Bankowość Detaliczna

Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 5 604 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o Internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także rozbudowaną sieć oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym:

 • rachunki bieżące i oszczędnościowe
 • rachunki dla mikroprzedsiębiorstw
 • produkty kredytowe
 • produkty depozytowe
 • karty płatnicze
 • produkty inwestycyjne
 • produkty ubezpieczeniowe
 • usługi maklerskie
 • leasing dla mikroprzedsiębiorstw

W 2013 roku bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami i rozwiązaniami, która, podobnie jak nasza aplikacja mobilna, jest stale ulepszana i cieszy się dużą popularnością wśród klientów.

Kluczowe dane finansowe (na koniec 2019 roku):

51,7%

Udział w zysku brutto

804,2 mln zł

Wynik brutto

3 380,9 mln zł

Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

2015 2016 2017 2018 2019
Liczba klientów (tys.) 1 4 663 5 052 5 342 5 685 5 604
Liczba oddziałów (szt.) 2 302 316 333 358 390
Kredyty dla klientów detalicznych (mln zł) 46 259 48 950 48 143 52 925 60 361
Depozyty klientów detalicznych (mln zł) 46 117 53 495 55 694 65 924 77 664

1 Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych 2016 i 2015).

2 W tym 353 punkty w Polsce i 37 placówek w Czechach i na Słowacji na koniec 2019 roku.

 • Wzrost dochodów z działalności podstawowej o 11,7% rok do roku.
 • Sprzedaż kredytów niehipotecznych na poziomie 10,3 mld zł, wyższa o 14,9% w porównaniu do poprzedniego roku.
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie ponad 8,2 mld zł, wyższa o 77,0% w porównaniu do poprzedniego roku.
 • Wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej o 27,6% do 1 894,7 tys.
 • Wzrost wolumenu depozytów detalicznych o 17,8% w 2019 roku, głównie środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych (+20,3% rok do roku).
 • Wzrost wartości zakupów kartami płatniczymi mBanku o 22,0%; wzrost liczby transakcji o 23,4% rok do roku.
 • Optymalizacja procesów cyfrowych pod hasłem „digital first”.
 • Wdrożenie do oferty faktoringu dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wyniki finansowe

W 2019 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 804,2 mln zł, co oznacza spadek o 379,1 mln zł, tj. 32,0% w porównaniu do poprzedniego roku. Oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji w 2019 roku wypracowały zysk brutto w wysokości 78,0 mln zł w porównaniu do 39,8 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 96,0%.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 2 310,5 2 696,8 386,3 16,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 538,8 486,7 -52,1 -9,7%
Wynik na działalności handlowej 127,3 141,3 14,0 11,0%
Inne dochody 0,0 102,8 102,8
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 208,7 -46,7 -255,5 -122,4%
Dochody łącznie 3 185,3 3 380,9 195,6 6,1%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek -456,1 -510,3 -54,2 11,9%
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi -20,3 -387,8 -367,4 1805,7%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -1 319,7 -1 438,2 -118,6 9,0%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -205,9 -240,3 -34,4 16,7%
Zysk brutto Bankowości Detalicznej 1 183,3 804,2 -379,1 -32,0%

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2019 roku wpływ miały następujące czynniki:

W porównaniu do 2018 roku o 195,6 mln zł, tj. 6,1%, do poziomu 3 380,9 mln zł pomimo wysokiej bazy roku poprzedniego, zawierającej dochód jednorazowy z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł:

 • odnotowano znaczący wzrost wyniku z tytułu odsetek o 386,3 mln zł, tj. 16,7%, dzięki rosnącym wolumenom oraz zmianie struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą;
 • wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się o 52,1 mln zł, tj. 9,7%, przede wszystkim z powodu niższych prowizji za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych w związku ze sprzedażą w 2018 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse, niższych prowizji z działalności maklerskiej oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych w związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi, a także wyższych kosztów transakcji realizowanych przez Grupę z udziałem podmiotów zewnętrznych.

W porównaniu do 2018 roku o 118,6 mln zł, tj. 9,0%, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów osobowych.

W porównaniu do 2018 roku o 54,2 mln zł, tj. 11,9%, w związku ze wzrostem oraz zmianą struktury portfela kredytów detalicznych (rosnący udział kredytów niezabezpieczonych).

Związane z kredytami walutowymi z -20,3 mln zł w 2018 roku do -387,8 mln zł w 2019 roku w konsekwencji zmiany metodologii kalkulacji rezerw na ryzyko prawne w zakresie indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich, w wyniku zaobserwowanego wzrostu całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmian orzecznictwa w takich sprawach sądowych.

Wysokości 240,3 mln zł, wyższy niż w roku poprzednim o 34,4 mln zł, tj. 16,7%.

Działalność w obszarze segmentu Bankowości Detalicznej w liczbach (dotyczy mBanku i mBanku Hipotecznego)

tys. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana roczna
Liczba klientów detalicznych 5 342,3 5 685,0 5 603,9 -1,4%
Polska 4 437,0 4 760,6 4 645,3 -2,4%
Oddziały zagraniczne 905,3 924,3 958,6 3,7%
Czechy 633,6 642,2 667,0 3,9%
Słowacja 271,8 282,1 291,5 3,3%
mln zł
Kredyty klientów detalicznych, w tym: 48 122,1 52 510,7 60 018,8 14,3%
Polska 43 703,1 47 801,8 54 934,9 14,9%
Kredyty hipoteczne 31 294,8 33 245,5 37 480,6 12,7%
Kredyty niehipoteczne 12 408,3 14 556,3 17 454,3 19,9%
Oddziały zagraniczne 4 419,0 4 708,9 5 083,8 8,0%
Czechy 3 585,3 3 768,8 3 913,5 3,8%
Słowacja 833,7 940,2 1 170,3 24,5%
Depozyty klientów detalicznych, w tym: 55 749,8 65 852,8 77 487,7 17,7%
Polska 46 876,5 55 733,9 66 837,9 19,9%
Oddziały zagraniczne 8 873,3 10 119,0 10 649,8 5,2%
Czechy 6 346,0 7 163,2 7 346,4 2,6%
Słowacja 2 527,3 2 955,7 3 303,5 11,8%
Fundusze inwestycyjne klientów indywidualnych mBanku 17 855,0 13 119,6 15 137,1 15,4%
tys.
Karty kredytowe 362,8 381,9 396,5 3,8%
Polska 325,9 341,2 355,4 4,2%
Oddziały zagraniczne 36,8 40,7 41,1 0,8%
Karty debetowe 3 713,0 3 909,0 3 848,7 -1,5%
Polska 3 138,1 3 319,9 3 231,5 -2,7%
Oddziały zagraniczne 575,0 589,1 617,2 4,8%
Sieć dystrybucji
Centra doradcze 10 12 14
„Lekkie” placówki 24 34 40
mBank (d. Multibank) 102 95 89
mKioski (w tym kioski partnerskie) 123 143 166
Centra finansowe mFinanse (d. Aspiro) 41 41 44
Czechy i Słowacja 33 33 37

Bankowość Detaliczna mBanku w Polsce

Jako lider bankowości internetowej i mobilnej, mBank skupia się na innowacjach technologicznych sprawiających, że procesy mBanku są jeszcze bardziej wydajne. Rozwijamy swoją ofertę w taki sposób, aby jak najlepiej spełniała oczekiwania klientów, przede wszystkim tych młodych, co odzwierciedla struktura akwizycji klientów. Dzięki naszym działaniom, mBank stał się bankiem pierwszego wyboru dla klientów w wieku 16-20 lat, wg badania IQS Tracking młodych. Ponadto, Miesięcznik Finansowy „Bank” przyznał mBankowi nagrodę główną w kategorii „Bank dla Młodych” oraz „Innowacyjność”.

mBank jest w gronie banków z największą liczbą mobilnych klientów. W raporcie „Najbardziej mobilne banki w Polsce” opublikowanym 27 marca 2019 roku przez platformę cashless.pl, mogliśmy zaobserwować, które banki na polskim rynku szczycą się największą zdolnością do migracji obsługi kanałów bardziej tradycyjnych do tych obecnie najnowocześniejszych. Zaprezentowane wyniki oparte były na wyliczonym wskaźniku mobilności klientów. W przypadku mBanku wskaźnik wyniósł aż 53,5% stawiając nas na I miejscu rankingowego podium. Oznacza to, że więcej niż połowa naszych klientów regularnie loguje się na konta ze smartfonów. Na koniec 2019 roku aż 1 894,7 tys. klientów aktywnie korzystało z aplikacji mobilnej mBanku, co oznacza wzrost o 27,6% w porównaniu do 2018 roku (1 484,5 tys.). Obecnie 72,1% wszystkich logowań do systemów mBanku pochodzi z aplikacji mobilnej.

W 2019 roku kontynuowaliśmy optymalizację procesów cyfrowych pod hasłem „digital first”. Celem jest wzrost atrakcyjności produktów oraz dostępności ofert kredytów niezabezpieczonych dla klientów indywidualnych. Przełożyło się to na znaczący wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych (aplikacja mobilna oraz serwis transakcyjny). Aplikacja mobilna zanotowała ponad 2,5-krotny wzrost w sprzedaży kredytu gotówkowego. Zorientowanie na kanały cyfrowe jest również widoczne w naszych placówkach oraz contact center. Nasi doradcy oraz konsultanci uczą klientów, jak uruchamiać produkty bankowe w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym. Pokazują też klientom, jak najlepiej wykorzystać możliwości tych kanałów. Obecnie co czwarty kredyt niezabezpieczony, uruchamiany w naszych oddziałach, to produkt, o który wnioskuje samodzielnie klient instruowany przez doradcę. Wartość nowej sprzedaży kredytów niehipotecznych w Polsce klientom indywidualnym w 2019 roku wyniosła 6,8 mld zł w porównaniu do 6,0 mld zł w 2018 roku, co stanowi wzrost o 13,7% rok do roku.

Z początkiem 2019 roku dla klientów ubiegających się o kredyt gotówkowy udostępniliśmy możliwość uzyskania zniżki w postaci kodu rabatowego. Obecnie ponad połowa sprzedaży kredytu gotówkowego poza promocją zawiera wpisany kod.

W sierpniu wdrożyliśmy nowy wniosek o kredyt gotówkowy. W łatwy i przyjazny sposób prowadzi on klienta, który składa wniosek w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym. Nowy wniosek pozwala jeszcze lepiej i bardziej precyzyjnie wyliczyć zdolność kredytową klienta oraz dostosować raty do jego możliwości.

W 2019 roku zrealizowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, przy utrzymaniu bardzo dobrych parametrów cenowych. Sprzedaż kredytów hipotecznych klientom indywidualnym w Polsce w 2019 roku wyniosła 6,8 mld zł w porównaniu do 3,5 mld w 2018 roku, co oznacza wzrost o 94,0%. Należy zauważyć, że także w tym roku, zgodnie z przyjętą strategią, znacząca większość produkcji hipotecznej kwalifikuje się do przeniesienia do mBanku Hipotecznego w ramach procedury poolingu. Umożliwia to finansowanie aktywów w dopasowany terminowo sposób. W banku trwają intensywne prace nad usprawnieniem procesu udzielania kredytu hipotecznego. Ich oczekiwanym efektem ma być znaczące skrócenie czasu oczekiwania na decyzję kredytową, przy jednoczesnym wzroście skalowalności procesu.

W minionym roku wdrożyliśmy oferty hipoteczne dla klientów wewnętrznych. Wybraliśmy dwie grupy klientów, których poziom aktywności jest największy. W efekcie, blisko 500 tys. klientów może sprawdzić w jakiej specjalnej cenie mogą uzyskać kredyt hipoteczny. Celem inicjatywy jest dalsze budowanie wizerunku banku posiadającego atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego w szczególności dla klientów, dla których jesteśmy bankiem pierwszego wyboru.

Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych dla osób fizycznych w Polsce spadł rok do roku i wyniósł 2,0% na koniec 2019 roku wobec 2,6% rok wcześniej.

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej w Polsce (z uwzględnieniem mBanku Hipotecznego) na koniec 2019 roku przedstawiała się następująco:

Na koniec 2019 roku wartość wszystkich depozytów bankowości detalicznej w Polsce wyniosła 66 837,9 mln zł, w porównaniu do 55 733,9 mln zł na koniec 2018 roku, co oznacza wzrost o 19,9%. W tym samym czasie saldo rachunków bieżących wzrosło o 20,5%, a rachunków oszczędnościowych o 26,0%. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe produktów oszczędnościowych to efekt szeregu działań, który zrealizowaliśmy w 2019 roku, np.:

 • wprowadziliśmy nową funkcjonalność do rachunku oszczędnościowego, polegającą na możliwości premiowania nowych środków, którymi klienci zasilają rachunek;
 • przeprowadziliśmy dwie promocje eKonta oszczędnościowego na nowe środki;
 • wprowadziliśmy do oferty mBanku produkt oszczędnościowy Moje Cele dla klientów w wieku 13-17 lat; pozwala on odkładać stałą kwotę lub oszczędzać na końcówkach transakcji;
 • wdrożyliśmy cztery promocje Moich Celów z preferencyjnym oprocentowaniem;
 • kontynuowaliśmy proces retencji depozytów terminowych, aby utrzymać zapadającą bazę depozytową.

Wzrostowi bazy depozytowej klientów detalicznych towarzyszył spadek środków ulokowanych w produktach inwestycyjnych. W 2019 roku prowadziliśmy szereg działań, aby dostosować działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych do nowego otoczenia prawnego. Między innymi nasze działania dotyczyły nowego modelu rozliczania wynagrodzenia za dystrybucję. Ponadto, podjęliśmy liczne inicjatywy wspierające rozwój sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wprowadziliśmy na przykład uproszczoną ankietę MIiFID, która ułatwia klientom określenie dopasowania danych produktów inwestycyjnych do ich profilu inwestycyjnego.

W listopadzie wprowadziliśmy nową ofertę bezpłatnych kont IKE eMakler i IKZE eMakler. Dzięki niej osoby inwestujące samodzielnie mogą oszczędzać na emeryturę lokując kapitał w notowanych na GPW akcjach, obligacjach, a także w akcjach notowanych na czterech wiodących giełdach zagranicznych i funduszach ETF z Londynu oraz Frankfurtu. Dzięki temu inwestorzy mogą zarabiać na zmianach cen akcji takich spółek, jak np. Apple, Google, Facebook czy BP. Dostęp do wiodących na świecie giełd pozwala klientom mBanku korzystać ze zwyżek cen akcji, które często pojawiają się na nich nawet gdy na GPW panuje stagnacja. Dodatkowe możliwości dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego daje zaangażowanie w notowane na giełdzie fundusze ETF (ang. exchange traded funds), odwzorowujące notowania całych indeksów giełdowych. Oprócz niższej zmienności cen oferują one także znacznie niższe koszty transakcyjne, niż tradycyjne fundusze inwestycyjne.

W I półroczu 2019 roku wprowadziliśmy uproszczoną ofertę kont dla klientów indywidualnych. Obejmowała ona nowe eKonto osobiste oraz rachunek dla młodych eKonto możliwości. Oba są bezpłatne, z darmową usługą wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą.

Nasza oferta charakteryzuje się najlepszymi warunkami na rynku, co daje nam pierwsze miejsce w wielu rankingach branżowych. Według portalu kontomlodziezowe.com, eKonto możliwości zajmuje pierwsze miejsce w rankingu kont dla młodzieży, a według portalu kontostudenta.pl jest najczęściej wybieranym kontem dla tej grupy klientów. Dla młodych klientów jesteśmy bankiem pierwszego wyboru (według „Tracking młodych”, realizowany przez IQS na zlecenie mBanku).

Dzięki współpracy z Przelewami 24 udostępniliśmy dla naszych klientów Usługę Szybkiego Zasilenia. Umożliwia ona klientom banku zasilenie konta z rachunku prowadzonego w innym banku. Środki znajdą się na rachunku klienta nie później niż po 15 minutach.

W lutym 2019 roku jako pierwszy bank w Polsce zaoferowaliśmy klientom usługę „pogotowia on-line”. Cyber Rescue to usługa, która zapewnia użytkownikom pomoc w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, a wsparcie specjalistów odbywa się całodobowo w łatwy i szybki sposób – przez komunikator Messenger, telefon lub SMS. Użytkownik może skorzystać z pomocy w przypadku ataku hakerskiego, problemów z wirusami, utratą haseł do serwisów społecznościowych i wielu innych. Dla klientów mBanku usługa jest bezwarunkowo bezpłatna.

W 2019 roku skupiliśmy się na pozyskiwaniu klientów w średnich miastach. Dużym sukcesem okazała się koncepcja otwierania lodowisk mBanku. Na początku grudnia w dziesięciu polskich miastach, w tym Włocławku, Suwałkach czy Przemyślu, stanęły bezpłatne lodowiska. Mieszkańcy mogli skorzystać z wypożyczalni łyżew i pomocy instruktora. Po miesiącu funkcjonowania lodowisk znacząco wzrosła akwizycja klientów w tych miastach.

W kwietniu 2019 roku pojawiła się nowość w usłudze wielowalutowej. Rozszerzyliśmy jej działanie o kartę MasterCard. Już nie tylko posiadacze kart VISA mogą bezpłatnie korzystać z usługi wielowalutowej. Działa ona aż dla jedenastu walut (JPY, NOK, SEK, CZK, DKK, HUF, HRK, EUR, USD, CHF, GBP). Podobnie, jak za rachunki walutowe, nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z tej usługi. Dzięki usłudze wielowalutowej, karta debetowa jest połączona nie tylko z rachunkiem podstawowym w złotówkach, ale także z rachunkami walutowymi.

W czerwcu 2019 roku zaoferowaliśmy klientom kartę Mastercard z limitowanej edycji Pol’and’Rock. Zaprojektował ją Jurek Owsiak. Z kolei w grudniu udostępniliśmy limitowaną kartę Mastercard z okazji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Karta zawierała motyw przewodni zaprojektowany przez Jurka Owsiaka.

Od 2 września 2019 roku klienci mogą zamawiać karty debetowe z wizerunkiem w pionie. Nową kartę Visa oraz Mastercard cechuje oszczędna forma i prostota. Dane klienta nie są już widoczne na awersie. Wszystkie informacje, w tym imię i nazwisko, numer karty czy data ważności, ukryte są na odwrocie.

W 2019 roku wartość zakupów kartami płatniczymi klientów bankowości detalicznej mBanku w Polsce wyniosła 46,6 mld zł, co stanowi wzrost o 22,0% rok do roku. Wzrost liczby transakcji klientów mBanku wyniósł natomiast 23,4% rok do roku. Karty kredytowe mBanku charakteryzują się także bardzo wysoką średnią transakcyjnością. Udział transakcji kartami mBanku (według liczby transakcji) w rynku wyniósł 13,0% na koniec września 2019 roku.

W 2019 roku kontynuowaliśmy akwizycję klientów zamożnych, korzystających z mKonta Intensive. Klienci posiadający ten rachunek mogą korzystać między innymi z bezpłatnych wypłat z bankomatów na całym świecie, trzech bezpłatnych przelewów ekspresowych w miesiącu czy priorytetowej obsługi na infolinii. Dodatkowo, wyłącznie do rachunku mKonto Intensive wydawana jest karta wielowalutowa Visa Świat Intensive oraz karta kredytowa World Mastercard Intensive. Obie karty pozwalają na bezprowizyjne przewalutowanie transakcji, dzięki czemu klienci mogą uniknąć dodatkowych kosztów płacąc za granicą lub robiąc zakupy online w obcej walucie.

Nie tylko oferujemy atrakcyjne oferty dla nowych klientów, ale także zapewniamy czasowe promocje na wybrane produkty obecnym klientom. W 2019 roku udostępniliśmy klientom zamożnym specjalną promocję kredytu hipotecznego z obniżoną prowizją i marżą dla posiadaczy mKonta Intensive. Wprowadziliśmy również promocyjną ofertę oszczędnościową z preferencyjnym oprocentowaniem, mając na uwadze szczególne potrzeby tej grupy klientów.

Biuro Maklerskie mBanku (BM) świadczy pełną gamę usług maklerskich dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów indywidualnych i private banking. Za pośrednictwem Biura klienci realizują transakcje na rynkach regulowanych w Polsce i za granicą, a także na rynku OTC (CFD). W ramach usług wealth management klienci mogą korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelami aktywów. Biuro aktywnie działa na rynku transakcji kapitałowych – przygotowuje i przeprowadza publiczne i prywatne oferty typu IPO/SPO/ABB.

W 2019 roku obserwowaliśmy znaczący spadek aktywności inwestorów na GPW w stosunku do roku 2018 (-8,0% rok do roku na rynku akcji), przy słabnącej pozycji inwestorów krajowych i rosnącej dominacji globalnych banków inwestycyjnych, działających w formule zdalnych członków giełdy. Obroty BM na rynku akcji GPW wyniosły 13,4 mld zł (-23,5% rok do roku), co dało mBankowi trzynastą pozycję w obrotach ogółem (udział 3,4%) i ósmą w obrotach na rachunek klienta (udział 5,7%). Systematycznie rośnie natomiast zainteresowanie klientów BM inwestycjami na rynkach zagranicznych. Liczba rachunków maklerskich klientów BM na koniec 2019 roku wyniosła 311,2 tys.

Sytuacja na światowych rynkach finansowych w 2019 roku sprzyjała wzrostowi aktywów pod zarządzaniem. Wealth Management był beneficjentem przeprowadzonych w poprzednich latach zmian w strukturze inwestycyjnej w stronę globalnych, zdywersyfikowanych rozwiązań. Wartość aktywów w zarządzaniu w portfelach dyskrecjonalnych, czyli zarządzanych przez BM bez aktywnego udziału klientów, wzrosła o 1/3. Oprócz powyższych portfeli, w dalszym ciągu rozwijaliśmy paletę rozwiązań typu white label. Do dostępnego już wcześniej mFunduszu Konserwatywnego SFIO dołączyły cztery subfundusze mBank FIO (akcyjny, multiasset i dwa obligacyjne), a aktywa zgromadzone w tych rozwiązaniach wzrosły w 2019 roku o ponad 230 mln zł.

Wealth Management mBanku w 2019 roku jako pierwszy w Polsce wprowadził dla swoich klientów w pełni zdywersyfikowaną strategię inwestującą w sposób społecznie odpowiedzialny, zgodnie z kanonami ESG.

Aktywa Strategii ESG stanowiły 19% aktywów w strategiach inwestycyjnych o porównywalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Drugą istotną kwestią było podpisanie porozumienia z CFA Society Poland w sprawie wprowadzenia i promocji Dekalogu Praw Inwestora. Podkreśla on przywiązanie mBanku do etycznych aspektów finansowania. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która nawiązała tego typu współpracę z jedną z wiodących organizacji certyfikujących profesjonalistów na świecie. Wreszcie, w 2019 roku Wealth Management wprowadził do swojej oferty inwestycyjnej fundusze globalnej firmy zarządzającej aktywami AllianceBernstein, co potwierdza naszą determinację w promowaniu zdywersyfikowanych, globalnych i przejrzystych rozwiązań inwestycyjnych.

Rynek giełdowy charakteryzował się w 2019 roku bardzo niską aktywnością transakcyjną, szczególnie w obszarze transakcji kapitałowych typu IPO, SPO i ABB. Pomimo tego faktu w 2019 roku BM zrealizowało cztery transakcje tego typu, w tym m.in. ABB na akcjach spółki Famur (275,9 mln zł) i ABB na akcjach Trakcja PRKiI (59,6 mln zł). Ponadto, BM wykazało się bardzo dużą aktywnością i przeprowadziło 10 skupów akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek notowanych na GPW, w tym m.in. ES-SYSTEM (147,3 mln zł), Ergis (66,9 mln zł), Neuca (dwa skupy o łącznej wartości 80,4 mln zł) oraz Elemental Holding (dwa skupy o łącznej wartości 36,5 mln zł).

W 2019 roku mBank kontynuował rozwój współpracy w zakresie bancassurance ze swoim partnerem strategicznym AXA. Współpraca ta obejmuje sprzedaż ubezpieczeń klientom mBanku i koncentruje się w szczególności na segmencie produktów tzw. stand-alone, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, mieszkaniowych oraz życiowych, oraz na segmencie produktów powiązanych z produktami bankowymi, np. z produktami kredytowymi.

Bank kontynuował transformację oferty ubezpieczeń w banku, podążającej za klientami cyfrowymi, intensywnie wykorzystującymi kanały zdalne do realizacji swoich potrzeb oraz kontaktu z bankiem. W efekcie oferta ubezpieczeń stand-alone została odświeżona. Zakup wszystkich produktów stand-alone, tj. ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych oraz ubezpieczenia życia i zdrowia dla klientów i ich bliskich, jest możliwy także w aplikacji mobilnej mBanku. Obecnie ponad 40% ubezpieczeń turystycznych sprzedajemy za pomocą tego kanału.

W 2019 roku podstawowym produktem akwizycyjnym było Konto firmowe z gwarancją braku najważniejszych opłat przez 24 miesiące. Ten rachunek oferowaliśmy klientom zarówno samodzielnie, jak i w procesie „Firmootwieracza”, czyli otwarcia firmy i konta w mBanku. Główne założenia oferty akwizycyjnej (0 zł za konto, kartę debetową, przelewy, wypłaty z wybranych bankomatów i wpłaty we wpłatomatach) były spójne w całym 2019 roku.

Rok 2019 przyniósł kolejne regulacje prawne związane z koniecznością dostosowania systemów bankowych i procedur. Rozszerzyliśmy funkcjonowanie Mechanizmu podzielonej płatności oraz wdrożyliśmy nowy przelew do Urzędu Skarbowego w związku wprowadzeniem Indywidulanych Rachunków Podatkowych. Dostosowując bank do nowych regulacji, nie zapominamy o ich wpływie na życie przedsiębiorcy. Dlatego przygotowaliśmy kompleksową kampanię informacyjną o wszystkich zmianach prawnych, wprowadzonych w 2019 roku. Jej elementami były m.in. bezpośrednia komunikacja do systemu transakcyjnego i aplikacji mobilnej, artykuły na blogu mBanku oraz webinary edukacyjne.

Również na co dzień jesteśmy blisko przedsiębiorców i słuchamy ich potrzeb. W 2019 oprócz comiesięcznych spotkań z przedsiębiorcami, zorganizowaliśmy inspiracyjne spotkanie „OkO w OkO” oraz poprowadziliśmy warsztaty fotograficzne poza mBankiem – na targach dla kobiet ALIBI w Łodzi. Wykorzystaliśmy własne zainteresowania w promowaniu mBanku dla przedsiębiorców. Po spotkaniu zebraliśmy pozytywne komentarze – „mBank realnie pomaga i daje drogowskazy ludziom planującym założenie własnej działalności”.

W 2019 roku w obszarze kredytów niezabezpieczonych osiągnęliśmy dynamikę wzrostu sprzedaży na poziomie 19,1% rok do roku. W obszarze kredytów zabezpieczonych hipotecznie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 50,2% rok do roku.

W kwietniu 2019 roku wdrożyliśmy do oferty faktoring dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Decyzja o przyznaniu limitu do 50 tys. zł jest wydawana on-line w ciągu 5 minut. Tyle samo czasu zajmuje decyzja o finansowaniu faktur. Usługa jest powiązana z rachunkiem bieżącym, dzięki czemu klient ma możliwość samodzielnej spłaty lub skorzystania z automatycznego pobrania należnej kwot. Gdy potrzebne jest wydłużenie czasu spłaty należności, wystarczy jedno kliknięcie, aby przesunąć ją o 30 dni od terminu zapadalności faktury.

W I półroczu 2019 roku zaoferowaliśmy klientom firmowym kartę walutową Visa Business w euro i dolarze amerykańskim, która daje im możliwość bezpłatnych wypłat z bankomatów i wygodnego płacenia za firmowe wydatki za granicą bez przewalutowania.

W sierpniu 2019 roku rozszerzyliśmy usługę mKsięgowość o m.in. możliwość przesyłania zdjęć dokumentów (np. faktur kosztowych) do systemu z aplikacji mobilnej CashDirector. Dodaliśmy też moduł analizy płynności finansowej, w którym pokazujemy, czy płynność finansowa klientów przez najbliższe cztery tygodnie jest zagrożona.

Bankowość Detaliczna mBanku w Republice Czeskiej i na Słowacji

W działalności oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji w 2019 roku główny nacisk położyliśmy na produkty depozytowe, pozyskiwanie aktywnych klientów, wzrost kredytów oraz optymalizację procesów. Oddziały zakończyły kilka projektów mających na celu zwiększenie zdolności sprzedażowych i dopracowanie procesów sprzedażowych. Oferta produktowa została poszerzona o nowe scenariusze, które wzmocniły i rozszerzyły zakres dostępnych rozwiązań.

mBank kontynuował umacnianie pozycji lidera bankowości mobilnej. Rok 2019 upłynął pod znakiem dalszego rozwoju bankowości mobilnej poprzez dodanie nowych i ulepszanie istniejących funkcji. Poprawiliśmy komunikację w aplikacji oraz zwiększyliśmy jej bezpieczeństwo dzięki nowemu narzędziu do autoryzacji mobilnej „mKlíč” ​​(mKey). Narzędzie to pozwala klientom w bardziej bezpieczny i wygodny sposób korzystać z aplikacji i potwierdzać transakcje. Klienci mogą również poznać powody odrzucenia transakcji, a aplikacja doradza im, jak zapobiec takiej sytuacji w przyszłości. Na rynku słowackim mBank wprowadził płatności ekspresowe – usługę, która umożliwia klientom szybsze przelewanie pieniędzy na rachunki w innych bankach.

W lutym wprowadziliśmy w Czechach nowy przełomowy produkt – karę płatniczą Visa Świat (mKarta Svět), cieszącą się dużą popularnością wśród klientów, którzy podróżują i dokonują płatności za granicą. Karta ta stała się nową domyślną debetową kartą płatniczą powiązaną z rachunkiem mKonto. „mKarta Svět” nie tylko oferuje najlepsze kursy walut wśród bankowych kart debetowych na rynku oraz płatności bez prowizji, lecz również zapewnia klientom pełną wygodę lokalnego banku. Oferta w Czechach i na Słowacji została też wzbogacona o stworzony w oparciu o analizę zachowań klientów, zautomatyzowany produkt oszczędnościowy mSaver (Moje cele). W I półroczu 2019 roku rozszerzyliśmy ofertę o nowe, dotychczas nieobecne na rynku rozwiązania, których oczekują nasi klienci. Na obu rynkach uruchomiliśmy w roku 2019 najnowocześniejsze metody płatności, w tym Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay.

Dzięki działaniom akwizycyjnym, liczba klientów w Czechach i na Słowacji wzrosła w 2019 roku o 34,2 tys. Na koniec 2019 roku mBank obsługiwał 958,6 tys. klientów na obu rynkach (291,5 tys. na Słowacji i 667,0 tys. w Czechach). W wyniku strategicznego partnerstwa z Broker Consulting, czeskim niezależnym agentem usług finansowych, w kraju działało 45 punktów doradztwa pod wspólną marką (punkty OK) specjalizujących się w usługach bankowych. W ramach współpracy zainstalowano tę samą liczbę wpłatomatów.

Działalność mBanku w Czechach i na Słowacji zdobyła kilka istotnych nagród w 2019 roku. mBank po raz kolejny osiągnął znakomite wyniki w plebiscycie Zlatá koruna (Złota Korona) i otrzymał łącznie cztery nagrody, w tym główne nagrody w dwóch najważniejszych kategoriach – „Wybór Klientów Indywidualnych” i „Wybór przedsiębiorców”. Nasza aplikacja mobilna zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych zdalnych kanałów internetowych i mobilnych. Kredyt hipoteczny zdobył złotą nagrodę, a mKonto srebrną nagrodę w konkursie Finparáda – produkt finansowy roku. Konkurs opiera się na analizie rocznych danych rynkowych przeprowadzonej przez analityków Scott & Ross i nagradza najlepsze produkty z punktu widzenia korzyści dla klienta za poprzedni rok. Czeski oddział mBanku został nagrodzony pieczęcią Superbrands po raz czwarty z rzędu, a słowacki oddział zdobył nagrodę Superbrands po raz trzeci. Nagrody potwierdzają miejsce mBanku wśród najsilniejszych marek w obu krajach.

Dynamika wzrostu portfela kredytowego mBanku w Czechach i na Słowacji potwierdza pozytywny trend rozwoju na tych rynkach. Według stanu na koniec 2019 roku wartość kredytów osiągnęła poziom 5 083,8 mln zł, co stanowi wzrost o 374,9 mln zł, tj. 8,0%, w porównaniu z końcem 2018 roku. Podobnie jak w ubiegłym okresie, za wzrost odpowiadały przede wszystkim kredyty niehipoteczne.

Dzięki zastosowaniu nowych działań w sprzedaży kredytów niehipotecznych, jak również ulepszaniu produktu i procesu jego udzielania, wartość sprzedaży kredytów niehipotecznych w oddziałach zagranicznych w 2019 roku osiągnęła wartość 788,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,3% w ujęciu rocznym. Sprzedaż kredytów niehipotecznych w Czechach osiągnęła poziom 585,0 mln zł i była wyższa o 12,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Sprzedaż kredytów niehipotecznych na Słowacji również wzrosła w ujęciu rocznym (o 9,1%) i wyniosła 203,4 mln zł. Wzrosty zostały osiągnięte we wszystkich kanałach sprzedaży. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału sprzedaży pożyczek gotówkowych w aplikacji mobilnej z 5% do 10% w całym 2019 roku.

W sprzedaży kredytów hipotecznych w 2019 roku koncentrowaliśmy się na ożywieniu akcji kredytowej na Słowacji, która pozostawała pod niekorzystnym wpływem obciążenia polskim podatkiem bankowym, oraz na utrzymaniu poziomu sprzedaży hipotek w Czechach. Łącznie nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w oddziałach zagranicznych w 2019 roku wyniosła 844,8 mln zł, co oznacza wzrost o 12,0% w porównaniu do ubiegłego roku. Z sukcesem zwiększyliśmy sprzedaż kredytów hipotecznych na Słowacji, która wzrosła do 311,8 mln zł, czyli o 88,9% rok do roku.

W 2019 roku w oddziałach zagranicznych w dalszym ciągu rosła wartość depozytów i na koniec 2019 roku wyniosła 10 649,8 mln zł, co stanowi przyrost o 5,2% rok do roku. Klienci gromadzili swoje środki głównie na rachunkach bieżących, co w dużej mierze wynikało z ich zwiększonej transakcyjności.

Wyniki wyszukiwania: