Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakładała optymalizację bilansu banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności.

Strategia „mobilny Bank”, wdrożona w połowie 2016 roku, przewidywała wzmacnianie profilu finansowania, dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych oraz utrzymywanie wskaźnika kredyty/depozyty na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100% każdego roku (90,3% na koniec 2019 roku). Znalazło to odzwierciedlenie w zmianach w strukturze finansowania Grupy mBanku w ostatnich latach.

Nowa strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 zakłada wzrost udziału depozytów klientowskich ogółem oraz dalsze wykorzystanie hurtowych źródeł finansowania działalności kredytowej, szczególnie poprzez emisje euroobligacji (Program EMTN) oraz listów zastawnych przez mBank Hipoteczny. Zamierzamy utrzymywać wskaźnik kredyty/depozyty w przedziale 92-94%.

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

Po debiucie związanym z emisją euroobligacji w październiku 2012 roku oraz zakończonej sukcesem pierwszej emisji obligacji we frankach szwajcarskich w październiku 2013 roku, Grupa mBanku przeprowadziła w 2014 roku kolejne transakcje w ramach Programu Emisji Euroobligacji, którego łączna wartość wynosi 3 mld EUR. W 2015 roku nie dokonano żadnej emisji w ramach programu EMTN, a w dniu 12 października 2015 mBank wykupił obligacje o wartości 500 mln EUR. W 2016 roku mBank, poprzez swoją spółkę zagraniczną mFinance France, wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln EUR, z terminem wykupu w 2020 roku. W 2017 roku miała miejsce jedna emisja w ramach programu. W dniu 28 marca 2017 roku mFinance France dokonało emisji 6-letnich obligacji o wartości nominalnej 200 mln CHF z kuponem 1,005%.

W 2018 roku odbyły się dwie emisje w ramach programu. W dniu 7 czerwca 2018 roku mBank dokonał emisji 4-letnich obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 180 mln CHF z kuponem 0,565%. W dniu 5 września 2018 roku nastąpiła emisja 4-letnich obligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR i kuponie 1,058%. W 2018 roku spłacono dwie emisje: o wartości 200 mln CHF w październiku oraz 500 mln CZK (stanowiących ofertę prywatną) w grudniu.

1 kwietnia 2019 roku została spłacona transza obligacji o wartości 500 mln EUR. Zaledwie kilka dni później, 5 kwietnia 2019 roku, mBank wyemitował 5,5-letnie obligacje niezabezpieczone o wartości 125 mln CHF z kuponem 1,0183%. Obligacje podlegają prawu angielskiemu i są przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie transz pozostałych do spłaty:

Emitent Data emisji Wartość nominalna Data wykupu Kupon
mFinance France 26.11.2014 500 mln EUR 26.11.2021 2,000%
mFinance France 26.09.2016 500 mln EUR 26.09.2020 1,398%
mFinance France 28.03.2017 200 mln CHF 28.03.2023 1,005%
mBank 07.06.2018 180 mln CHF 07.06.2022 0,565%
mBank 05.09.2018 500 mln EUR 05.09.2022 1,058%
mBank 05.04.2019 125 mln CHF 04.10.2024 1,0183%

mBank kontynuuje działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia stabilnego refinansowania na atrakcyjnych warunkach.

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 8,2 mld zł.

Działalność emisyjna w zakresie listów zastawnych realizowana przez mBank Hipoteczny jest istotnym elementem Strategii Grupy mBanku w obszarze finansowania kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

W 2019 roku mBank Hipoteczny uplasował na rynku dwie emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł. Podsumowanie działalności emisyjnej mBH na rynku publicznym w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Wolumen Waluta Data
emisji
Zapadalność Tenor Kupon Miejsce notowań
100 mln PLN 22.02.2019 20.12.2028 9 lat 10 miesięcy WIBOR 3M + 80 p.b. rynek równoległy GPW i BondSpot
300 mln EUR 12.11.2019 15.09.2025 5 lat 10 miesięcy 0,242%
(MS + 43 p.b.)
Luxembourg Stock Exchange

Emisja o wartości 100 mln zł została przeprowadzona na podstawie Programu Emisji Listów Zastawnych zaakceptowanego przez KNF w 2016 roku. Budowę księgi popytu poprowadził mBank S.A. Zapisy złożyło 8 inwestorów, wśród których znalazły się instytucje zarządzania aktywami, banki oraz firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Jest to obecnie najdłuższa emisja listów zastawnych w PLN pozostająca w obrocie na GPW w Warszawie.

Emisja w kwocie 300 mln EUR to kolejna benchmarkowa emisja listów zastawnych na rynku międzynarodowym przeprowadzona w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Ostateczna wycena wyniosła 43 punkty bazowe ponad MS (Mid-Swap), co przełożyło się na kupon w wysokości 0,242%. Z perspektywy Grupy mBanku jest to najkorzystniej uplasowana emisja długu na rynku międzynarodowym w dotychczasowej historii.

Deklarację nabycia listów zastawnych mBH na łączną kwotę ponad 1 mld EUR (3,4-krotność wartości uplasowanej emisji) złożyło ponad 74 inwestorów. Po alokacji struktura transakcji według dystrybucji geograficznej oraz podmiotowej przedstawia się następująco:

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała 27 maja 2019 roku hipotecznym listom zastawnym emitowanym przez mBank Hipoteczny rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania ocena ratingowa dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski (local and foreign currency bond ceilings for Poland). Jest to rating wyższy o 2 stopnie od ratingu Polski oraz 5 stopni wyższy od długoterminowego ratingu emitenta, który agencja nadała na poziomie Baa2. W dniu 12 listopada 2019 roku rating hipotecznych listów zastawnych w EUR został potwierdzony na poziomie Aa3.Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu.

Agencja Moody’s Investors Service nadała również krótkoterminowy rating emitenta przyznany dla mBanku Hipotecznego na poziomie Prime-2. Jednoczenie agencja przyznała rating oceny ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment) długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr) i Counterparty Risk Rating długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr). Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna.

Wyniki wyszukiwania: