Nota Rok kończący się 31 grudnia
2019 2018 – przekształcone
Zysk netto 1 010 252 1 302 704
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 18 (38 128) 109 366
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) 32 60
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) 20 35 499 88 841
Zmiana wyceny dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (netto) (71 657) 23 013
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) (2 002) (2 548)
Dochody całkowite netto, razem 972 124 1 412 070
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 972 222 1 412 152
– udziały niekontrolujące (98) (82)

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: