Grupa mBanku charakteryzuje się silną pozycją kapitałową. Na koniec 2018 roku współczynnik kapitału podstawowego Tier I osiągnął wartość 17,5%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy 20,7%

Oba wskaźniki istotnie przewyższają wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku, których wartości począwszy od 1 stycznia 2019 roku zostały przedstawione poniżej:

Minimalny poziom wg Rozporządzenia CRR na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Indywidualny dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach Filara 2 na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi nałożony w wyniku przeprowadzonego przez KNF procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION); jego poziom jest rewidowany corocznie.

Bufor zabezpieczający, wprowadzony na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym, jest jednakowy dla wszystkich banków w Polsce; jego implementacja następowała stopniowo i od 01.01.2018 wzrósł on z 1,25% do 1,875%, a od 01.01.2019 zwiększył się do 2,5%.

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) nałożony decyzją administracyjną KNF , zgodnie z którą mBank został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym; jego poziom jest rewidowany corocznie.

Bufor ryzyka systemowego ustalony w Polsce w wysokości 3,0% od 01.01.2018; zastąpił poprzednie dopełnienie wymagań KNF ; w przypadku mBanku dotyczy tylko ekspozycji krajowych.

Bufor antycykliczny wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje kredytowe Grupy.

Dywidenda

Utrzymywanie trwałej zdolności do wpłaty dywidendy jest elementem strategii na lata 2016-2020 „mobilny Bank”, jednak przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy Zarząd mBanku kieruje się przede wszystkim aktualnymi zaleceniami KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy przez banki. O aktualnych regulacjach w tej sprawie można przeczytać na stronie internetowej regulatora.

Wyniki wyszukiwania: