pełne

częściowe

Wskaźniki podstawoweNumer wskaźnika Nazwa wskaźnika Zakres raportowania Umiejscowienie w raporcie / komentarz
102-1 Nazwa organizacji mBank
102-2 Główne marki, produkty lub usługi mBank
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów 3 kraje: Polska, Czechy i Słowacja
102-5 Forma własności i forma prawna organizacji mBank
102-6 Obsługiwane rynki mBank
102-7 Skala działalności Indeks treści GRI

mBank

mBank w 2018 roku

Akcjonariusze

102-8 Informacja o pracownikach Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
102-9 Łańcuch wartości

W ramach łańcucha dostaw współpracujemy z:

  • dostawcami energii elektrycznej i mediów,
  • firmami wynajmującymi nieruchomości,
  • dostawcami usług specjalistycznych, głównie informatycznych,
  • firmami wspierającymi sprzedaż i obsługę klientów,
  • operatorami bankomatów, kart kredytowych i płatniczych,
  • dostawcami usług związanych z utrzymaniem i ochroną obiektów.
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Od publikacji ostatniego raportu nie wystąpiły znaczące zmiany w łańcuchu dostaw organizacji.

mBank

102-11 Zasada ostrożności Z szacunkiem dla środowiska
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Etyka, wartości, compliance
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Etyka, wartości, compliance
Strategia
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa
102-15 Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse List Prezesa
Etyka i uczciwość
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Etyka, wartości, compliance
Zaangażowanie interesariuszy
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Podejście do relacji z klientami

Informacje o raporcie

102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Słowacja 100% pracowników objętych umowami zbiorowymi.

Pozostałe spółki Grupy 0%

102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Wybór niektórych interesariuszy, z którymi współpracujemy, został dokonany przy formułowaniu Strategii CSR mBanku.
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Podejście do relacji z klientami

Podejście do klientów i usług

102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Informacje o raporcie
Informacje  raporcie
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki mBanku
102-46 Proces definiowania treści raportu Informacje o raporcie
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Informacje o raporcie
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt W poprzednich raportach nie dokonaliśmy żadnych korekt.
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Informacje o raporcie
102-50 Okres raportowania Informacje o raporcie
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Ostatni raport został opublikowany w lipcu 2018 r.
102-52 Cykl raportowania Informacje o raporcie
102-53 Kontakt w sprawie raportu Informacje o raporcie
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Informacje o raporcie
102-55 Indeks treści GRI Indeks treści GRI
102-56 Weryfikacja zewnętrzna Informacje o raporcie
Wskaźniki tematyczne


Wskaźniki ekonomiczne

201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Indeks treści GRI
205-1 Odsetek i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 97,17% (206 jednostek z 212 zostało poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją)
205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania W mBanku w 2018 roku nie stwierdzono przypadków korupcji.
206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych W 2018 roku mBank brał udział w jednym procesie, toczącym się lub zakończonym w okresie objętym raportowaniem, który dotyczyłby zachowań antykonkurencyjnych i naruszenia przepisów antymonopolowych.
Wskaźniki środowiskowe
Wskaźnik własny Zużycie energii i papieru w organizacji Indeks treści GRI
Wskaźniki społeczne


401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja Indeks treści GRI
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Wszystkie świadczenia przysługują w równym stopniu zarówno pracownikom pełnoetatowym jak i niepełnoetatowym.

System motywacyjny

401-3 Urlopy rodzicielskie
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków w pracy Ergonomia i bezpieczeństwo w miejscu pracy
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Indeks treści GRI
404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Jak dbamy o zaangażowanie

System motywacyjny

404-3 Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę pracy i rozwoju kariery 100%
405-1 Różnorodność pracowników i organów zarządzających Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
413-1 Oddziały organizacji, które angażują społeczność lokalną, badają wpływ na nią i posiadają programy rozwoju W odpowiedzi na wnioski z badań „Wsparcie rodziców w nauce matematyki” przeprowadzonych na zlecenie Fundacji mBanku w 2017 roku powstała książka „Matematyka jest wszędzie”.Stanowi zbiór inspiracji, jak, spędzając czas z dzieckiem, otwierać jego umysł na dostrzeganie zależności matematycznych w rzeczywistości. Dzięki niej fundacja stara się odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby edukacyjne dzieci i pomagać rodzicom je realizować.

Spośród wszystkich 141 placówek i 143 mKiosków (w sumie 284 lokalizacji) książka była dystrybuowana za darmo w 274 lokalizacjach (96,5%).

Przez cały rok zamówiono 107 tys. egzemplarzy książki. Od października 2018 r. publikację  w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.mjakmatematyka.pl.

Fundacja mBanku

417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach Nie odnotowano  żadnych przypadków niezgodności z regulacjami związanymi z informacją o  produktach i usługach.
417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Odnotowano 2 skargi, które dotyczyły nieuprawnionego telefonicznego kontaktu marketingowego wskutek zaniedbania pracowników (spółka nie przetwarzała danych osobowych skarżących klientów w tym celu, a pracownicy mieli dostęp do obowiązujących procedur w tym zakresie). Podjęto działania w celu redukcji ryzyka takich incydentów w przyszłości.

Bezpieczeństwo danych klienta

419-1 Niezgodności z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym W 2018 r. poprzez mechanizmy rozstrzygania sporów wniesiono łącznie 5 spraw (Rzecznik Finansowy, Miejski Rzecznik Finansowy, zawezwanie do sądowej próby ugodowej oraz do Komisji Etyki Bankowej).

Etyka, wartości, compliance

Wskaźniki branżowe
FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych „Polityka obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku”, przyjęta w grudniu 2015 roku – jest to dokument, który wprowadza samoograniczenia w zakresie obsługi i finansowania niektórych branż kontrowersyjnych ze społecznego punktu widzenia.

Ograniczenia, o których mowa stosowane są w procesie kredytowym lub przy otwarciu rachunków i dotyczą nowych klientów oraz nowego finansowania obecnych klientów mBanku. Jej zapisy obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

Od 2015 roku jesteśmy sygnatariuszami 10 Zasad UN Global Compact. W polityce zawarliśmy ograniczenie relacji z przedsiębiorstwami, które łamiąte zasady. Polityka zakłada m.in. ograniczenie usług mBanku firmom, które prowadzą działalność:

-w oparciu o wykorzystanie pracy dzieci, pracy przymusowej lub w inny sposób w sposób rażąco naruszają prawa człowieka;

-ukierunkowaną na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo,

-zagrażającą światowemu dziedzictwu kultury.

Etyka, wartości, compliance

FS2 Procedury oceny i screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych W przypadku finansowania inwestycji przede wszystkim staramy się eliminować ryzyko prawne – sprawdzamy, czy dana inwestycja posiada prawomocne decyzje i zgody wydane przez stosowne organa administracji. Ograniczamy ryzyka zaangażowania środków klientów mBanku w projekty, które nie są realizowane zgodnie z prawem, np. bez konsultacji społecznych czy bez kompensaty strat środowiskowych. W przypadku dużych projektów inwestycyjnych, kredytowanych przez konsorcja banków, zatrudniamy lub żądamy zatrudnienia doradcy technicznego, który zabezpiecza proces inwestycyjny i monitoruje na bieżąco jego przebieg. Daje to szansę szybkiego wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości, w tym społecznych lub środowiskowych.

Dodatkowo posiadamy zapisy  dotyczące ryzyk społecznych i środowiskowych, które są uwzględnione w następujących Politykach:

1) Polityka ryzyka kredytowego mBanku wobec klientów korporacyjnych – ostatnia aktualizacja zatwierdzona przez Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej  (KRK) w dniu 14.12.2018r.

„Bank ze szczególną ostrożnością podchodzi do obsługi i finansowania Klientów lub transakcji, w odniesieniu do których identyfikuje ryzyko reputacyjne, w tym w szczególności ryzyko społeczne lub środowiskowe rozumiane jako ryzyko niekorzystnego oddziaływania na społeczeństwo lub środowisko naturalne przez Klienta lub inwestycję finansowaną przez bank. Zasady obsługi i finansowania ww. podmiotów i transakcji określa „Polityka obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku”, przyjęta przez KRK.” (ten zapis odnosi się do polityki opisanej w FS1)

2) Zasady finansowania podmiotów z sektora obronności przez bank zatwierdzone przez KRK w dniu  14.12. 2016r.

„mBank, prowadząc działalność biznesową z podmiotami sektora obronności bierze pod uwagę aspekty polityczne, społeczne, etyczne oraz dotyczące środowiska naturalnego, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek mBanku. Co do zasady bank angażuje się w transakcje w sektorze obronności z kontrahentami, będącymi podmiotami Skarbu Państwa, agendami rządowymi oraz podmiotami z dominującym udziałem kapitału państwowego”.

FS6 Struktura portfela w podziale na linie biznesowe, regiony, rozmiary (np. mikro/MŚP/duże) oraz sektory mBank w 2018 roku

Linie biznesowe

FS13 Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie Podejście do relacji z klientami
FS14 Inicjatywy zwiększające dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Wyniki wyszukiwania: