Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku

*Zmiana w związku z wprowadzeniem MSSF 9 – w 2017 r. pozycja opisana jako odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Dochody łącznie – suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, innych dochodów, pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.

Ogólne koszty administracyjne z amortyzacją – suma ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji.

Utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek – w 2017 roku obejmowała utratę wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. W 2018 roku wyliczana jako suma utraty wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

ROA netto – zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku podzielony przez średni stan aktywów. Średni stan aktywów liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca.

ROE brutto – zysk brutto podzielony przez średni stan kapitału własnego (z wyłączeniem zysku roku bieżącego). Średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca.

ROE netto – zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku podzielony przez średni stan kapitału własnego (z wyłączeniem zysku roku bieżącego). Średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca.

Wskaźnik Koszty/Dochody – ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją podzielone przez dochody łącznie (z wyłączeniem podatku od pozycji bilansowych Grupy).

Marża odsetkowa – wynik z tytułu odsetek podzielony przez średni stan aktywów odsetkowych. Na aktywa odsetkowe składają się: kasa i operacje z bankiem centralnym, należności od banków, papiery wartościowe (w 2018 roku obejmujące wszystkie metody wyceny) oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom (w ujęciu netto, w 2018 roku obejmujące wszystkie metody wyceny). Średni stan aktywów odsetkowych liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca.

 

Dochody Grupy mBanku

Wypracowane w 2018 roku przez Grupę mBanku dochody wyniosły 5 059,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 605,6 mln zł, czyli o 13,6%. Przyczyniła się do tego głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek i wyniku na działalności handlowej oraz zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse.

Dochody ogółem i marża (mln zł)

 

Podobnie jak w 2017 roku, wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku w 2018 roku (69,1%). Osiągnął on wartość 3 496,5 mln zł wobec 3 135,7 mln w 2017 roku (+11,5%). Na wysoki wzrost wyniku odsetkowego wpłynął znaczący wzrost przychodów z tytułu odsetek.

Poziom marży odsetkowej, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł 2,6% w porównaniu do 2,5% w 2017 roku.

Przychody z tytułu odsetek wzrosły, w porównaniu do 2017 roku, o 466,1 mln zł, tj. 11,5% i osiągnęły wartość 4 518,2 mln zł. Głównym źródłem przychodów odsetkowych Grupy (75,0%) były kredyty i pożyczki. Przychody odsetkowe z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 372,8 mln zł, tj. 12,4%, i wyniosły 3 387,6 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim z rosnącego wolumenu kredytów oraz zmiany struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą, przy jednoczesnym spadku udziału kredytów hipotecznych w walutach obcych, które charakteryzują się niższą marżą. W 2018 roku przychody odsetkowe od inwestycyjnych papierów wartościowych pozostały stabilne. Przychody odsetkowe od instrumentów pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej wzrosły o 35,0% w porównaniu do 2017 roku, do poziomu 180,4 mln zł, w związku ze wzrostem wolumenów transakcji CIRS oraz zmianą struktury walutowej transakcji FX swap.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki 3 014,8 3 387,6 372,8 12,4%
Inwestycyjne papiery wartościowe 693,2 692,1 -1,1 -0,2%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 59,9 55,7 -4,2 -7,0%
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 62,8 72,4 9,6 15,2%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 133,6 180,4 46,8 35,0%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 66,8 84,4 17,6 26,4%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 15,8 40,4 24,6 155,7%
Pozostałe 5,2 5,2 0,0 -0,6%
Przychody z tytułu odsetek 4 052,1 4 518,2 466,1 11,5%

W omawianym okresie koszty odsetkowe również wzrosły o 11,5%, co było związane głównie z wyższymi kosztami z tytułu depozytów (wzrost o 83,2 mln zł, tj. 16,9%). W 2018 roku obserwowaliśmy silny napływ depozytów, szczególnie klientów indywidualnych. Odnotowano też wzrost kosztów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o 38,7 mln zł, tj. 13,8% w wyniku wzrostu wartości wyemitowanych papierów dłużnych (transza programu EMTN w wysokości 180 mln CHF i 500 mln EUR oraz 3 publiczne emisje listów zastawnych o równowartości 1,6 mld zł przeprowadzone przez mBank Hipoteczny). Koszty odsetkowe z tytułu otrzymanych kredytów spadły o 26,2 mln zł, tj. 47,3%, czego przyczyną był spadek salda kredytów i pożyczek otrzymanych (spłata pożyczek otrzymanych przez mBank od Grupy Commerzbanku na łączną kwotę 750 mln CHF). Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań podporządkowanych wzrosły o 9,1% w omawianym okresie w związku ze wzrostem wartości tych zobowiązań.

Wynik z tytułu opłat i prowizji, który stanowił 21,8% dochodów Grupy mBanku, ukształtował się na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wyniósł on 975,9 mln zł, co oznacza spadek o 16,3 mln zł, tj. 1,6%. Było to głównie spowodowane spadkiem przychodów.

 

Przychody prowizyjne nieznacznie obniżyły się w ujęciu rocznym (o 17,9 mln zł, tj. 1,1%). Największy przyrost przychodów, związany ze wzrostem wolumenu sprzedanych kredytów, zanotowaliśmy w prowizjach z tytułu działalności kredytowej (+57,2 mln zł, tj. +17,6%). Prowizje za obsługę kart płatniczych wzrosły o 17,1 mln zł, tj. 4,6% w stosunku do 2017 roku. Wzrost ten był spowodowany większą liczbą klientów i wydanych kart płatniczych oraz liczbą i wolumenem transakcji (wartość transakcji bezgotówkowych w 2018 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 21,2%, a liczba transakcji zwiększyła się o 23,3%). Wraz z rosnącą bazą klientów wzrosły też prowizje za prowadzenie rachunków (wzrost o 21,3 mln zł, tj. 11,4%). Rozwój bankowości transakcyjnej i wyższa liczba przeprowadzonych transakcji przełożyły się na wzrost prowizji za realizację przelewów (+11,2%). Wzrosły również prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych (+18,7%). W związku ze zbyciem w I kwartale 2018 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse, która pełniła rolę agenta w zakresie sprzedaży ubezpieczeń grupowych, prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych w 2018 roku były o 46,3% niższe niż przed rokiem (spadek o 86,7 mln zł). Spadek o 33,4 mln zł, tj. 24,4%, odnotowano też w prowizjach za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych, co miało głównie związek z mniejszym zainteresowaniem klientów rynkiem funduszy inwestycyjnych oraz zmianami regulacyjnymi w tym zakresie. Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji zmniejszyły się o 22,9%, czyli 31,0 mln zł, co miało związek z niesprzyjającą sytuacją na rynku kapitałowym i znaczącym spadkiem obrotów na GPW.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Prowizje za obsługę kart płatniczych 372,9 390,0 17,1 4,6%
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 324,8 382,0 57,2 17,6%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych 187,4 100,6 -86,7 -46,3%
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji 135,5 104,5 -31,0 -22,9%
Prowizje za prowadzenie rachunków 186,7 207,9 21,3 11,4%
Prowizje za realizację przelewów 119,9 133,3 13,4 11,2%
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 71,4 84,7 13,3 18,7%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 136,6 103,2 -33,4 -24,4%
Prowizje z działalności powierniczej 26,3 26,5 0,1 0,5%
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z zarządzaniem 14,8 11,6 -3,2 -21,6%
Prowizje z tytułu obsługi gotówkowej 53,3 54,8 1,5 2,9%
Pozostałe 30,3 42,7 12,4 41,1%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 659,7 1 641,8 -17,9 -1,1%

Koszty z tytułu prowizji praktycznie się nie zmieniły w omawianym okresie (-0,2%). Największy przyrost odnotowaliśmy w pozostałych opłatach oraz kosztach prowizji płaconych na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów banku. Równocześnie, koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych obniżyły się.

W 2018 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 3,6 mln zł w porównaniu z 3,4 mln zł w 2017 roku.

Wynik na działalności handlowej w 2018 roku wyniósł 347,3 mln zł i był o 53,3 mln zł, tj. 18,1% wyższy od wyniku z poprzedniego roku.Wzrost był głównie konsekwencją wyższego wyniku z pozycji wymiany (+34,4 mln zł, tj. 11,9%). Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu wzrosły o 13,0 mln zł, tj. 73,6%, a zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń obniżyły się o 5,9 mln zł, tj. 47,0%.Dynamicznie rozwijająca się i zdobywająca coraz większą popularność mPlatforma Walutowa przyczyniła się w dużej mierze do wzrostu wyniku z pozycji wymiany w 2018 roku.

W 2018 roku nastąpił wzrost innych dochodów, w których skład wchodzi wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (w 2017 roku), wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone oraz zysków lub strat z tytułu instrumentów kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (od 2018 roku). Wpływ na to miał przede wszystkim wynik ze sprzedaży obligacji oraz wynik z wyceny akcji Visa Inc. po ich przeniesieniu do pozycji Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. W 2017 roku wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone był ujemny ze względu na aktualizację wartości spółek zależnych i stowarzyszonych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych) wyniósł w 2018 roku 214,7 mln zł wobec 32,2 mln zł w 2017 roku. Tak wysoki wzrost był spowodowany zaksięgowaniem w I kwartale 2018 roku zysku ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł.

Koszty działalności Grupy mBanku

Koszty ogółem (mln zł) i wskaźnik C/I

 

W 2018 roku koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 2 163,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu do 2017 roku. Wzrost kosztów był spowodowany wyższymi kosztami osobowymi i rzeczowymi oraz wzrostem amortyzacji.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Koszty pracownicze -902,9 -952,3 -49,4 5,5%
Koszty rzeczowe -705,2 -744,9 -39,7 5,6%
Podatki i opłaty -23,2 -26,0 -2,8 12,1%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -180,1 -180,4 -0,4 0,2%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7,6 -7,7 -0,1 1,5%
Amortyzacja -224,2 -252,6 -28,4 12,7%
Koszty działalności Grupy mBanku -2 043,2 -2 163,9 -120,8 5,9%
Wskaźnik Koszty / Dochody 45,9% 42,8%
Zatrudnienie (w etatach) 6 455 6 524 69 1,1%

 

W 2018 roku koszty pracownicze były wyższe o 49,4 mln zł, tj. 5,5%. Zmiana ta wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń, w tym przede wszystkim powiązanych ze sprzedażą produktów banku. Więcej informacji na temat świadczeń pracowniczych znajduje się w sekcji Zaangażowani pracownicy.

Koszty rzeczowe wzrosły w omawianym okresie o 39,7 mln zł, tj. 5,6%. W 2018 roku Grupa mBanku odnotowała wyższe koszty rzeczowe w obszarze marketingu, w związku z prowadzeniem kampanii reklamowych, skierowanych głównie do klientów młodych oraz przedsiębiorstw z sektora SME, oraz w obszarze IT, związane z umacnianiem pozycji banku jako lidera bankowości cyfrowej.

Amortyzacja wzrosła w stosunku do 2017 roku o 12,7%, co było związane z prowadzonymi wcześniej inwestycjami w systemy informatyczne.

W efekcie zmian w przychodach i kosztach, wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się w porównaniu do poprzedniego roku i wyniósł 42,8% (45,9% w 2017 roku). Biorąc pod uwagę powtarzalne dochody, wskaźnik również poprawił się i wyniósł 44,7%.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek

W 2018 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w Grupie mBanku (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) wyniosła -694,4 mln zł, w tym utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy była równa -527,6 mln zł, a zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniosły -166,8 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem była ona wyższa o 186,7 mln zł, tj. 36,8%. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy związana jest z częścią portfela kredytów i pożyczek wycenianą w zamortyzowanym koszcie. Pozycja zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy związana jest z ryzykiem kredytowym portfela kredytów i pożyczek wycenianych tą metodą.

W konsekwencji, koszty ryzyka w 2018 roku wyniosły 78 punktów bazowych w porównaniu do 61 punktów bazowych w 2017 roku.

Jakość portfela kredytowego poprawiła się w 2018 roku, a wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) obniżył się z 5,2% na koniec 2017 roku do 4,8% na koniec 2018 roku. Poprawa jakości nastąpiła głównie w portfelu kredytów detalicznych, w którym wskaźnik spadł z 5,2% na koniec 2017 roku do 4,7% na koniec 2018 roku (m.in. za sprawą sprzedaży portfela kredytów niepracujących). Wskaźnik NPL dla kredytów korporacyjnych również zanotował niewielki spadek i wyniósł 5,1% w porównaniu do 5,3% na koniec 2017 roku.

mln zł 2017 2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Bankowość Detaliczna -342,6 -456,1 -113,5 33,1%
Korporacje i Rynki Finansowe -166 -237,9 -71,9 43,3%
Pozostałe 0,9 -0,4 -1,3 +/-
Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek razem -507,7 -694,4 -186,7 36,8%

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie Bankowości Detalicznej wyniosła w 2018 roku 456,1 mln zł wobec 342,6 mln zł w 2017 roku. Wzrost kosztów ryzyka wynikał głównie ze wzrostu wolumenu i zmiany struktury portfela kredytów detalicznych, z rosnącym udziałem kredytów nie-hipotecznych (kredytów niezabezpieczonych), a także ze zmian w modelach ryzyka, związanych z wprowadzeniem MSSF 9 od początku 2018 roku.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła w 2018 roku 237,9 mln zł wobec 166,0 mln zł w 2017 roku. Wzrost kosztów ryzyka był związany z zawiązaniem wyższych rezerw na ekspozycjach korporacyjnych z różnych sektorów, oraz aktualizacją wartości obligacji korporacyjnych z portfela aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Wyniki wyszukiwania: