Jaki będzie rok 2019 w polskiej gospodarce?

Wskaźniki makroekonomiczne 2017 2018 2019P
Wzrost PKB (r/r) 4,80% 5,10% 4,50%
Popyt krajowy (r/r) 4,90% 5,30% 4,60%
Konsumpcja prywatna (r/r) 4,90% 4,50% 4,40%
Inwestycje (r/r) 3,90% 7,30% 4,30%
Inflacja (eop) 2,10% 1,10% 2,20%
Stopa bazowa NBP (eop) 1,50% 1,50% 1,50%
CHF/PLN (eop) 3,57 3,81 3,73
EUR/PLN (eop) 4,18 4,29 4,25

Źródło: Szacunki mBanku z dnia 9 kwietnia 2019 roku, r/r – rok do roku, eop – (ang. end of period) – na koniec okresu.

Zgodnie z aktualnymi prognozami Banku, tempo wzrostu PKB w 2019 roku ukształtuje się na nieznacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim (4,5% r/r wobec 5,1% r/r zanotowanych w 2018 roku). Spowolnienie to będzie zatem mieć w dużej mierze charakter korekcyjny i będzie zasadniczo nieodczuwalne dla znakomitej większości podmiotów gospodarczych oraz konsumentów. Z czego wynika niesłabnący optymizm co do perspektyw wzrostu gospodarczego w roku bieżącym?

Po pierwsze, polski eksport i – szerzej – polski przemysł wykazuje się dużą odpornością na pogorszenie koniunktury w strefie euro (w tym w Niemczech). Solidny, kilkuprocentowy wzrost eksportu, przy jednoczesnej wysokiej dywersyfikacji odbiorców, zapewnia relatywnie wysoki i odporny na wstrząsy zewnętrzne wkład eksportu do PKB .

Po drugie, dynamika konsumpcji utrzyma się na wysokim poziomie. Będzie temu sprzyjać ogłoszony w lutym pakiet fiskalny, ukierunkowany na zwiększenie dochodów gospodarstw domowych poprzez obniżki podatków osobistych oraz dodatkowe transfery (emerytalne i rozszerzenie programu Rodzina 500+). Bank szacuje wartość pakietu na ok. 1% PKB w 2019 i 2% PKB w roku kolejnym. Zważywszy na wysoki potencjał do odbudowy stopy oszczędności gospodarstw domowych oraz możliwe ukierunkowanie części nowych wydatków na import, wpływ pakietu fiskalnego na wzrost gospodarczy w roku 2019 i 2020 wyniesie ok. 0,5 pkt. proc.

Po trzecie, inwestycje publiczne po bardzo dobrym 2018 roku będą rosnąć również w 2019. Tym niemniej kalendarz wydatkowania środków unijnych i dotychczas wykonana kontraktacja środków UE wskazują na niższy wzrost inwestycji publicznych. Będzie on dodatni, a cały cykl inwestycyjny bardziej równomiernie rozłożony w czasie. Pomimo tego, że 2018 rok był równie dobry w inwestycjach publicznych, jak rok 2011, to rok 2019 nie będzie tak zły, jak 2012 rok. W przypadku inwestycji prywatnych nie należy z kolei oczekiwać przełomu – bank przewiduje utrzymanie niskich, dodatnich dynamik. Łącznie inwestycje wzrosną w 2019 roku o ok. 5% rok do roku.

Rok 2019 upłynie pod znakiem przyspieszającej inflacji. Czynniki ją podbijające to m.in. wzrosty cen żywności przetworzonej i paliw do pojazdów silnikowych, efekty drugiego rzędu wzrostów cen energii i płac oraz efekty bazowe w niektórych kategoriach. W konsekwencji, inflacja wzrośnie z 0,7% na początku roku do ok 2,0-2,5% rok do roku na koniec okresu. Prognozowana ścieżka inflacji będzie podlegać rewizjom w miarę napływu nowych danych.

Koniunkcja solidnego wzrostu PKB i przyspieszającej, ale utrzymującej się w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu inflacji nie będzie dla Rady Polityki Pieniężnej twardym orzechem do zgryzienia – naszym zdaniem w takich warunkach RPP wybierze utrzymywanie niskich stóp procentowych bez zmian w całym roku. Wzrost inflacji będzie zapewne uznawany za przejściowy i, jako utrzymujący się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu, nie niosący ze sobą zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego. Należy spodziewać się, że RPP będzie w dalszym ciągu sygnalizować utrzymywanie stóp procentowych bez zmian do końca obecnej kadencji.

Bank spodziewa się, że kurs złotego będzie kształtować się na zbliżonym do obecnego poziomie. Rok 2019 złoty zakończy zatem tam, gdzie go rozpoczął – nieznacznie poniżej 4,30 za EUR. Dodatkowo, należy podkreślić, że zrównoważenie wewnętrzne i zewnętrzne polskiej gospodarki zmniejsza wrażliwość kursu walutowego na czynniki zewnętrzne i jego funkcję stabilizatora szoków makroekonomicznych.

Sektor bankowy – agregaty monetarne 2017 2018 2019P
Kredyty przedsiębiorstw 5,9% 7,5% 8,8%
Kredyty hipoteczne -0,1% 7,0% 5,4%
Kredyty niehipoteczne 5,3% 6,8% 5,7%
Depozyty przedsiębiorstw 2,4% 4,3% 9,6%
Depozyty gospodarstw domowych 4,2% 10,1% 10,8%

Źródło: Szacunki mBanku z dnia 2 kwietnia 2019 roku.

W 2019 roku wskaźnik kredyty / depozyty dla sektora bankowego spadnie. Wynikać to będzie z utrzymania wysokiej dynamiki depozytów, zwłaszcza od gospodarstw domowych, oraz ze spadku dynamik kredytów. Pierwszy z tych czynników należy wiązać z rotacją oszczędności gospodarstw domowych między TFI i aktywami finansowymi, a depozytami bankowymi oraz z wysokim nominalnym wzrostem dochodów. Dodatkowo, dynamika depozytów przedsiębiorstw nie spadnie znacząco w 2019 roku. Popyt na kredyt hipoteczny pozostanie wysoki z uwagi na bardzo dobre nastroje konsumenckie oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych. Z kolei kredyt konsumencki będzie delikatnie hamować, substytuowany dynamicznie rosnącym dochodem bieżącym. Wreszcie, w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw bank spodziewa się nieco wyższych dynamik, w których powinny w dalszym ciągu dominować kredyty bieżące i obrotowe.

Perspektywy dla mBanku

 

 Wynik odsetkowy i marża (lekko pozytywny)
  • Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego
  • Brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania
 Wynik prowizyjny (neutralny)
  • Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
  • Zmiany w opłatach trudne do wprowadzania ze względu na dużą konkurencję w sektorze i ograniczenia regulacyjne
 Koszty ogółem (lekko negatywny)
  • Koszty działania zależne od zarządu banku będą utrzymywane pod kontrolą
  • Wzrost amortyzacji z powodu kontynuacji inwestycji w IT
 Odpisy na kredyty (lekko negatywny)
  • Wpływ zmiany kompozycji udzielanych kredytów
  • Potencjalny wzrost salda rezerw z powodu MSSF9
  • Wysoka jakość aktywów wspierana przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie

Wyniki wyszukiwania: