Sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA Nota 31.12.2018 31.12.2017
Kasa, operacje z bankiem centralnym 19 9 199 264 7 384 869
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 2 104 302 2 761 685
Należności od banków 23 nd 1 707 722
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: 21 2 836 060 nd
Kapitałowe papiery wartościowe 72 775 nd
Dłużne papiery wartościowe 58 130 nd
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 705 155 nd
Inwestycyjne papiery wartościowe 22 nd 32 144 699
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 22 24 338 284 nd
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 23 nd 84 475 844
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 23 103 564 317 nd
Dłużne papiery wartościowe 9 000 539 nd
Należności od banków 2 546 346 nd
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 92 017 432 nd
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 24 28 680
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 25 42 134
Wartości niematerialne 26 776 175 710 642
Rzeczowe aktywa trwałe 27 785 026 758 738
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 9 336 9 688
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 959 076 629 250
Inne aktywa 28 1 178 279 770 068
Aktywa razem 145 750 119 131 424 019
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Nota 31.12.2018 31.12.2017
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 981 117 1 095 365
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 29 125 611 195 113 050 373
Zobowiązania wobec banków 3 078 387 5 073 351
Zobowiązania wobec klientów 102 009 062 91 496 027
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 18 049 583 14 322 852
Zobowiązania podporządkowane 2 474 163 2 158 143
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej 44 854
Rezerwy 31 258 283 190 975
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 352 962 179 685
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 83 81
Inne zobowiązania 30 3 330 399 2 571 130
Zobowiązania razem 130 534 039 117 132 463
Kapitały
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 15 213 980 14 289 370
Kapitał podstawowy: 3 574 686 3 564 176
Zarejestrowany kapitał akcyjny 36 169 348 169 248
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 37 3 405 338 3 394 928
Zyski zatrzymane, w tym: 38 11 424 456 10 574 294
– Wynik finansowy z lat ubiegłych 10 108 005 9 482 764
– Wynik roku bieżącego 1 316 451 1 091 530
Inne pozycje kapitału własnego 39 214 838 150 900
Udziały niekontrolujące 2 100 2 186
Kapitały razem 15 216 080 14 291 556
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 145 750 119 131 424 019
Łączny współczynnik kapitałowy 47 20,69 20,99
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 47 17,47 18,31
Wartość księgowa 15 213 980 14 289 370
Liczba akcji 36 42 336 982 42 312 122
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 359,35 337,71

Wyniki wyszukiwania: