Kapitał zakładowy mBanku wynosi 169 347 928 zł i dzieli się na 42 324 982 akcji zwykłych na okaziciela oraz 12 000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda.

Dominującym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji mBanku, co stanowiło 69,33% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wolnym obrocie (free float) znajdowało się 30,67% akcji mBanku. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, 5-procentowy próg akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku przekraczał Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Według opublikowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne zestawień akcji spółek notowanych na GPW w portfelach funduszy na koniec 2018 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 5,00% akcji mBanku. Ponadto, 4,1% akcji mBanku posiadał AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, a 4,0% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU.

Akcjonariusz Liczba akcji na koniec 2018 roku % udział w liczbie akcji i ogólnej liczbie głosów
1. Commerzbank AG 29 352 897 69,33%
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 2 117 564 5,00%

1Dane na podstawie Zestawienia akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NN OFE.

Dnia 4 lutego 2019 roku bank otrzymał od Nationale-Nederlanden OFE zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku.

Zgodnie ze Statutem mBanku każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu dominującego wobec mBanku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku.

Statut mBanku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w odniesieniu do wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych, ani też ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez bank.

Informacja o akcjonariuszu dominującym

Strategiczny akcjonariusz mBanku, Commerzbank AG, założony w 1870 roku, jest wiodącym bankiem niemieckim, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Commerzbank posiada oddziały i biura w niemal 50 krajach. Podstawowe rynki dla Commerzbanku to Niemcy i Polska. Sieć placówek Commerzbanku w Niemczech liczy około 1 000 oddziałów. Bank obsługuje ponad 18 mln klientów prywatnych oraz ponad 70 tys. przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, firm usługowych i klientów instytucjonalnych. Finansuje około 30% niemieckiego handlu zagranicznego. Jest liderem w finansowaniu klientów korporacyjnych w Niemczech i wiodącym dostawcą produktów rynku kapitałowego.

W strukturze Grupy Commerzbanku wyodrębnione są dwa segmenty biznesowe: Segment Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw (Privat- und Unternehmerkunden) oraz Segment Klientów Korporacyjnych (Firmenkunden). Comdirect należący do Commerzbanku jest liderem na rynku niemieckim w zakresie direct banking i usług maklerskich online. W 2018 roku Commerzbank wypracował dochody na poziomie 8,6 mld EUR przy zatrudnieniu wynoszącym ok. 49 000 pracowników. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Commerzbanku wypracowany w 2018 roku wyniósł 865 mln EUR.

Największym akcjonariuszem Commerzbanku jest państwo niemieckie, które poprzez Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych (SoFFin) ma ponad 15-procentowy udział w kapitale Commerzbanku. Najwięksi inwestorzy instytucjonalni to Cerberus (powyżej 5% akcji Commerzbanku) i BlackRock (poniżej 5% akcji). W posiadaniu pozostałych inwestorów instytucjonalnych znajduje się około 55% akcji przy rozproszonej strukturze akcjonariatu.

Wyniki wyszukiwania: