Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku.

Akcje mBanku są składową indeksów:

WIG
WIG-Poland
WIG20
WIG30
WIG20TR
WIG30TR
WIG-Banki
WIG-ESG
CEEplus

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku zrejestrowany kapitał akcyjny wynosił 169 401 468 zł i dzielił się na 42 350 367 akcji, w tym 42 338 367 akcji zwykłych na okaziciela oraz 12 000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. W 2019 roku do obrotu giełdowego wprowadzone zostało 13 385 akcji zwykłych na okaziciela.

Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie:

z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji (z późniejszymi zmianami);

z dnia 27 października 2008 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji (z późniejszymi zmianami).

Dane na temat akcji mBanku 2018 2019
Łączna liczba akcji 42 336 982 42 350 367
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4,00 4,00
Zarejestrowany kapitał akcyjny (zł) 169 347 928 169 401 468
Cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku (zł) 424,20 389,40
Wskaźnik P/E 13,8 16,3
Wskaźnik P/BV 1,2 1,0
Maksymalna cena akcji (zł) 533,50 469,40
Minimalna cena akcji (zł) 374,00 303,20
Kapitalizacja spółki na koniec roku (mld zł) 18,0 16,5
Średni wolumen obrotu (mln zł) 8,1 8,5
Dywidenda na akcję (wypłacona w danym roku; zł) 5,15 0

Akcjonariusze mBanku

Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten obniżał się w związku z realizacją programów opcji menadżerskich w banku. Na koniec 2019 roku Commerzbank AG posiadał 69,31% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe 30,69% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych. Są to głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Największy udział w akcjonariacie miał Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Okresowo – do 28 stycznia oraz od 24 września do 16 października 2019 roku – Nationale-Nederlanden OFE miał udział przekraczający 5,0% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu mBanku. Trzecim co do wielkości akcjonariuszem mBanku był AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK.

Notowania akcji w 2019 roku

Sytuacja na GPW jest w znacznym stopniu pochodną koniunktury na giełdach zagranicznych i nastawienia inwestorów zagranicznych do koszyka rynków wschodzących. Na rynku amerykańskim na notowania akcji w 2019 roku wpływały m.in. obawy o nadchodzącą bessę po długim okresie wzrostów oraz napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami po wprowadzaniu przez administrację amerykańską ceł na chińskie towary. W Europie Zachodniej na koniunkturę na giełdach wpływały m.in. kwestie związane Brexitem, spowolnienie gospodarcze i wybory do Parlamentu Europejskiego. Pomimo różnorodnych ryzyk, większość indeksów światowych i europejskich w 2019 roku odnotowała wzrost. GPW pod względem stóp zwrotu indeksów pozostała w tyle za rozwiniętymi rynkami akcji oraz rynkami wschodzącymi z naszego regionu.

2019 rok był okresem zmiennej koniunktury na GPW. Indeks szerokiego rynku WIG w relacji rok do roku pozostał niemal na tym samym poziomie (+0,2% r/r). Tylko nieliczne spółki przyniosły solidne stopy zwrotu. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych firm, w szczególności spółek informatycznych, producentów gier oraz spółek związanych z fotowoltaiką. W 2019 roku nie pojawiły się silniejsze impulsy popytowe ani po stronie inwestorów zagranicznych, ani krajowych inwestorów instytucjonalnych. Fundusze emerytalne kontynuowały wyprzedaż polskich akcji. Inwestorzy umarzali jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Impulsem do redukcji zaangażowania w jednostki uczestnictwa była sprawa GetBacku i związane z nią kwestie dotyczące funduszy inwestycyjnych. Słabo zachowywały się akcje dużych spółek. Indeks WIG20 w ciągu roku obniżył się o 5,6%, a jedynie siedem zawartych w nim spółek przyniosło dodatnie stopy zwrotu.

Duża podaż akcji na GPW wynikała z rebalancingu w indeksach rynków wschodzących, w których udział Polski został ograniczony. Nałożyły się na to obawy o prognozowane wyniki banków w związku z możliwością tworzenia znaczących odpisów na ryzyka prawne. Indeks WIG-Banki w 2019 roku obniżył się o 9,2%. Spośród czternastu spółek, jakie na koniec 2019 roku wchodziły w skład tego indeksu, tylko w czterech przypadkach odnotowano dodatnie stopy zwrotu.

Analitycy obniżali wyceny banków, uwzględniające prognozy przyszłych wyników finansowych. Główne czynniki ryzyka dla sektora bankowego, jakie brane były pod uwagę to: niepewność wobec kosztów rezerw związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, wpływ wyroku TSUE dotyczącego zwrotu klientom opłat za spłacone przed terminem wymagalności kredyty konsumpcyjne oraz ryzyko niskiej rentowności i niedoborów kapitałowych w niektórych bankach. Ponadto, wzrosło prawdopodobieństwo, że zyski sektora może być pod presją w związku z wyższymi składkami na rzecz BFG oraz prognozowanym spowolnieniem gospodarczym i jego potencjalnym negatywnym wpływem na koszt ryzyka.

Cena akcji mBanku na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2019 roku (tj. 30 grudnia) wyniosła 389,40 zł, co oznacza, że w porównaniu z kursem w ostatnim dniu roboczym 2018 roku (tj. 28 grudnia) obniżyła się o 8,2%. Silny trend spadkowy notowany od końca czerwca, związany był głównie z obawami inwestorów o zmieniającą się na korzyść klientów linię orzeczniczą sądów w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Trend zaczął się zmieniać w połowie sierpnia, gdy cena akcji w relacji do wartości księgowej na akcję mBanku stała się atrakcyjna dla inwestorów. Wzrost notowań akcji mBanku w ostatnim kwartale 2019 roku, przewyższający dynamikę indeksu WIG-Banki, był podtrzymywany przez reakcje inwestorów na ogłoszony 20 września zamiar sprzedaży większościowego pakietu akcji mBanku przez Commerzbank. Spośród 11 analityków banków i brokerów, którzy aktywnie monitorowali wyniki finansowe mBanku i wydawało rekomendacje dla akcji mBanku, na koniec 2019 roku siedmiu analityków zalecało sprzedaż akcji, a pozostałych czterech wystawiło rekomendację „trzymaj”.

Kapitalizacja mBanku według stanu na koniec 2019 roku wyniosła 16,5 mld zł (3,9 mld EUR) wobec 18,0 mld zł (4,2 mld EUR) na koniec 2018 roku. Wskaźnik P/BV (cena/wartość księgowa) dla Grupy mBanku na koniec 2019 roku wyniósł 1,0 wobec 1,2 przed rokiem. Wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) wyniósł 16,3 wobec 13,8 w 2018 roku.

Zmiana notowań akcji mBanku
na tle indeksów
2015 2016 2017 2018 2019
mBank -36,9% +6,8% +38,7% -8,8% -8,2%
Indeks WIG-Banki -23,5% +2,9% +35,4% -12,1% -9,2%
EURO STOXX Banks Index -4,9% -8,1% +10,9% -33,3% +11,1%

 

Relacje Inwestorskie mBanku

Departament Analiz i Relacji Inwestorskich, współpracując z Zarządem banku i innymi jednostkami organizacyjnymi, dba o przekazywanie właściwych i kompletnych informacji o Grupie mBanku analitykom i inwestorom z poszanowaniem obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania na rynku regulowanym. W mBanku stosujemy zasady ładu korporacyjnego, opisane szczegółowo w oświadczeniu mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku.

Rzetelna i przejrzysta komunikacja z interesariuszami oraz równy dostęp do informacji przyczyniają się do budowy zaufania ze strony rynku. mBank prowadzi aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, obejmującą działania adresowane i dostosowane do potrzeb informacyjnych określonych grup, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Kontakt z interesariuszami banku w języku polskim i angielskim odbywa się podczas bezpośrednich spotkań, telekonferencji, poprzez pocztę elektroniczną oraz regularnie aktualizowane materiały udostępniane na stronie internetowej spółki.

Zapewnia on pogrupowane tematycznie informacje m.in. raporty okresowe, wyniki finansowe i wybrane dane biznesowe, prezentacje i zapisy transmisji z konferencji wynikowych, dane o akcjonariacie i notowaniach akcji mBanku na GPW, konsensus prognozowanych wyników Grupy, kompendium wiedzy dla nowych inwestorów, raporty bieżące, informacje o walnych zgromadzeniach, ratingach i instrumentach dłużnych. Serwis umożliwia dostęp do historycznych wyników Grupy i banku (raportów okresowych, prezentacji i transmisji z konferencji), jak również do archiwum walnych zgromadzeń. Analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny Newsletter oraz wiadomości ad hoc wysyłane drogą elektroniczną.

W 2019 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w czterech konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Każdorazowo w takiej konferencji brało udział około dwudziestu przedstawicieli domów maklerskich oraz inwestorów. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach banku. Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2019 roku mBank uczestniczył w 3 konferencjach w Warszawie i 4 zagranicznych (w Londynie, Atenach, Frankfurcie i Pradze). Ponadto, bank zorganizował roadshow w Wiedniu. W ciągu roku, oprócz spotkań podczas konferencji i roadshow, w banku odbywały się indywidualne spotkania inwestorów i analityków z przedstawicielami Zarządu i/lub zespołem Relacji Inwestorskich.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2019 roku odbyły się również spotkania analityków z agencji ratingowych z przedstawicielami Zarządu mBanku. Prowadzona była również regularna wymiana informacji z agencjami ratingowymi w ramach telekonferencji z ich analitykami i korespondencji e-mailowej.

Raporty roczne

mBank co roku publikuje zintegrowane raporty roczne online. Jest to najszersza i najbardziej dojrzała forma raportowania zgodna z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami.

W 2019 roku mBank po raz siódmy z rzędu został laureatem konkursu „The Best Annual Report”, organizowanego przed Instytut Rachunkowości i Podatków. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Ratingi wiarygodności kredytowej mBanku i mBanku Hipotecznego

mBank posiada ratingi S&P Global Ratings (S&P) oraz Fitch Ratings (Fitch) przyznane na zlecenie mBanku. Są to oceny oparte na podstawie danych udostępnionych agencjom i rozmów analityków agencji z przedstawicielami mBanku. mBank ma również oceny agencji ratingowych Moody’s Investors Service (Moody’s), Capital Intelligence Ratings (CI Ratings) oraz EuroRating przyznane na podstawie publicznie dostępnych informacji.

mBank Hipoteczny posiada ratingi emitenta nadane przez agencje Moody’s i Fitch. Agencja Moody’s przyznała ratingi dla hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny (rating na zlecenie).

Dnia 25 września 2019 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła długoterminowy rating kredytowy mBanku z poziomu „BBB+” do „BBB” i rating RCR (czyli rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji – ang. resolution counterparty rating) z poziomu „A-” do „BBB+”. Rating krótkoterminowy został potwierdzony na poziomie „A-2”. Jednocześnie agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu mBanku z „negatywnej” na „rozwojową” (ang. „developing outlook”).

W następstwie powyższej decyzji, długoterminowy rating kredytowy odpowiada poziomowi samodzielnej oceny mBanku (ang. SACP – stand-alone credit profile). Przedtem rating długoterminowy był wyższy od samodzielnej oceny mBanku o jedno oczko. Wynikało to z przekonania S&P, że mBank jest dla Commerzbanku istotną strategicznie spółką zależną, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w razie wystąpienia problemów. Agencja zweryfikowała to stanowisko w związku z przyjęciem strategii Commerzbank 5.0, która przewiduje zbycie większościowego pakietu akcji mBanku. „Rozwojowa” perspektywa ratingu oznacza, że agencja może podnieść, obniżyć lub potwierdzić oceny ratingowe w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy, w zależności od rozstrzygnięcia procesu sprzedaży mBanku.

S&P Global Ratings Oceny mBanku
Długoterminowy rating kredytowy emitenta (dla walut obcych) BBB
(perspektywa rozwojowa)
Krótkoterminowy rating kredytowy emitenta (dla walut obcych) A-2
Ocena samodzielna (SACP) bbb
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB
Długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (long-term RCR) BBB+
Krótkoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (short-term RCR) A-2

Dnia 15 października 2019 roku agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating mBanku z „BBB” do „BBB-” i umieściła go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (ang. „Rating Watch Positive”).

Zmiana ratingu wynikała z dokonanej przez Fitch weryfikacji oceny możliwości potencjalnego wsparcia mBanku ze strony Commerzbanku po ogłoszeniu nowej strategii „Commerzbank 5.0”. W ocenie Fitch, mBank przestał być dla Commerzbanku strategicznie ważnym podmiotem zależnym. W związku z tym rating długoterminowy odpowiada obecnie poziomowi ratingu indywidualnego banku, tj. viability rating („bbb-”). Umieszczenie banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym wskazuje, że zdaniem agencji zmiana w strukturze własnościowej banku powinna być pozytywna dla jego profilu kredytowego. Odzwierciedla to oczekiwanie Fitch, że polski organ regulacyjny będzie wymagał od Commerzbanku zabezpieczenia ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (głównie w CHF).

Wraz z obniżeniem długoterminowego ratingu banku dla waluty zagranicznej zmianie uległy następujące oceny:

  • krótkoterminowy rating mBanku – z „F2” do „F3”;
  • rating wsparcia – z poziomu „2” do „3”;
  • rating długoterminowy dla długu niezabezpieczonego – z „BBB” do „BBB-”;
  • rating krótkoterminowy dla długu niezabezpieczonego – z „F2” do „F3”.

mBank Hipoteczny posiada rating przyznany przez agencję ratingową Fitch. W dniu 28 maja 2019 roku mBank Hipoteczny wypowiedział zawartą z agencją Fitch umowę dotyczącą ratingu listów zastawnych. 19 sierpnia 2019 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła rating hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny na poziomie „A”, a następnie wycofała rating listów zastawnych.

Dnia 15 października 2019 roku agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating mBanku Hipotecznego S.A. z „BBB” do „BBB-” oraz rating krótkoterminowy z „F2” do „F3”. Rating wsparcia został potwierdzony na poziomie „2”. Podobnie jak w przypadku mBanku, ratingi mBanku Hipotecznego znajdują się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Fitch Ratings Oceny mBanku Oceny mBanku Hipotecznego
Długoterminowy rating emitenta (long-term IDR; dla walut obcych) BBB- (na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym) BBB- (na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym)
Krótkoterminowy rating emitenta (short-term IDR; dla walut obcych) F3 F3
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 3 2
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB-

W dniu 24 maja 2019 roku agencja ratingowa Moody’s podwyższyła długoterminowy rating depozytowy mBanku z „Baa1” do „A3” i zmieniła perspektywę tego ratingu z pozytywnej na stabilną. Podwyższenie długoterminowego ratingu depozytowego wynikało z poprawy oceny indywidualnej banku – baseline credit assessment (BCA) z „ba1” do „baa3”. W konsekwencji, skorygowana ocena indywidualna mBanku (adjusted BCA) została podwyższona z „baa3” do „baa2”. W opinii agencji wpłynęły na to solidne wyniki finansowe i poprawa profilu ryzyka banku.

Ponadto, agencja Moody’s podwyższyła długoterminowy rating ryzyka kontrahenta dla mBanku z „A3” do „A2” i krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta z „Prime-2” do „Prime-1”.

Dnia 27 maja 2019 roku agencja Moody’s przyznała rating dla mBanku Hipotecznego: długoterminowy „Baa2” i krótkoterminowy „Prime-2”. Długoterminowy i krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (CRR) został ustalony na poziomie odpowiednio „A3” i „Prime-2”. W tym samym dniu agencja nadała listom zastawnym wyemitowanym przez mBank Hipoteczny rating na poziomie „Aa3″. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania ocena ratingowa dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski. Poziom „Aa3” (odpowiadający ocenie „AA-” w skali stosowanej przez Fitch i S&P) jest o dwa stopnie wyższy od ratingu Polski.

Dnia 27 września 2019 roku agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating depozytowy mBanku na poziomie „A3” i zmieniła perspektywę tego ratingu ze stabilnej na negatywną. Krótkoterminowy rating depozytowy został utrzymany na poziomie „Prime-2”. Pozostałe oceny ratingowe, w tym rating indywidualny (BCA) nie uległy zmianie. W związku z nową strategią Commerzbanku, Moody’s obniżył prawdopodobieństwo wsparcia dla mBanku ze strony Commerzbanku z wysokiego do umiarkowanego. Pozostało to bez wpływu na poziom oceny długoterminowej, uwzględniającej dodatkowe oczko z tytułu potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariusza dominującego. Negatywna perspektywa odzwierciedla presję na obniżenie ratingu, w sytuacji gdyby nabywca mBanku miał gorszy profil kredytowy niż obecna spółka dominująca i/lub ocena prawdopodobieństwa wsparcia ze strony nabywcy byłaby na niskim poziomie.

Ponadto, 27 września 2019 roku agencja Moody’s potwierdziła ratingi Baa2/Prime-2 dla mBanku Hipotecznego, korygując perspektywę ratingu długoterminowego ze stabilnej do negatywnej.

Moody’s Investors Service Oceny mBanku 1 Oceny mBanku Hipotecznego
Długoterminowy rating depozytów (dla walut obcych) A3 (perspektywa negatywna)
Krótkoterminowy rating depozytów (dla walut obcych) Prime-2
Długoterminowy rating emitenta Baa2 (perspektywa negatywna)
Krótkoterminowy rating emitenta Prime-2
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (long-term counerparty risk rating – CRR) A2 A3
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (short-term CRR) Prime-1 Prime-2
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA) baa3
Skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA) baa2
Ratingi hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny Aa3

1 Rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

W dniu 28 czerwca 2019 roku agencja Capital Intelligence Ratings (CI Ratings) podwyższyła rating długoterminowy mBanku z „BBB+” do „A-” oraz potwierdziła rating krótkoterminowy na poziomie „A2”. Perspektywa ratingu długoterminowego jest stabilna. Ponadto, agencja CI Ratings przyznała dla mBanku rating indywidualny (BSR) na poziomie „bbb+” oraz określiła podstawową siłę finansową (CFR) również na poziomie „bbb+”.

W opinii agencji, rating mBanku odzwierciedla jego silną bazę kapitałową (wskaźniki kapitałowe wśród najwyższych w sektorze), a tym samym wysoką zdolność do absorpcji strat, jak również stosunkowo niski wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) w porównaniu do grupy rówieśniczej.

Capital Intelligence Ratings Oceny mBanku 1
Rating długoterminowy podmiotu (dla walut obcych) A- (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (dla walut obcych) A2
Rating indywidualny (Bank Standalone Rating – BSR) bbb+
Podstawowa siła finansowa (Core Financial Strength – CFS) bbb+

1 Rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

W dniu 9 października 2019 roku agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego mBanku „BBB” ze stabilnej na negatywną. Agencja uzasadniła tę decyzję wzrostem ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, a także planem sprzedaży akcji mBanku ogłoszonym przez jego większościowego akcjonariusza.

Zestawienie ratingów Polski, mBanku i Commerzbanku

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych (dla waluty obcej) przyznanych przez Fitch, S&P i Moody’s dla mBanku, Commerzbanku i Polski według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A- (stab.) BBB- (RWP) BBB+ (neg.)
S&P Global Ratings A- (stab.) BBB (rozw.) A- (neg.)
Moody’s Investors Service A2 (stab.) A31 (neg.) A1 (stab.)

1 Długookresowy rating depozytów.

W nawiasach podana perspektywa ratingu: stab.- stabilna, neg.- negatywna, rozw. – rozwojowa, RWP – na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Wyniki wyszukiwania: