Naszą ambicją jest stać się jednym z liderów społecznej odpowiedzialności wśród polskich banków. Jej realizacji służy Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A., która jest spójna ze strategią biznesową „mobilny Bank” i tak jak ona obowiązuje w latach 2016-2020.

Kluczowe cele mBanku na lata 2016-2020 w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju:

Artboard 90 copy 90

Budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami

Chcemy rozumieć, szanować i podzielać wartości naszych klientów. Chcemy być otwarci. Chcemy myśleć i czuć jak oni.

Artboard 90 copy 12

Prowadzenie społecznie odpowiedzialnej polityki kredytowej

Chcemy być odpowiedzialnym kredytodawcą.

Artboard 90 copy 59Artboard 90 copy 92

Tworzenie wyjątkowego zespołu

Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół, kompetencje i umiejętności. Dzielić się tym co w nas najlepsze z innymi. Chcemy być unikalni.

Ograniczenie śladu środowiskowego banku

Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko.

Artboard 90 copy 59

Udoskonalanie mechanizmów odpowiedzialnego zarządzania w organizacji, włączając w to zarządzanie łańcuchem dostaw.

Chcemy ulepszać nasze podejście zarządcze.

Legenda:

zrealizowano

 w trakcie

 nie zrealizowano

 

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju: Stopień realizacji Mierniki i dodatkowe uwagi
I. Chcemy rozumieć, szanować i podzielać wartości naszych klientów. Chcemy być otwarci. Chcemy myśleć i czuć jak oni. Co roku prowadzimy pomiar lojalności i satysfakcji klientów – badanie NPS.

Poziom zadowolenia (NPS) klientów korporacyjnych:

2016 rok: 30 (wzrost)
2017 rok: 34 (wzrost)
2018 rok: 35 (wzrost)

Poziom zadowolenia (NPS) klientów detalicznych:
2016 rok: 12 (brak danych dla tego obszaru za 2015 roku)
2017 rok: 20 (wzrost)
2018 rok: 19 (nieznaczny spadek)

1 Zapewnienie stałej platformy dialogu z Klientami Po 16 latach mRada – ciało doradcze mBanku składające się z klientów – wyczerpało swoją formułę i w 2016 roku jego działanie zostało zawieszone.

Prowadziliśmy regularne spotkania z klientami pn. „Oko w oko z klientem firmowym”. W 2018 roku odbyło się osiem spotkań, w 2017 i 2016 łącznie ok. 8 spotkań.

Ponadto pojawiły się nowe działania sprzyjające realizacji celu, np. projekt Przyjaciel klienta.

2 Rzetelne, jasne i przejrzyste komunikowanie produktów, poprzez przedefiniowanie charakteru umów i uczynienie zapisów transparentnymi i zrozumiałymi dla klienta („Akcja Renowacja”) Wprowadziliśmy mKanon, czyli zasady prostej i przejrzystej komunikacji w całej organizacji.

Chcemy, aby wszystkie dokumenty, jakie otrzymują klienci były zgodne z mKanonem. Dlatego w 2017 roku rozszerzyliśmy zakres projektu „Akcja Renowacja”. Z tego powodu liczba dokumentów, które wymagają uproszczenia znacząco wzrosła. Do 2018 roku uprościliśmy 54% dokumentów kierowanych do klientów indywidualnych.

Ponadto „Akcja Renowacja” została opisana jako dobra praktyka w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu pn. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

3 Ograniczenie liczby reklamacji poprzez eliminację ich przyczyn (klient indywidualny) Cel został zrealizowany. Mierzymy go liczbą reklamacji na 1000 rachunków:

2016 rok: 3,30 (poziom realizacji celu: 101,1%)

2017 rok: 2,88 (poziom realizacji celu: 111,6%)

2018 rok: 2,85 (poziom realizacji celu: 114,7%)

4 Zapewnienie najwyższego możliwego poziomu ochrony klientów i ich danych osobowych Cel został zrealizowany.
W latach 2016-2018 kontynuowaliśmy kampanię społeczną „Uważni w sieci”.
5 Zapewnienie dostępności usług finansowych Wprowadziliśmy ułatwienia dla klientów z niepełnosprawnościami:
  • Dla osób z niepełnosprawnością słuchu w ramach programu „Bankowość bez granic” wprowadziliśmy obsługę w Polskim Języku Migowym
  • Zwiększyliśmy dostępność placówek dla osób poruszających się na wózkach

W latach 2016, 2017 i 2018 cel został osiągnięty.

W latach 2015-2016 pracowaliśmy nad dostosowaniem naszego systemu transakcyjnego (w wersji IB 2.0) do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Nie udało nam się w tym czasie osiągnąć zadowalającego poziomu dostępności. W 2017 roku podjęliśmy decyzję o budowie systemu transakcyjnego w nowej wersji (IB 3.0). W pierwszym kwartale 2020 roku planujemy dostosować opcje najczęściej wykorzystywane w serwisie transakcyjnym do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

6 Opracowanie i przyjęcie zasad etyki komunikacji marketingowej i PR Cel nie został zrealizowany
7 Działania na rzecz rozwoju edukacji matematycznej Fundacja mBanku realizuje działania na rzecz rozwoju edukacji matematycznej. Liczba projektów edukacyjnych, które uzyskały wsparcie mFundacji:

2016 rok: 296

2017 rok: 348

2018 rok: 261

Ponadto w 2018 roku mFundacja udostępniła darmową książkę „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką”. Książka była dystrybuowana we współpracy z mBankiem. Zamówiło ją 107 tys. osób.

II. Chcemy być odpowiedzialnym kredytodawcą. W latach 2016-2018 wyznaczony cel, jakim jest brak konfliktów społecznych lub środowiskowych, których pośrednim uczestnikiem jest mBank, jako instytucja finansowa, został osiągnięty
1 Wycofanie się banku z finansowania nieetycznych branż i aktywności biznesowych W 2016 roku przyjęliśmy „Politykę obsługi i finansowania branż wrażliwych pod względem reputacji mBanku”.

W 2018 roku przyjęliśmy Politykę OZE.

W 2019 roku wycofaliśmy się z finansowania energetyki węglowej i kopalni węgla.

2 Polityka kredytowa a aspekty społeczne i środowiskowe Aspekty środowiskowe i społeczne uwzględnia obejmująca cały bank „Polityka obsługi i finansowania branż wrażliwych pod względem reputacji mBanku”.
III. Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół, kompetencje i umiejętności. Dzielić się tym co w nas najlepsze z innymi. Chcemy być unikalni. Realizację tego celu mierzymy poprzez badanie satysfakcji pracowników.

W Badaniu Kultury Zaangażowania kolejno w latach 2016, 2017 i 2018 odnotowywano spadki (57% – spadek o 1 p.p., 55% – spadek o 2 p.p., 54% – spadek o 1 p.p.).

Natomiast ocena satysfakcji ze środowiska pracy w tym samym badaniu kolejno w latach 2016, 2017 i 2018 wzrosła (o 7 p.p. do 67%), następnie spadła o 1 p.p. (do 66%) i znów wzrosła o 3 p.p. (do 69%).

1 Wspieranie rozwoju i budowania kompetencji organizacji Poziom realizacji celu mierzymy wskaźnikiem dotyczącym rozwoju w Badaniu Kultury Zaangażowania pracowników. W kolejnych latach wskaźnik wynosił:

2016 rok: 56%

2017 rok: 56%

2018 rok: 57%

Rozwój kompetencji pracowników wpieramy na przykład poprzez projekt „Piątki z Rozwojem” zainaugurowany w 2018 roku. W spotkaniach i szkoleniach wzięło udział 2480 osób. 

2 Promowanie kultury otwartości Cel mierzymy frekwencją Badania Kultury Otwartości, która w kolejnych latach wynosiła:

2016 rok: 87%

2017 rok: 90%

2018 rok: 88%

3 Różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji Podpisaliśmy Kartę Różnorodności – mBank przystąpił do inicjatywy 15 stycznia 2018 roku
Organizujemy szkolenia antymobbingowe.
4 Wolontariat pracowniczy Zawiesiliśmy program wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”. Obecnie pracujemy nad jego nową odsłoną.
 5 Bezpieczeństwo i ergonomia miejsca pracy W latach 2016-2018 na mBank nie nałożono kar za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
IV. Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko. Ekwiwalent CO2 w tonach metrycznych dla mBanku w kolejnych latach przedstawiał się następująco:

2016 rok: 11 947,5

2017 rok: 12 127,7

2018 rok: 9 748,3

Zużycie papieru w Grupie mBank przedstawiało się następująco w kolejnych latach:

2016 rok: 33 119 500 kartek

2017 rok: 27 907 000 kartek

2018 rok: 38 270 193 kartek

1 Optymalizacja zużycia energii Łączne zużycie energii w organizacji

2016 rok: 80 113,00 GJ

2017 rok: 55 913,48 GJ (spadek)

2018 rok: 53 846,40 GJ (spadek)

2 Ograniczanie śladu środowiskowego floty samochodowej Obecnie nie zbieramy tych danych
3 Oszczędność wody w budynkach biurowych Obecnie nie zbieramy danych na temat zużycia wody.
4 Oszczędność papieru i materiałów biurowych Zużycie papieru w Grupie mBank przedstawiało się następująco w kolejnych latach:

2016 rok: 33 119 500 kartek

2017 rok: 27 907 000 kartek

2018 rok: 38 270 193 kartek

Dodatkowo w wdrożyliśmy w całej organizacji platformę MyQ, umożliwiającą optymalizację zużycia papieru.

5 Odzysk surowców W Przystanku mBank – nowej centrali mBanku w Łodzi – segregujemy odpady.
V. Chcemy ulepszać nasze podejście zarządcze. mBank znalazł się w XI i XII edycji RESPECT Index:

XI edycja (obowiązywał od 18 grudnia 2017 roku): tak

XII edycja (obowiązuje od 27 grudnia 2018 roku): tak

W X, XI i XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm mBank zajął pozycję poniżej ósmej wśród instytucji sektora finansów

1 Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw W latach 2016-2018 wprowadziliśmy dodatkowe regulacje odnoszące się do współpracy z dostawcami, uwzględniające kwestie etyczne, społeczne i środowiskowe. Obejmują one 100% dostawców.
Bardziej szczegółowe zapisy będziemy wprowadzać w 2019 roku.
2 Koordynacja działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu Działania CSR mBanku koordynuje Specjalista ds. CSR, który podlega pod Dyrektora Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej.
3 Publiczne raportowanie CSR Od 2015 roku regularnie publikujemy raporty społeczne i zintegrowane.

 

Wyniki wyszukiwania: