wyniosła 42 punkty bazowe ponad MS (Mid-Swap), a kupon wyniósł 1,073%. Jest to największa emisja listów zastawnych w historii mBH – stanowi ekwiwalent około 1 250 mln zł. Z perspektywy Grupy mBanku jest to najdłuższa oraz najkorzystniej uplasowana emisja długu na rynku międzynarodowym w dotychczasowej historii. Deklarację nabycia listów zastawnych mBH na łączną kwotę ponad 800 mln EUR (2,7-krotność wartości uplasowanej emisji) złożyło ponad 60 inwestorów. Emisja notowana jest na Luxembourg Stock Exchange.

Emisja 300 mln zł przeprowadzona została na podstawie Krajowego Programu Emisji Listów Zastawnych w nowym modelu dystrybucji. Budowa księgi popytu w zakresie oferty dla krajowych inwestorów instytucjonalnych została powierzona mBankowi, natomiast popyt inwestorów spoza Polski reprezentowany był przez Erste Group Bank AG. Za ich pośrednictwem 23 inwestorów złożyło deklaracje nabycia listów zastawnych na łączną kwotę ponad 577 mln zł, czyli niemal dwukrotnie przekraczając wartość oferty.

Emisja 10 mln zł z października 2018 roku została przeprowadzona w celu asymilacji z emisją 300 mln zł z czerwca 2018 roku. Zakres uprawnień posiadaczy listów zastanych jest tożsamy dla obu łączonych serii, z chwilą asymilacji są one notowane pod wspólnym kodem ISIN na Rynku Równoległym GPW i Bondspot. Była to pierwsza w historii polskiego rynku kapitałowego asymilacja dwóch serii listów zastawnych.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu. Potwierdzają to oceny ratingowe przyznane przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd. emitowanym przez mBH hipotecznym listom zastawnym. W dniu 22 czerwca 2018 roku rating hipotecznych listów zastawnych został potwierdzony na poziomie A.

Wyniki wyszukiwania: