Nota Rok kończący się 31 grudnia
2018 2017
Przychody z tytułu odsetek, w tym: 6 4 518 190 4 052 074
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 3 868 051 3 773 079
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 650 139 278 995
Koszty odsetek 6 (1 021 716) (916 414)
Wynik z tytułu odsetek 3 496 474 3 135 660
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 641 782 1 659 673
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (665 932) (667 515)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 975 850 992 158
Przychody z tytułu dywidend 8 3 558 3 428
Wynik na działalności handlowej, w tym: 9 347 336 294 063
Wynik z pozycji wymiany 323 472 289 112
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 30 571 17 606
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (6 707) (12 655)
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 10 (160 041) nd
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 11 nd (3 937)
Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 11 14 495 nd
Wynik na dłużnych papierach wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 16 465 nd
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (4 034) nd
Wynik z tytułu usunięcia z bilansu 2 064 nd
Pozostałe przychody operacyjne 12 407 620 242 360
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 15 (527 573) (507 721)
Ogólne koszty administracyjne 13 (1 911 340) (1 818 949)
Amortyzacja 26, 27 (252 592) (224 219)
Pozostałe koszty operacyjne 14 (192 953) (210 171)
Wynik działalności operacyjnej 2 200 834 1 902 672
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (401 760) (375 256)
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 1 240 486
Zysk brutto 1 800 314 1 527 902
Podatek dochodowy 16 (483 945) (432 832)
Zysk netto 1 316 369 1 095 070
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 316 451 1 091 530
– udziały niekontrolujące (82) 3 540
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 316 451 1 091 530
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 42 318 253 42 290 313
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 31,11 25,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 17 42 343 775 42 313 383
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 31,09 25,80

Wyniki wyszukiwania: