AKTYWA Nota 31.12.2019 31.12.2018 – przekształcone 01.01.2018 – przekształcone
Kasa, operacje z bankiem centralnym 19 7 897 010 9 199 264 7 384 869
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 2 866 034 2 134 741 2 499 349
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: 21 2 267 922 2 836 060 3 745 933
Kapitałowe papiery wartościowe 162 616 72 775 41 087
Dłużne papiery wartościowe 133 774 58 130 46 538
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 971 532 2 705 155 3 658 308
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 22 22 773 921 24 338 284 23 491 032
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 23 118 779 885 103 564 317 91 160 239
Dłużne papiery wartościowe 11 234 873 9 000 539 8 520 172
Należności od banków 4 341 758 2 546 346 1 707 223
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 103 203 254 92 017 432 80 932 844
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 28 680
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 24 10 651 42 134
Wartości niematerialne 25 955 440 776 175 710 642
Rzeczowe aktywa trwałe 26 1 262 397 785 026 758 738
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 12 662 9 336 9 688
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 937 712 959 076 698 639
Inne aktywa 27 956 949 1 178 279 771 013
AKTYWA RAZEM 158 720 583 145 780 558 131 300 956
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 948 764 981 117 1 095 365
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 28 137 763 369 125 641 634 113 173 991
Zobowiązania wobec banków 1 166 871 3 108 826 5 073 351
Zobowiązania wobec klientów 116 661 138 102 009 062 91 619 645
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 17 435 143 18 049 583 14 322 852
Zobowiązania podporządkowane 2 500 217 2 474 163 2 158 143
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej 136 44 854
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 24 1 315
Rezerwy 30 739 296 258 283 235 299
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 161 534 352 962 179 685
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 82 83 81
Inne zobowiązania 29 2 952 782 3 375 272 2 604 919
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 142 567 278 130 609 351 117 334 194
KAPITAŁY
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 16 151 303 15 169 107 13 964 576
Kapitał podstawowy: 3 579 818 3 574 686 3 564 176
Zarejestrowany kapitał akcyjny 35 169 401 169 348 169 248
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 36 3 410 417 3 405 338 3 394 928
Zyski zatrzymane, w tym: 37 12 394 775 11 379 583 10 294 928
– Wynik finansowy z lat ubiegłych 11 384 425 10 076 797 10 294 928
– Wynik roku bieżącego 1 010 350 1 302 786
Inne pozycje kapitału własnego 38 176 710 214 838 105 472
Udziały niekontrolujące 2 002 2 100 2 186
KAPITAŁY RAZEM 16 153 305 15 171 207 13 966 762
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 158 720 583 145 780 558 131 300 956
Łączny współczynnik kapitałowy 45 19,46 20,69
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 45 16,51 17,47
Wartość księgowa 16 151 303 15 169 107 13 964 576
Liczba akcji 35 42 350 367 42 336 982 42 312 122
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 381,37 358,29 330,04

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: