Dla zmiany Statutu mBanku niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz zarejestrowanie uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd mBanku podejmuje uchwałę w sprawie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, zmiana Statutu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki wyszukiwania: