W ramach wszystkich podstawowych obszarów zarządzania aktywnie przeciwdziałamy ryzykom wykraczającym poza ryzyko związane z oferowaniem produktów i usług bankowych. Praktyczne przykłady takiego podejścia zostały opisane w poniższej tabeli:

Obszar zarządzania Działania
Korupcja
 • Działalność departamentu Compliance: wdrożenie polityk, regularne szkolenia obejmujące wszystkich pracowników
 • Klauzula antykorupcyjna jest zamieszczana w umowach zawieranych z dostawcami, wykonawcami, zleceniobiorcami
Bezpieczeństwo danych
 • Wdrożenie regulacji zgodnych z RODO
 • Kampania społeczna „Uważni w sieci”
Pracownicy
 • Stosowanie się do zapisów Polityki antymobbingowej w mBanku S.A., szkolenia dla menadżerów,  możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń przez aplikację mSygnał  (whistleblowing)
 • Stosowanie zasad BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami
Różnorodność
 • Stosowanie się do zapisów dotyczących różnorodności zawartych w Regulaminie pracy mBanku S.A.
 • Dołączenie do inicjatywy Karta Różnorodności w styczniu 2018 roku
 • Możliwość telepracy i home office
 • Pokoje dla rodziców z dziećmi
 • Dodatkowe 2 dni na opiekę nad dzieckiem
 • Wprowadzanie rozwiązań dla klientów z niepełnosprawnościami (np. obsługa w Polskim Języku Migowym)
Społeczeństwo
 • Dialog z interesariuszami (spotkania z inwestorami, spotkania z klientami), regularne badania satysfakcji klientów
Środowisko
 • Wdrożenie polityki wspierania rozwoju OZE
 • W przypadku dużych projektów, kredytowanych przez konsorcja banków, zatrudniamy lub żądamy zatrudnienia doradcy technicznego, co pozwala na szybkie wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości, w tym środowiskowych
Produkty
 • Transparentna komunikacja i informacje związane z produktami i usługami
 • Przejrzyste procedury reklamacji
 • Wprowadzenie zasad zrozumiałej komunikacji (mKanon)
 • Upraszczanie umów (Akcja Renowacja)
Reputacja i wizerunek
 • Wybrane jednostki banku na bieżąco monitorują ryzyko reputacji i zarządzają nim zgodnie z zasadami zawartymi w Strategii zarządzania ryzykiem reputacji w Grupie mBanku S.A
 • Stosowanie Polityki sponsoringowej mBanku S.A.
 • Zarządzenie w sprawie opracowywania i rozpowszechniania reklam produktów i usług oferowanych przez mBank S.A.

Wyniki wyszukiwania: