[102-8] Informacje o pracownikach

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć
ŁĄCZNIE
mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Rodzaj umowy o pracę:   kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
czas określony 2 433 862 501 1 363 24 7 31 26 7 33 2 2 4 525 456 981 34 20 54 5 1 6
czas nieokreślony 6 179 3 102 2 167 5 269 187 104 291 94 49 143 39 12 51 281 216 497 82 62 144 37 22 59
SUMA 8 612 3 964 2 668 6 632 211 111 322 120 56 176 41 14 55 806 672 1 478 116 82 198 42 23 65

W zestawieniu nie są ujęci pracownicy zatrudnieni na okres próbny i na zastępstwo

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
pełen etat 6 837 3 528 2 461 5 989 199 110 309 107 55 162 43 15 58 33 21 54 110 83 193 46 26 72
część etatu 2 586 731 378 1 109 12 1 13 13 1 14 775 651 1 426 18 4 22 2 2
SUMA 9 423 4 259 2 839 7 098 211 111 322 120 56 176 43 15 58 808 672 1 480 128 87 215 48 26 74

 

 

Artboard 90 copy 91
5 617

Liczba zatrudnionych kobiet

Artboard 90 copy 90
3 806

Liczba zatrudnionych mężczyzn

Artboard 90 copy 59Artboard 90 copy 92
9 423

Całkowita liczba pracowników Grupy mBanku

Informacja, czy znacząca część działań organizacji jest wykonywana przez pracowników, którzy w świetle prawa nie są zatrudnieni przez organizację (np. są samozatrudnieni).

Organizacja zatrudnia osoby będące na etacie i świadczące: umowę zlecenie (441 osób), prowadzące działalność (745 osób). Dodatkowo zatrudnia na samym zleceniu: 5 osób oraz na działalności (5 osób)

Informację o zmianach w liczbie pracowników z punktów w ciągu roku (np. związanych z pracą sezonową, ruchem turystycznym etc.) – nie dotyczy.

Sposób zebrania danych:

Dane zostały zebrane na podstawie analizy liczby osób zarejestrowanych w systemie. Co miesiąc przygotowujemy zestawienia zatrudnionych pracowników, a także doraźnie generujemy dane z systemu kadrowo-płacowego.

[201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona może dostarczyć cennej informacji na temat bezpośredniej pieniężnej wartości dodanej, jaką organizacja wniosła do lokalnej gospodarki.

Jeśli to możliwe dane powinny być wyliczone na podstawie danych z poddanego audytowi sprawozdania finansowego organizacji lub rachunku zysków i strat bądź wewnętrznie zrewidowanych sprawozdań zarządu.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna w 2018 roku
A Przychody ogółem (w tys. zł), w tym: 5 073 735
B Koszty operacyjne 1 211 641
B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 952 291
B Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda) 217 907
B Płatności na rzecz państwa (podatki) 887 052
B Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 14 539
WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B) 1 790 305

[205-2] Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji

Łącznie
Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji
Odsetek członków organów zarządzających, których: 35% 35%
ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Liczba pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji i którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji w podziale na rodzaj zatrudnienia i wiek: Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji
czas określony 1 048 1 030 bd. bd. 31 12 29 30 7 7 981 981 bd. bd. bd. bd.
czas nieokreślony 7 080 6 980 5 697 5 697 295 221 134 108 51 51 497 497 307 307 99 99
pełny etat 6 677 6 567 5 697 5 697 313 228 151 126 58 58 52 52 307 307 99 99
niepełny etat 1 451 1 443 bd. bd. 13 5 12 12 0 0 1 426 1 426 bd. bd. bd. bd.
wiek poniżej 30 691 676 bd. bd. 27 12 5 5 659 659 bd. bd. bd. bd.
wiek 30-50 1 064 990 bd. bd. 260 186 50 50 754 754 bd. bd. bd. bd.
wiek powyżej 50 107 103 bd. bd. 39 35 3 3 65 65 bd. bd. bd. bd.
Odsetek pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji i którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji w podziale na rodzaj zatrudnienia i wiek: Poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji
czas określony 43% 42%
czas nieokreślony 115% 113%
pełny etat 98% 96%
niepełny etat 56% 56%
wiek poniżej 30 26% 26%
wiek 30-50 17% 16%
wiek powyżej 50 15% 15%
ŁĄCZNIE
Odsetek naszych partnerów biznesowych, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji 77%

W umowach z dostawcami zawarte są klauzule antykorupcyjne. Zgodnie z procedurami wewnętrznymi, integralną częścią każdej nowej umowy zawieranej przez Bank z dostawcami/wykonawcami/zleceniobiorcami jest klauzula antykorupcyjna. W przypadku aneksowania lub przedłużania umów z dostawcami/wykonawcami/zleceniobiorcami niezawierających klauzuli antykorupcyjnej, są one uzupełnione o klauzulę antykorupcyjną.
W oddziałach w Czechach i na Słowacji pracownicy muszą regularnie raportować wszelkie podarunki o wartości wyższej niż 50 euro.

[Wskaźnik własny] Zużycie energii i papieru w organizacji

2018 j.m. ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Energia elektryczna GWh 14,78 12,53 0,80 0,51 0,81 0,14
GJ 53 244,00 45 108,00 2 880,00 1 836,00 2 916,00 504,00
Gaz m3 15 075,00 13 500,00 1 575,00
GJ 602,40 539,46 62,94
Benzyna l 456 479,89 217 769,72 54 691,00 36 427,51 144 219,66 3 372,00
GJ 15 131,66 7 218,76 1 812,93 1 207,52 4 780,68 111,78
Olej napędowy l 114 891,37 48 184,11 28 672,26 30 917,00 7 118,00
GJ 4 206,67 1 764,23 1 049,81 1 132,00 260,62
Łączna konsumpcja energii GJ 73 184,72 45 108,00 11 862,98 3 648,93 1 207,52 5 830,49 4 587,46 939,33
Emisje CO2 do atmosfery w 2018 roku j.m. Ekwiwalent w tonach metrycznych CO2
Energia elektryczna GJ 11 506,62
Gaz GJ 33,80
Benzyna GJ 1 046,61
Olej napędowy GJ 311,99
Łączna konsumpcja energii GJ 12 899,02
2016 2017 2016 2017
[G4-EN3] Zużycie paliw i energii w 2017 j.m. Grupa mBank –> MWh ekwiwalent w tonach metrycznych CO2 Grupa mBank –> MWh ekwiwalent w tonach metrycznych CO2 w tym mBank S.A. –> MWh ekwiwalent w tonach metrycznych CO2 w tym mBank S.A. –> MWh ekwiwalent w tonach metrycznych CO2
Energia elektryczna GWh 18,70 18 700,00 14 548,60 4,90 4 900,00 3 812,20 15,25 15 247,00 11 862,17 15,48 15 477,00 12 041,11
GJ 67 804,32 18 834,53 14 653,27 17 766,91 4 935,25 3 839,63 55 284,09 15 356,69 11 947,51 56 118,04 15 588,35 12 127,73
Gaz m3 308 025,00 954 619,00 283 200,00 55,72
GJ 12 308,68 3 419,08 690,65 38 146,58 10 596,27 2 140,45 11 316,67 3 143,52 634,99 2,23 0,62 0,12
Benzyna l 1 284 983,00 353 022,00
GJ 42 595,35 11 832,04 2 946,18 11 702,17 3 250,60 809,40
Olej napędowy l 325 792,00 175 423,00
GJ 11 928,64 3 313,51 884,71 6 422,99 1 784,16 476,37
Łączna konsumpcja energii GJ 134 636,99 37 399,16 19 174,81 74 038,64 20 566,29 7 265,84 66 600,76 18 500,21 12 582,50 56 120,27 15 588,96 12 127,86
Zużycie papieru w organizacji*
ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Liczba kartek w 2018 roku 38 270 193 18 882 000 4 700 000 4 540 545 170 500 7 992 148 1 341 500 643 500

*W tabeli zastosowano uproszczenie z uwagi na różny sposób podawania danych przez poszczególne spółki (liczba zakupionych kartek, wydrukowanych stron, arkuszy A3 i A4)

 

Artboard 90 copy 82
76 540 sztuk

Liczba zużytych ryz papieru

Artboard 90 copy 90
18,68 kg

Każdy pracownik mBanku zużywa tyle kilogramów papieru rocznie

Artboard 90 copy 82
4 061 sztuk

Każdy pracownik mBanku zużywa tyle kartek papieru.

Artboard 90 copy 82
8,12 sztuk

Każdy pracownik mBanku zużył tyle ryz papieru.

Artboard 90 copy 41
17 sztuk

Tyle kartek drukuje codziennie każdy pracownik mBanku (zakładając 245 dni roboczych)

mBank j.m. 2016 2017 2018
Ekwiwalent CO2 w tonach metrycznych CO2 11 947,5 12 127,7 9 748,3

[401-1] Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja

Łącznie mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 785 588 1 373 495 365 860 15 6 21 13 3 16 1 1 2 245 199 444 11 13 24 5 1 6
od 30 do 50 lat 522 418 940 298 238 536 13 3 16 11 9 20 3 3 6 182 154 336 10 10 20 5 1 6
powyżej 50 lat 37 29 66 21 6 27 1 1 1 1 2 14 20 34 1 1 2
SUMA 1 344 1 035 2 379 814 609 1 423 28 10 38 25 13 38 4 4 8 441 373 814 22 24 46 10 2 12
Wskaźnik zatrudnienia 24% 27% 25%
Łącznie mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 544 368 912 319 237 556 15 2 17 7 4 11 1 1 180 113 293 21 11 32 1 1 2
od 30 do 50 lat 625 417 1 042 429 286 715 19 8 27 34 18 52 6 3 9 103 83 186 31 17 48 3 2 5
powyżej 50 lat 50 35 85 38 21 59 1 4 5 5 3 8 5 7 12 1 1
SUMA 1 219 820 2 039 786 544 1 330 35 14 49 46 25 71 7 3 10 288 203 491 53 28 81 4 3 7
Wskaźnik rotacji 22% 22% 22%

[401-3] Urlopy rodzicielskie

Grupa mBank mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 565 201 766 429 173 602 21 7 28 13 3 16 3 4 7 77 5 82 15 15 7 9 16
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego 565 193 758 429 173 602 21 7 28 13 3 16 3 4 7 77 5 82 15 15 7 1 8
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 316 377 693 234 357 591 12 7 19 5 3 8 3 4 7 59 5 64 2 2 1 1 2
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2017 do 31.12.2017 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 288 182 470 241 168 409 15 7 22 4 4 8 1 2 3 25 1 26 1 1 1 1
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2017) 303 183 486 241 168 409 15 7 22 4 4 8 1 2 3 40 2 42 1 1 1 1
Wskaźnik powrotu do pracy 56% 195% 91% 55% 206% 98% 57% 100% 68% 38% 100% 50% 100% 100% 100% 77% 100% 78% 13% 0% 13% 14% 100% 25%
Wskaźnik zatrudnienia po powrocie z urlopów rodzicielskich 105% 101% 103% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 160% 200% 162% 100% n.d. 100% 100% n.d. 100%

[404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika

Liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2018 r.: mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Podział ze względu na strukturę: ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
wyższa kadra zarządzająca 584 262 322 116 276 392 28 28 56 112 112 6 18 24
średnia kadra zarządzająca 934 686 248 501 105 606 119 119 66 143 209
pozostali pracownicy 62 186 34 476 27 710 1 550 986 2 536 561 230 791 98 49 147 32 267 26 445 58 712
SUMA godzin szkoleniowych 246 669 138 018 108 651 98 520 78 232 176 752 2 167 1 367 3 534 708 258 966 210 49 259 32 339 26 606 58 945 3 464 1 803 5 266 611 336 946
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 26
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety 25
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn 29
Średnia liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2018 r.:
Podział ze względu na strukturę: ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
wyższa kadra zarządzająca 7 7 6
średnia kadra zarządzająca 4 7 2
pozostali pracownicy 7 6 7

[405-1] Różnorodność pracowników i organów zarządzających

Organy nadzoru organizacji
Podział ze względu na strukturę i wiek: ŁĄCZNIE Łącznie kobiety Łącznie mężczyźni mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Zarząd kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 10 1 9 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2
powyżej 50 lat 6 1 5 1 2 3 1 1 2 2
ŁĄCZNIE 16 2 14 1 6 7 2 2 4 4 1 1 2 2
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 0
od 30 do 50 lat 17 3 14 1 3 4 4 4 4 4 2 3 5 0
powyżej 50 lat 13 3 10 1 7 8 1 1 1 3 4
ŁĄCZNIE 30 6 24 2 10 12 1 4 5 1 7 8 2 3 5
LICZBA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH 46 8 38
Kategorie pracowników
Podział ze względu na strukturę i wiek: ŁĄCZNIE Łącznie kobiety Łącznie mężczyźni mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
wyższa kadra zarządzająca kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 1 1 1 1
od 30 do 50 lat 86 36 50 6 6 7 17 24 8 5 13 4 4 1 3 4 7 9 16 2 1 3
powyżej 50 lat 8 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
ŁĄCZNIE 95 40 55 6 6 7 21 28 9 5 14 5 5 1 3 4 8 9 17 2 2 4
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 8 1 7 1 1 2 2 3 3
od 30 do 50 lat 186 73 113 19 61 80 17 17 34 4 3 7 19 23 42 5 3 8 4 3 7
powyżej 50 lat 38 22 16 9 10 19 8 2 10 1 1 2 1 1 2 1 3
ŁĄCZNIE 232 96 136 28 71 99 25 19 44 5 4 9 20 24 44 7 6 13 4 6 10
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 2 603 1 565 1 038 1 056 644 1 700 31 6 37 20 8 28 4 1 5 360 298 658 42 36 78 10 9 19
od 30 do 50 lat 6 082 3 637 2 445 2 830 1 927 4 757 130 59 189 73 32 105 32 14 46 396 314 710 70 42 112 36 15 51
powyżej 50 lat 663 423 240 345 191 536 18 6 24 13 7 20 2 2 32 32 64 6 2 8 1 1
ŁĄCZNIE 9 348 5 625 3 723 4 231 2 762 6 993 179 71 250 106 47 153 38 15 53 788 644 1 432 118 80 198 47 24 71
SUMA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK I PŁEĆ ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2 612 1 566 1 046
od 30 do 50 lat 6 354 3 746 2 608
powyżej 50 lat 709 449 260
ŁĄCZNIE 9 675 5 761 3 914

Liczba pracowników jest generowana z systemu HR. Różnica w liczbie pracowników podana na stronie głównej wynika z przyjętej innej metodyki liczenia.

a) Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji
Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0,00% 0,00% 0,00%
od 30 do 50 lat 0,11% 0,02% 0,24%
powyżej 50 lat 0,06% 0,02% 0,13%
ŁĄCZNIE 0,17% 0,04% 0,37%
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0,00% 0,00% 0,00%
od 30 do 50 lat 0,18% 0,05% 0,37%
powyżej 50 lat 0,14% 0,05% 0,26%
ŁĄCZNIE 0,32% 0,11% 0,63%
Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii
wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 1% 1% 1%
powyżej 50 lat 0% 0% 0%
ŁĄCZNIE 1% 1% 1%
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 2% 1% 3%
powyżej 50 lat 0% 0% 0%
ŁĄCZNIE 2% 2% 4%
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 28% 28% 27%
od 30 do 50 lat 65% 65% 64%
powyżej 50 lat 7% 8% 6%
ŁĄCZNIE 99% 100% 98%

Wyniki wyszukiwania: