Zmiany w aktywach

W 2019 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 12 940,0 mln zł, tj. 8,9%. Ich wartość według stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 158 720,6 mln zł.

Zmiany poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 9 199,3 7 897,0 -1 302,3 -14,2%
Należności od banków 2 546,3 4 341,8 1 795,4 70,5%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 2 091,6 2 693,3 601,8 28,8%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 94 765,8 105 347,5 10 581,7 11,2%
Inwestycyjne papiery wartościowe 33 469,7 34 305,2 835,5 2,5%
Wartości niematerialne 776,2 955,4 179,3 23,1%
Rzeczowe aktywa trwałe 785,0 1 262,4 477,4 60,8%
Pozostałe aktywa 2 146,7 1 918,0 -228,7 -10,7%
Aktywa Grupy mBanku 145 780,6 158 720,6 12 940,0 8,9%

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom – suma kredytów i pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie, kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz kredytów i pożyczek zakwalifikowanych jako aktywa przeznaczone do obrotu.

Inwestycyjne papiery wartościowe – suma aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, dłużnych papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Największy udział w strukturze bilansu Grupy mBanku na koniec 2019 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiły one 66,4% sumy bilansowej wobec 65,0% na koniec 2018 roku. Ich wolumen netto zwiększył się w stosunku do końca 2018 roku o 10 581,7 mln zł, tj. 11,2%.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 52 925,4 60 360,7 7 435,3 14,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 44 233,1 47 785,7 3 552,6 8,0%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 649,8 391,4 -258,4 -39,8%
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 97 808,3 108 537,8 10 729,5 11,0%
Rezerwa utworzona na należności od klientów -3 042,5 -3 190,3 -147,7 4,9%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 94 765,8 105 347,5 10 581,7 11,2%

W 2019 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o 7 435,3 mln zł, tj. 14,0%. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły w 2019 roku o 13,4%. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wzrosła o 77,0% (w 2019 roku wyniosła 8 176,4 mln zł w porównaniu do 4 618,3 mln zł w roku poprzednim). Jednocześnie w 2019 roku Grupa mBanku udzieliła 10 260,0 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi wzrost sprzedaży o 14,9% w stosunku do 2018 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w 2019 roku wzrósł w stosunku do końca 2018 roku o 3 552,6 mln zł, tj. 8,0%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 11,2%.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł w 2019 roku o 258,4 mln zł, tj. 39,8%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (21,6%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2019 roku zwiększyła się o 835,5 mln zł, tj. 2,5%. Portfel obligacji rządowych i samorządowych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 1 480,2 mln zł, tj. 5,1%, podczas gdy portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny powiększył się o 2 629,7 mln zł, czyli ponad czterokrotnie.

Wartość aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających wzrosła w ciągu roku o 601,8 mln zł, tj. 28.8%, głównie w wyniku zwiększenia portfela dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych.

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach własnych

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Zobowiązania wobec innych banków 3 108,8 1 166,9 -1 942,0 -62,5%
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pochodne instrumenty zabezpieczające 981,1 948,8 -32,4 -3,3%
Zobowiązania wobec klientów 102 009,1 116 661,1 14 652,1 14,4%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 18 049,6 17 435,1 -614,4 -3,4%
Zobowiązania podporządkowane 2 474,2 2 500,2 26,1 1,1%
Pozostałe zobowiązania 3 986,6 3 855,1 -131,5 -3,3%
Zobowiązania razem 130 609,4 142 567,3 11 957,9 9,2%
Kapitały razem 15 171,2 16 153,3 982,1 6,5%
Zobowiązania i kapitały Grupy mBanku 145 780,6 158 720,6 12 940,0 8,9%

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku są zobowiązania wobec klientów. Ich udział w strukturze finansowania Grupy systematycznie rośnie. Na koniec 2019 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły 73,5% zobowiązań i kapitałów Grupy wobec 70,0% na koniec 2018 roku.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Klienci indywidualni 65 923,6 77 664,4 11 740,8 17,8%
Klienci korporacyjni 35 346,3 38 137,9 2 791,6 7,9%
Klienci sektora budżetowego 739,2 858,9 119,7 16,2%
Zobowiązania wobec klientów razem 102 009,1 116 661,1 14 652,1 14,4%

Wartość zobowiązań wobec klientów w 2019 roku istotnie wzrosła i na koniec roku wyniosła
116 661,1 mln zł wobec 102 009,1 mln zł na koniec poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 14,4% rok do roku. W 2019 roku obserwowaliśmy kontynuację korzystnego trendu z perspektywy kosztu finansowania, przejawiającą się w większej dynamice napływu środków na rachunki bieżące niż terminowe.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych były wyższe o 11 740,8 mln zł, tj. 17,8%, w stosunku do końca 2018 roku. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych wzrosły o 20,3%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 8,6%.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych w ciągu roku zwiększyły się o 2 791,6 mln zł, tj. 7,9%. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych o 14,9% środków na rachunkach bieżących. Depozyty terminowe klientów korporacyjnych wzrosły w skali roku o 1,1%. Łączny wzrost tych pozycji został częściowo zneutralizowany spadkiem wartości transakcji repo (o 75,4%) oraz wartości kredytów i pożyczek otrzymanych (o 13,8%), wynikającym głównie ze spłaty części kredytów od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły w stosunku do końca 2018 roku o 9,6%.

Zobowiązania wobec innych banków zmniejszyły się w stosunku do końca 2018 roku o 1 942,0 mln zł, tj. 62,5% i wyniosły 1 166,9 mln zł. Najsilniejszy spadek dotyczył transakcji repo/sell buy back, których wartość w stosunku do końca 2018 roku obniżyła się o 87,5%. Odnotowano także spadek kredytów i pożyczek otrzymanych (o 74,6%) oraz środków innych banków ulokowanych na rachunkach w mBanku.

Udział zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w strukturze finansowania Grupy mBanku obniżył się z 12,4% na koniec 2018 roku do 11,0% na koniec 2019 roku. Zmiana ta wynikała głównie z emisji i wykupu obligacji w ramach programu EMTN oraz listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny.

Zobowiązania podporządkowane w 2019 wzrosły o 1,1%, co wynikało z wpływu deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego na wartość złotową pożyczki podporządkowanej o wartości nominalnej 250 mln CHF.

Kapitały razem w 2019 roku wzrosły o 982,1 mln zł, tj. o 6,5%, w następstwie powiększenia zysków zatrzymanych, a ich udział w łącznej wartości zobowiązań i kapitałów własnych Grupy mBanku na koniec 2019 roku wyniósł 10,2% (10,4% na koniec 2018 roku).

Zmiany w pozycjach pozabilansowych, zmiany w gwarancjach udzielonych podmiotom Grupy mBanku oraz inne zawarte umowy

Opis istotnych pozycji pozabilansowych Grupy mBanku został zamieszczony w nocie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2019 rok.

Środki pochodzące z emisji euroobligacji w ramach programu EMTN przez mFinance France S.A. (mFF) są złożone w mBanku jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mogą być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. W 2019 roku wartość gwarancji zmniejszyła się w związku z wykupem transzy obligacji o wartości nominalnej 500 mln CHF, który nastąpił 1 kwietnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku mBank S.A. nie posiadał umów, o których mowa w art. 141t ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

Wyniki wyszukiwania: