Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2019 r. 169 348 3 405 338 9 826 282 93 448 1 153 753 306 100 (5 467) 145 978 83 643 (9 316) 15 169 107 2 100 15 171 207
Dochody całkowite razem 1 010 350 32 (71 657) 35 499 (2 002) 972 222 (98) 972 124
Emisja akcji zwykłych 53 53 53
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (26) (26) (26)
Program opcji pracowniczych 5 079 4 868 9 947 9 947
– wartość usług świadczonych przez pracowników 9 947 9 947 9 947
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 5 079 (5 079)
Stan na 31 grudnia 2019 r. 169 401 3 410 417 9 826 282 98 316 1 153 753 306 074 1 010 350 (5 435) 74 321 119 142 (11 318) 16 151 303 2 002 16 153 305

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2018 r. 169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 1 599 590 (5 527) 168 393 (5 198) (6 768) 14 289 370 2 186 14 291 556
Efekty korygowania błędów (31 208) (31 208) (31 208)
Efekty wdrożenia MSSF 9 (248 158) (45 428) (293 586) (293 586)
Skorygowany kapitał na 1 stycznia 2018 r. 169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 1 320 224 (5 527) 122 965 (5 198) (6 768) 13 964 576 2 186 13 966 762
Dochody całkowite razem 1 302 786 60 23 013 88 841 (2 548) 1 412 152 (82) 1 412 070
Emisja akcji zwykłych 100 100 100
Dywidendy wypłacone (217 907) (217 907) (217 907)
Transfer na kapitał zapasowy 2 098 965 (2 098 965)
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (38) (38) (4) (42)
Program opcji pracowniczych 10 410 (186) 10 224 10 224
– wartość usług świadczonych przez pracowników 10 224 10 224 10 224
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 10 410 (10 410)
Stan na 31 grudnia 2018 r. 169 348 3 405 338 9 826 282 93 448 1 153 753 (996 686) 1 302 786 (5 467) 145 978 83 643 (9 316) 15 169 107 2 100 15 171 207

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania: