Raport został przygotowany zgodnie z metodyką GRI Standards na poziomie Core przy wsparciu niezależnej firmy doradczej Go Responsible. Nie był poddany zewnętrznej weryfikacji. mBank raportuje w cyklu rocznym. Istotne tematy do raportu zostały wyłonione na podstawie badania oczekiwań interesariuszy za pomocą przeprowadzonej w grudniu 2018 roku anonimowej ankiety internetowej. Obejmowała ona kluczowych interesariuszy banku: pracowników, klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, partnerów społecznych, a także potencjalnych klientów, analityków akcji i osoby postronne. Przy wyborze istotnych tematów wzięto również pod uwagę strategię organizacji, raportowanie pozafinansowe konkurencji oraz spotkanie z zespołem roboczym pracującym przy opracowaniu raportu.

[102-44] 

Klienci indywidualni oraz instytucjonalni spółek należących do Grupy mBanku regularnie przekazują informacje zwrotne dotyczące poziomu zadowolenia z poszczególnych procesów i produktów oraz ich elementów, takich jak przejrzystość prezentowanych kosztów i ryzyk czy relacja ceny do korzyści. Kwestie te poruszane są m.in. za pośrednictwem ustrukturyzowanych ankiet, zawierających również pytania otwarte, opcji „Oceń” w serwisie transakcyjnym, a także warsztatów.

Z zakończonych badań i warsztatów powstają raporty, prezentowane kadrze menedżerskiej, pracownikom sprzedaży, specjalistom produktowym. Na podstawie zebranych wniosków usprawniane są funkcjonujące procesy i produkty. Co więcej, odpowiedzi klientów jeszcze w trakcie realizacji badania są na ładowane do systemu zarządzania relacjami. Odpowiedzi na pytania otwarte ankiet są analizowane przez Dyrektorów Oddziałów, po czym doradcy kontaktują się z klientami, aby wysłuchać ich uwag, odpowiedzieć na pytania i potrzeby.

[102-47] 

Na podstawie wszystkich powyższych danych została opracowana następująca matryca istotności, gdzie zagadnienia zaznaczone na zielono zostały ocenione przez interesariuszy zewnętrznych jako najistotniejsze tematy do raportu, pomarańczowe jako średnio ważne, a czerwone jako najmniej ważne tematy do raportu:

Perspektywa otoczenia Średnia w skali 1-3 Perspektywy firmy
1. Rozwijanie i korzystanie z różnorodnych form kontaktu z naszym otoczeniem 2,03 Podejście do angażowania interesariuszy 102-43
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji i zatroszczenie się o grupy szczególnie wrażliwe, tj. osoby słabsze ekonomicznie, niepełnosprawne, starsze, itp., poprzez np. zapewnienie dostępności do usług, odpowiednie dostosowanie placówek lub oferty 2,19 Inicjatywy zwiększające dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami FS14
Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie FS13
3. Warunki zatrudnianie i stosunki pracy, czyli legalność zatrudnienia, forma prawna zatrudnienia, w tym np. kwestia „umów śmieciowych” i braku dyskryminacji 2,58 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja 401-1
4. Warunki pracy i ochrona socjalna, czyli zapewnienie godnych warunków pracy, wynagrodzeń, godzin pracy odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, ochrony ciąży i macierzyństwa oraz możliwości łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, a także wsparcia w trudnych sytuacjach 2,59 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin 401-2
Urlopy rodzicielskie 401-3
Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej 404-2
Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę pracy i rozwoju kariery 404-3
5. Dialog społeczny, czyli dialog pomiędzy pracownikami a pracodawcą poprzez związki zawodowe, badania satysfakcji itp. 2,01 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1,85 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków w pracy 403-2
7. Rozwój i szkolenia i w miejscu pracy 2,51 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 404-1
8. Przeciwdziałanie korupcji, czyli identyfikacja zagrożeń korupcyjnych, szkolenia, system monitorowania i przeciwdziałania korupcji 2,15 Odsetek i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 205-1
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 205-2
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 205-3
9. Uczciwa konkurencja, czyli zapewnienie mechanizmów zarządczych przeciwdziałających ryzyku działań antykonkurencyjnych 2,28 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych 206-1
Niezgodności z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym 419-1
10. Poszanowanie praw własności, czyli dbałość o nienaruszanie praw osób trzecich i ich własności intelektualnej, w tym np. oprogramowania 2,19 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
11. Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki kontraktowe 2,50 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej 417-3
12. Troska o bezpieczeństwo klientów, czyli konstruowanie produktów w sposób, który pozwala klientowi na podjęcie świadomej decyzji i ogranicza ryzyko wpadnięcia np. w pułapkę kredytową 2,57 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
13. Zrównoważona konsumpcja i budowanie świadomości klientów, czyli edukowanie i uświadamianie konsumentom znaczenia bezpiecznego i racjonalnego korzystania z usług bankowych 2,38 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
14. Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów 2,49 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach 417-2
15. Ochrona danych i prywatności konsumenta 2,45 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów 418-1
16. Bezpośredni i pośredni wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju np. poprzez płacenie podatków, tworzenie miejsc pracy, ale też dostarczanie finansowania umożliwiającego realizację inwestycji infrastrukturalnych 2,18 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 201-1
17. Pośredni wpływ na środowisko naturalne – odpowiednia polityka kredytowa banku wobec kredytobiorców, zwłaszcza takich, którzy poszukują finansowania inwestycji przemysłowych lub infrastrukturalnych 2,07 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych FS1
Procedury oceny i screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych FS2
18. Bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – zużycie wody, energii, papieru, emisja CO2 2,09 temat został zidentyfikowany jako ważny, jest raportowany jako wskaźnik własny
19. Działania społeczne – inicjatywy podejmowane przez Fundację mBanku na rzecz edukacji matematycznej 2,00 Oddziały organizacji, które angażują społeczność lokalną, badają wpływ na nią i posiadają programy rozwoju 413-1
Struktura portfela w podziale na linie biznesowe, regiony, rozmiary (np. mikro/MŚP/duże) oraz sektory FS6
Różnorodność pracowników i organów zarządzających 405-1
[102-49] 

Zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego raportu, to zmiana metodyki raportowania (z wytycznych GRI G4 na GRI Standards). Prezentowane dane są także oparte o wytyczne raportowania zintegrowanego , a także 10 zasad Global Compact. Niniejszy raport jest jednocześnie naszym raportem Communication on Progress.

W stosunku do poprzedniego roku raportowaniem niefinansowym nie objęto spółki mCentrum Operacji, która w 2018 roku stała się częścią spółki mBank S.A. Dane finansowe dotyczą wszystkich spółek Grupy.

[102-53] 

Monika Czajkowska

ekspert ds. CSR

tel. +48 22 438 23 18

csr@mbank.pl

Katarzyna Adamczyk

ekspert ds. CSR

tel. 22 829 16 45

Wyniki wyszukiwania: