Nota Rok kończący się 31 grudnia
2019 2018 – przekształcony
Przychody z tytułu odsetek, w tym: 6 5 071 664 4 518 190
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 4 523 483 3 868 051
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 548 181 650 139
Koszty odsetek 6 (1 068 892) (1 021 716)
Wynik z tytułu odsetek 4 002 772 3 496 474
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 704 642 1 630 341
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (740 039) (654 491)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 964 603 975 850
Przychody z tytułu dywidend 8 4 220 3 558
Wynik na działalności handlowej, w tym: 9 440 530 347 336
Wynik z pozycji wymiany 381 547 323 472
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 50 788 30 571
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 195 (6 707)
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 10 69 259 (160 041)
Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 11 34 832 14 495
Wynik na dłużnych papierach wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 34 995 16 465
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (277) (4 034)
Wynik z tytułu usunięcia z bilansu 114 2 064
Pozostałe przychody operacyjne 12 234 487 404 994
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 15 (712 337) (527 573)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi 30 (387 786) (20 349)
Ogólne koszty administracyjne 13 (1 953 657) (1 911 340)
Amortyzacja 25, 26 (375 498) (252 592)
Pozostałe koszty operacyjne 14 (307 722) (169 978)
Wynik działalności operacyjnej 2 013 703 2 200 834
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (458 658) (415 425)
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 1 240
Zysk brutto 1 555 045 1 786 649
Podatek dochodowy 16 (544 793) (483 945)
Zysk netto 1 010 252 1 302 704
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 010 350 1 302 786
– udziały niekontrolujące (98) (82)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 010 350 1 302 786
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 42 340 263 42 318 253
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 23,86 30,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 17 42 358 529 42 343 775
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 23,85 30,77

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: