Poziom kapitału utrzymywany w ramach Grupy mBanku i mBanku spełnia wymagania regulacyjne i umożliwia planowany rozwój biznesu przy założonym apetycie na ryzyko.

Jest to odzwierciedlone w wysokości współczynnika kapitału podstawowego Tier I (19,4% na poziomie jednostkowym i 16,5% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2019 roku) i łącznego współczynnika kapitałowego (22,8% na poziomie jednostkowym i 19,5% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2019 roku), które przewyższają poziomy współczynników kapitałowych rekomendowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowy opis wymogów kapitałowych dla Grupy i banku oraz czynników wpływających na ich zmiany w 2019 roku został przedstawiony w rozdziale 4.3. Adekwatność kapitałowa. Wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku spadły w listopadzie 2019 roku dzięki obniżeniu przez KNF dodatkowego wymogu kapitałowego Grupy mBanku w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych (z 3,64% do 3,11% dla łącznego współczynnika kapitałowego i z 2,73% do 2,33% dla współczynnika kapitału Tier I).

Wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2019 roku:

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

w ramach Filara II na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi nałożony w wyniku przeprowadzonego przez KNF procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION); jego poziom jest rewidowany corocznie.

wprowadzony na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym, jest jednakowy dla wszystkich banków w Polsce; jego implementacja następowała stopniowo i od 1 stycznia 2018 roku wzrósł on z 1,25% do 1,875%, a od 1 stycznia 2019 roku zwiększył się do 2,5%.

nałożony decyzją administracyjną KNF, zgodnie z którą mBank został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym; jego poziom jest rewidowany corocznie.

ustalony w Polsce w wysokości 3,0% od 1 stycznia 2018 roku; zastąpił poprzednie dopełnienie wymagań KNF; w przypadku mBanku dotyczy tylko ekspozycji krajowych.

wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje kredytowe Grupy.

Skonsolidowane fundusze własne na koniec 2019 roku ukształtowały się na poziomie 16,4 mld zł, z czego 13,9 mld zł (84,8%) stanowił kapitał Tier I. Główne składowe kapitału Tier I to: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe, zyski zatrzymane w poprzednich latach, fundusze ogólne ryzyka bankowego, uznany zysk bieżący oraz inne skumulowane całkowite dochody. Podstawowym źródłem wzmacniania kapitału Tier I jest zatrzymywanie zysku.

Kapitał Tier II wyniósł 2,5 mld zł według stanu na koniec 2019 roku i był wyższy niż rok wcześniej o 26,2 mln zł.

Zestawienie długu podporządkowanego Grupy mBanku według stanu na 31 grudnia 2019 roku zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Typ długu Wartość nominalna Waluta Zapadalność Zaliczony do funduszy
Tier II
Kredyt 250 mln CHF 21.03.2028 Tak
Obligacje 750 mln PLN 17.01.2025 Tak
Obligacje 550 mln PLN 10.10.2028 Tak
Obligacje 200 mln PLN 10.10.2030 Tak

Kwota długu podporządkowanego z określonym terminem zapadalności zaliczona do funduszy własnych podlega dziennej amortyzacji przez ostatnie 5 lat. Na kształt obecnej struktury bazy kapitałowej banku wpłynęły podejmowane w przeszłości decyzje o zatrzymaniu zysków oraz dodatkowym podwyższaniu kapitału. W latach 2002-2011 mBank zatrzymywał całość zysków decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas gdy dywidenda z zysku za 2012 rok wyniosła 35% zysku netto mBanku, a za 2013 rok – 67%. Zysk za 2014, 2015 i 2016 rok w 100% zasilił fundusze własne banku. W kwietniu 2018 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku podjęło decyzję o wypłacie 217,9 mln zł w formie dywidendy, czyli 20% zysku netto osiągniętego w 2017 roku. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1,2 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy banku. W marcu 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2018. Kwota 248,2 mln zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwota 1 069,3 mln zł pozostała niepodzielona. Więcej informacji na temat adekwatności kapitałowej przedstawiono w Nocie 45 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2019 rok, natomiast szczegółowe informacje dotyczące polityki dywidendowej zostały opisane na następnej stronie

Wyniki wyszukiwania: