Nota Rok kończący się 31 grudnia
2019 2018 – przekształcone
Zysk przed opodatkowaniem 1 555 045 1 786 649
Korekty: (425 989) (653 909)
Zapłacony podatek dochodowy (705 191) (600 098)
Amortyzacja, w tym amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing operacyjny 25, 26 423 463 299 326
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej 107 844 375 493
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (37 663) (309 106)
Dywidendy otrzymane 8 (4 220) (3 558)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (5 071 664) (4 518 190)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 068 892 1 021 716
Odsetki otrzymane 5 358 232 4 755 576
Odsetki zapłacone (1 096 272) (1 212 902)
Zmiana stanu należności od banków (2 122 441) (1 377 115)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających (43 652) (7 312)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (10 535 348) (10 280 705)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite 1 127 294 (1 311 909)
Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (2 234 334) (276 849)
Zmiana stanu papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo przez wynik finansowy (154 430) (408)
Zmiana stanu pozostałych aktywów 216 394 (390 131)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (1 399 697) 635 989
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 14 874 358 11 464 952
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (224 425) 280 813
Zmiana stanu rezerw 481 013 22 984
Zmiana stanu innych zobowiązań (454 142) 777 525
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 129 056 1 132 740
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 54 759
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych 100
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 72 599 115 083
Dywidendy otrzymane 8 4 220 3 558
Inne wpływy inwestycyjne 466 734
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych (25 636) (39 907)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (500 761) (558 570)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (449 578) 41 757
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 187 200
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 544 735 648 378
Emisja dłużnych papierów wartościowych 28 2 318 586 4 644 681
Emisja zobowiązań podporządkowanych 28 750 000
Wpływy z tytułu emisji akcji zwykłych 53 100
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków (560 027) (2 945 100)
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów- (1 058 369) (1 501 535)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 28 (2 723 575) (1 355 830)
Wykup lub spłata zobowiązań podporządkowanych 28 (500 000)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego nd (520)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (122 539) nd
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (217 907)
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych (89 974) (98 251)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 691 110) (388 784)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) 40 (1 011 632) 785 713
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (9 408) 20 996
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 10 630 969 9 824 260
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 40 9 609 929 10 630 969

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: