Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody z tytułu odsetek 4 518,2 5 071,7 553,5 12,2%
Koszty z tytułu odsetek -1 021,7 -1 068,9 -47,2 4,6%
Wynik z tytułu odsetek 3 496,5 4 002,8 506,3 14,5%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 630,3 1 704,6 74,3 4,6%
Koszty z tytułu opłat i prowizji -654,5 -740 -85,5 13,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 975,9 964,6 -11,2 -1,2%
Dochody z działalności podstawowej 4 472,3 4 967,4 495,1 11,1%
Przychody z tytułu dywidend 3,6 4,2 0,7 18,6%
Wynik na działalności handlowej 347,3 440,5 93,2 26,8%
Inne dochody 21,3 185,5 164,2 770,8%
Pozostałe przychody operacyjne 405 234,5 -170,5 -42,1%
Pozostałe koszty operacyjne -170 -307,7 -137,7 81,0%
Dochody łącznie 5 079,5 5 524,4 444,9 8,8%
Utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek -694,4 -793,8 -99,4 14,3%
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi -20,3 -387,8 -367,4 1805,7%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -2 163,9 -2 329,2 -165,2 7,6%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -415,4 -458,7 -43,2 10,4%
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 1,2 0 0 0,0%
Zysk brutto 1 786,6 1 555,0 -231,6 -13,0%
Podatek dochodowy -483,9 -544,8 -60,8 12,6%
Zysk netto 1 302,7 1 010,3 -292,5 -22,4%
– przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 302,8 1 010,4 -292,4 -22,4%
– przypadający na udziały niekontrolujące -0,1 -0,1 0 19,5%
ROA netto 0,8% 0,7%
ROE brutto 11,6% 10,2%
ROE netto 8,3% 6,6%
Wskaźnik Koszty / Dochody 42,6% 42,2%
Marża odsetkowa 2,6% 2,7%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,5% 16,5%
Łączny współczynnik kapitałowy 20,7% 19,5%
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,6% 8,3%

Dochody z działalności podstawowej – suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Inne dochody – wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne oraz stowarzyszone oraz zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy dotyczące instrumentów kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych (bez kredytów i pożyczek).

Dochody łącznie – suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, innych dochodów, pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.

Ogólne koszty administracyjne z amortyzacją – suma ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji.

Utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek – suma utraty wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

ROA netto – zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku podzielony przez średni stan aktywów. Średni stan aktywów liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku jest annualizowany w oparciu o liczbę dni w analizowanym okresie (współczynnik annualizacji wyliczany jako iloraz liczby dni w roku i liczby dni w analizowanym okresie).

ROE brutto – zysk brutto podzielony przez średni stan kapitału własnego (z wyłączeniem zysku roku bieżącego). Średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. Zysk brutto jest annualizowany w oparciu o liczbę dni w analizowanym okresie (współczynnik annualizacji wyliczany jako iloraz liczby dni w roku i liczby dni w analizowanym okresie).

ROE netto – zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku podzielony przez średni stan kapitału (własnego z wyłączeniem zysku roku bieżącego). Średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku jest annualizowany w oparciu o liczbę dni w analizowanym okresie (współczynnik annualizacji wyliczany jako iloraz liczby dni w roku i liczby dni w analizowanym okresie).

Wskaźnik Koszty/Dochody – ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją podzielone przez dochody łącznie (z wyłączeniem podatku od pozycji bilansowych Grupy).

Marża odsetkowa – wynik z tytułu odsetek podzielony przez średni stan aktywów odsetkowych. Na aktywa odsetkowe składają się: kasa i operacje z bankiem centralnym, należności od banków, papiery wartościowe (obejmujące wszystkie metody wyceny) oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom (w ujęciu netto, obejmujące wszystkie metody wyceny). Średni stan aktywów odsetkowych liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. Wynik z tytułu odsetek jest annualizowany w oparciu o liczbę dni w analizowanym okresie (współczynnik annualizacji wyliczany jako iloraz liczby dni w roku i liczby dni w analizowanym okresie).

 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy mBanku w 2019 roku były:

 • Wzrost dochodów, których łączna wartość wyniosła 5 524,4 mln zł. Ich głównym motorem pozostał wynik odsetkowy, który osiągnął 4 002,8 mln zł i był o 14,5% wyższy niż rok wcześniej. Tej wysokiej dynamice towarzyszyła dalsza poprawa marży odsetkowej, wspierana przez zmieniającą się strukturę aktywów oraz niewielkie obniżenie kosztów finansowania. Wzrost dochodów z działalności podstawowej osiągnięty w 2019 roku dwukrotnie przewyższył zysk z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse zanotowany w 2018 roku.
 • Wzrost kosztów działalności (wraz z amortyzacją) do poziomu 2 329,2 mln zł. W 2019 roku zwiększyły się przede wszystkim składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i koszty osobowe.
 • Poprawa efektywności mierzonej relacją kosztów do dochodów, która wyniosła w 2019 roku 42,2% w porównaniu do 44,5% w 2018 roku (wyłączając wpływ zdarzeń jednorazowych).
 • Stabilne koszty ryzyka na poziomie 79 punktów bazowych, w porównaniu do 78 punktów bazowych w roku poprzednim.
 • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiające się w:
  • rosnącej liczbie klientów korporacyjnych do poziomu 26 476 klientów (+2 770 klientów w porównaniu końca grudnia 2018 roku).
  • dynamicznym wzroście sprzedaży kredytów mieszkaniowych (na poziomie 8 176,4 mln zł w 2019 roku, tj. +77,0% w porównaniu do poprzedniego roku) i wzrastającym poziomie sprzedaży kredytów niehipotecznych (10 260,0 mln zł w 2019 roku, czyli +14,9% w porównaniu do poprzedniego roku).

Jednocześnie, liczba klientów detalicznych obniżyła się do 5 603,9 tys. z powodu zamykania w 2019 roku kont nieaktywnych klientów Kompakt Finanse.

Wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła w stosunku do końca 2018 roku o 10 581,7 mln zł, tj. 11,2% do 105 347,5 mln zł. W tym czasie wartość zobowiązań wobec klientów zanotowała wyższy przyrost o 14 652,1 mln zł, tj. 14,4% i na koniec 2019 roku wyniosła 116 661,1 mln zł. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się do 90,3% wobec 92,9% na koniec 2018 roku.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:

 • ROE brutto na poziomie 10,2% (wobec 12,9% w 2018 roku);
 • ROE netto na poziomie 6,6% (wobec 9,4% w 2018 roku).

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku obniżyły się w 2019 roku. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2019 roku wyniósł 19,5% wobec 20,7% w poprzednim roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I osiągnął wartość 16,5% wobec 17,5% na koniec 2018 roku. Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 8,3% wobec 8,6% w poprzednim roku.

Dochody Grupy mBanku

Wypracowany przez Grupę mBanku poziom dochodów w 2019 roku wyniósł 5 524,4 mln zł w porównaniu z 5 079,5 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 444,9 mln zł, tj. 8,8%. Pomimo zaksięgowania w 2018 roku zysku ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł, wzrost dochodów w 2019 roku znacząco przewyższył tę kwotę. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek, wyniku na działalności handlowej oraz innych dochodów.

Podobnie jak w 2018 roku, wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku w 2019 roku (72,5%). Wynik ten osiągnął wartość 4 002,8 mln zł wobec 3 496,5 mln w 2018 roku (+14,5%). Na wysoki wzrost wyniku odsetkowego wpłynął znaczący wzrost przychodów z tytułu odsetek.

Poziom marży odsetkowej, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł 2,7% w porównaniu do 2,6% w 2018 roku.

Przychody z tytułu odsetek wzrosły w porównaniu do 2018 roku o 553,5 mln zł, tj. 12,2% i osiągnęły wartość 5 071,7 mln zł. Głównym źródłem przychodów odsetkowych Grupy (78,0%) były kredyty i pożyczki. Przychody odsetkowe z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 565,0 mln zł, tj. 16,7%, i wyniosły 3 953,9 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim z rosnącego wolumenu kredytów oraz zmiany struktury portfela. Rośnie w nim udział produktów z wyższą marżą, a jednocześnie następuje spadek udziału kredytów hipotecznych w walutach obcych, które charakteryzują się niższą marżą. W 2019 roku przychody odsetkowe od inwestycyjnych papierów wartościowych wzrosły nieznacznie (+12,9 mln zł, tj. +1,9%) wraz ze wzrostem wartości tego portfela. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu obniżyły się o 23,8 mln zł, czyli 32,9%. Było to spowodowane głównie niższym średnim stanem tego portfela w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 3 388,9 3 953,9 565 16,7%
Inwestycyjne papiery wartościowe 692,1 705,0 12,9 1,9%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 55,7 56,2 0,5 0,9%
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 72,4 48,6 -23,8 -32,9%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 180,4 181,8 1,4 0,8%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 84,4 75,1 -9,3 -11,0%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 40,4 50,5 10,1 25,1%
Pozostałe 3,9 0,5 -3,4 -86,9%
Przychody z tytułu odsetek, razem 4 518,2 5 071,7 553,5 12,2%

W omawianym okresie koszty odsetkowe wzrosły o 4,6%, co było związane głównie z wyższymi kosztami z tytułu depozytów (wzrost o 84,9 mln zł, tj. 14,7%). W 2019 roku nadal obserwowaliśmy silny napływ środków od klientów, szczególnie indywidualnych. Koszty odsetkowe z tytułu otrzymanych kredytów spadły o 15,6 mln zł, tj. 53,4%, czego przyczyną był spadek salda kredytów i pożyczek otrzymanych, związany ze spłatą pożyczek otrzymanych przez mBank od ICBC i EBI. Odnotowaliśmy też niższe koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o 24,6 mln zł, tj. 7,7%, w wyniku zmniejszenia wartości zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (spłata transzy programu EMTN w wysokości 500 mln EUR w kwietniu 2019 roku oraz dwóch transz listów zastawnych).

Wynik z tytułu opłat i prowizji, który stanowił 17,5% dochodów Grupy mBanku, ukształtował się na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wyniósł on 964,6 mln zł, co oznacza spadek o 11,2 mln zł, tj. 1,2%. Było to głównie spowodowane wzrostem kosztów prowizyjnych.

Przychody prowizyjne wzrosły się w ujęciu rocznym (o 74,3 mln zł, tj. 4,6%). Największy przyrost przychodów, związany ze wzrostem wolumenu nowej sprzedaży, zanotowano w prowizjach z tytułu działalności kredytowej (+47,3 mln zł, tj. +12,8%). Prowizje za obsługę kart płatniczych wzrosły o 45,9 mln zł, tj. 11,8%, w stosunku do 2018 roku. Było to spowodowane większą liczbą klientów i wydanych kart płatniczych oraz liczbą i wolumenem transakcji (wartość transakcji bezgotówkowych w 2019 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 22,0%, a liczba transakcji zwiększyła się o 23,4%). Rozwój bankowości transakcyjnej i wyższa liczba przeprowadzonych operacji przełożyły się na wzrost prowizji za realizację przelewów (+9,4%). Spadek o 21,0 mln zł, tj. 20,4%, odnotowano w prowizjach za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych, co miało głównie związek z mniejszym zainteresowaniem klientów rynkiem funduszy inwestycyjnych oraz zmianami regulacyjnymi w tym zakresie. Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji zmniejszyły się o 17,5 mln zł, tj. 16,7%, co miało związek z niesprzyjającą sytuacją na rynku kapitałowym i znaczącym spadkiem obrotów na GPW.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Prowizje za obsługę kart płatniczych 390,0 435,9 45,9 11,8%
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 370,6 417,9 47,3 12,8%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych 100,6 100,4 -0,2 -0,2%
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji 104,5 87,0 -17,5 -16,7%
Prowizje za prowadzenie rachunków 207,9 210,9 3,0 1,4%
Prowizje za realizację przelewów 133,3 145,8 12,5 9,4%
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 84,7 93,0 8,3 9,8%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 103,2 82,2 -21,0 -20,4%
Prowizje z działalności powierniczej 26,5 28,0 1,5 5,9%
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z zarządzaniem 11,6 14,2 2,6 22,1%
Prowizje z tytułu obsługi gotówkowej 54,8 48,6 -6,2 -11,3%
Pozostałe 42,7 40,8 -1,9 -4,5%
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 630,3 1 704,6 74,3 4,6%

Koszty z tytułu prowizji wzrosły w omawianym okresie o 85,5 mln zł, tj. 13,1%. Największy przyrost odnotowano w pozostałych opłatach oraz kosztach prowizji płaconych na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów banku (+49,1 mln zł, tj. 34,7%). Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych wzrosły o 17,6 mln zł, tj. 12,9% rok do roku.

W 2019 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 4,2 mln zł w porównaniu z 3,6 mln zł w 2018 roku.

Wynik na działalności handlowej w 2019 roku wyniósł 440,5 mln zł i był o 93,2 mln zł, tj. 26,8%, wyższy od wyniku z poprzedniego roku. Główny wkład do tego wzrostu miał wynik z pozycji wymiany (+58,1 mln zł, tj. 18,0%). Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu wzrosły o 20,2 mln zł, tj. 66,1%, a zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń zwiększyły się o 14,9 mln zł.

Inne dochody, w których skład wchodzi wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone oraz zysków lub strat z tytułu instrumentów kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wzrosły w 2019 roku o 164,2 mln zł. Wpływ na to miała aktualizacja wyceny akcji Visa Inc. oraz udziałów w spółkach (m.in. Polski Standard Płatności Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej S.A.).

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych) był ujemny w 2019 roku i wyniósł -73,2 mln zł wobec 235,0 mln zł w 2018 roku. Powodem negatywnego wyniku w 2019 roku było utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania, m.in. na potencjalne koszty związane z rozliczeniami z klientami, którzy przedterminowo spłacili kredyty konsumenckie oraz rezerwy powiązanej z przedterminowym zakończeniem umów wynajmu dwóch budynków w Warszawie w konsekwencji planowanej zmiany lokalizacji biur. W 2018 roku odnotowaliśmy zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi

W 2019 roku rezerwy utworzone na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi zwiększyły się o 367,4 mln zł w stosunku do wartości rezerw z 2018 roku. Było to spowodowane zastosowaniem nowej metodologii kalkulacji rezerw na ryzyko prawne w zakresie indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Szczegółowy opis metodologii znajduje się w Nocie 4 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za 2019 rok.

Koszty działalności Grupy mBanku

W 2019 roku koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 2 329,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu do 2018 roku. Był on spowodowany wyższą składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i przyrostem kosztów osobowych.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Koszty pracownicze -952,3 -1 019,3 -67,0 7,0%
Koszty rzeczowe -744,9 -639,1 105,8 -14,2%
Podatki i opłaty -26,0 -31,2 -5,3 20,2%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -180,4 -255,7 -75,3 41,7%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7,7 -8,3 -0,5 7,0%
Amortyzacja -252,6 -375,5 -122,9 48,7%
Koszty działalności Grupy mBanku -2 163,9 -2 329,2 -165,2 7,6%
Wskaźnik Koszty / Dochody 42,6% 42,2%
Zatrudnienie (w etatach) 6 524 6 771 247,0 3,8%

W 2019 roku koszty pracownicze były wyższe o 67,0 mln zł, tj. 7,0%. Zmiana ta wynikała ze wzrostu wynagrodzeń, w tym przede wszystkim powiązanych ze sprzedażą produktów banku oraz zwiększeniem zatrudnienia w Grupie mBanku.

Koszty rzeczowe obniżyły się w omawianym okresie o 105,8 mln zł, tj. 14,2%, przede wszystkim z powodu wdrożenia nowego standardu MSSF 16. W konsekwencji, część kosztów administracji i obsługi nieruchomości (czynsze związane z wynajmem) zostały zastąpione amortyzacją oraz kosztami odsetkowymi. Finalnie, amortyzacja wzrosła w stosunku do 2018 roku o 122,9 mln zł.

Czynnikiem mającym istotny wpływ na wzrost kosztów w 2019 roku były składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W 2019 roku były one wyższe o 75,3 mln zł, tj. 41,7%, w porównaniu z poprzednim rokiem. Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku wyniosła 197,3 mln zł, podczas gdy w 2018 roku było to 97,1 mln zł.

W efekcie powyższych zmian w przychodach i kosztach, wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się w porównaniu do poprzedniego roku i wyniósł 42,2% (wobec 42,6% w 2018 roku). Biorąc pod uwagę powtarzalne dochody, poprawa tego wskaźnika była bardziej znacząca, ponieważ w 2018 roku osiągnął on wartość 44,5%.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek

W 2019 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w Grupie mBanku (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) wyniosła -793,8 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem była ona wyższa o 99,4 mln zł, tj. 14,3%. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy związana jest z częścią portfela kredytów i pożyczek wycenianą w zamortyzowanym koszcie. Pozycja zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy związana jest z ryzykiem kredytowym portfela kredytów i pożyczek wycenianych tą metodą.

W konsekwencji, koszty ryzyka w 2019 roku wyniosły 79 punktów bazowych w porównaniu do 78 punktów bazowych w 2018 roku.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Bankowość Detaliczna -456,1 -510,3 -54,2 11,9%
Korporacje i Rynki Finansowe -237,9 -281,3 -43,4 18,3%
Pozostałe -0,4 -2,1 -1,7 398,4%
Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek razem -694,4 -793,8 -99,4 14,3%

Wzrost kosztów ryzyka w pionie Bankowości Detalicznej wynikał głównie ze wzrostu wolumenu i zmiany struktury portfela kredytów detalicznych, z rosnącym udziałem kredytów niezabezpieczonych.

Wzrost kosztów ryzyka pionie Korporacji i Rynków Finansowych był związany z zawiązaniem wyższych rezerw na ekspozycjach korporacyjnych z różnych sektorów.

Udział poszczególnych segmentów i linii biznesowych w wyniku finansowym

Podsumowanie wyników finansowych linii biznesowych Grupy mBanku zostało przedstawione w tabeli poniżej.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
% udział w
zysku brutto
Bankowość Detaliczna 1 183,3 804,2 -379,1 -32,0% 51,7%
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 545,7 629,1 83,4 15,3% 40,5%
Rynki Finansowe 83,4 151,8 68,4 82,0% 9,8%
Pozostałe -25,8 -30,1 -4,3 16,6% -1,9%
Zysk brutto Grupy mBanku 1 786,6 1 555,0 -231,6 -13,0% 100,0%

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy mBanku

Zmiany w aktywach

W 2019 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 12 940,0 mln zł, tj. 8,9%. Ich wartość według stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 158 720,6 mln zł.

Zmiany poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 9 199,3 7 897,0 -1 302,3 -14,2%
Należności od banków 2 546,3 4 341,8 1 795,4 70,5%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 2 091,6 2 693,3 601,8 28,8%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 94 765,8 105 347,5 10 581,7 11,2%
Inwestycyjne papiery wartościowe 33 469,7 34 305,2 835,5 2,5%
Wartości niematerialne 776,2 955,4 179,3 23,1%
Rzeczowe aktywa trwałe 785,0 1 262,4 477,4 60,8%
Pozostałe aktywa 2 146,7 1 918,0 -228,7 -10,7%
Aktywa Grupy mBanku 145 780,6 158 720,6 12 940,0 8,9%

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom – suma kredytów i pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie, kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz kredytów i pożyczek zakwalifikowanych jako aktywa przeznaczone do obrotu.

Inwestycyjne papiery wartościowe – suma aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, dłużnych papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Największy udział w strukturze bilansu Grupy mBanku na koniec 2019 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiły one 66,4% sumy bilansowej wobec 65,0% na koniec 2018 roku. Ich wolumen netto zwiększył się w stosunku do końca 2018 roku o 10 581,7 mln zł, tj. 11,2%.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 52 925,4 60 360,7 7 435,3 14,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 44 233,1 47 785,7 3 552,6 8,0%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 649,8 391,4 -258,4 -39,8%
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 97 808,3 108 537,8 10 729,5 11,0%
Rezerwa utworzona na należności od klientów -3 042,5 -3 190,3 -147,7 4,9%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 94 765,8 105 347,5 10 581,7 11,2%

W 2019 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o 7 435,3 mln zł, tj. 14,0%. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły w 2019 roku o 13,4%. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wzrosła o 77,0% (w 2019 roku wyniosła 8 176,4 mln zł w porównaniu do 4 618,3 mln zł w roku poprzednim). Jednocześnie w 2019 roku Grupa mBanku udzieliła 10 260,0 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi wzrost sprzedaży o 14,9% w stosunku do 2018 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w 2019 roku wzrósł w stosunku do końca 2018 roku o 3 552,6 mln zł, tj. 8,0%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 11,2%.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł w 2019 roku o 258,4 mln zł, tj. 39,8%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (21,6%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2019 roku zwiększyła się o 835,5 mln zł, tj. 2,5%. Portfel obligacji rządowych i samorządowych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 1 480,2 mln zł, tj. 5,1%, podczas gdy portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny powiększył się o 2 629,7 mln zł, czyli ponad czterokrotnie.

Wartość aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających wzrosła w ciągu roku o 601,8 mln zł, tj. 28.8%, głównie w wyniku zwiększenia portfela dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych.

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach własnych

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Zobowiązania wobec innych banków 3 108,8 1 166,9 -1 942,0 -62,5%
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pochodne instrumenty zabezpieczające 981,1 948,8 -32,4 -3,3%
Zobowiązania wobec klientów 102 009,1 116 661,1 14 652,1 14,4%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 18 049,6 17 435,1 -614,4 -3,4%
Zobowiązania podporządkowane 2 474,2 2 500,2 26,1 1,1%
Pozostałe zobowiązania 3 986,6 3 855,1 -131,5 -3,3%
Zobowiązania razem 130 609,4 142 567,3 11 957,9 9,2%
Kapitały razem 15 171,2 16 153,3 982,1 6,5%
Zobowiązania i kapitały Grupy mBanku 145 780,6 158 720,6 12 940,0 8,9%

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku są zobowiązania wobec klientów. Ich udział w strukturze finansowania Grupy systematycznie rośnie. Na koniec 2019 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły 73,5% zobowiązań i kapitałów Grupy wobec 70,0% na koniec 2018 roku.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Klienci indywidualni 65 923,6 77 664,4 11 740,8 17,8%
Klienci korporacyjni 35 346,3 38 137,9 2 791,6 7,9%
Klienci sektora budżetowego 739,2 858,9 119,7 16,2%
Zobowiązania wobec klientów razem 102 009,1 116 661,1 14 652,1 14,4%

Wartość zobowiązań wobec klientów w 2019 roku istotnie wzrosła i na koniec roku wyniosła
116 661,1 mln zł wobec 102 009,1 mln zł na koniec poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 14,4% rok do roku. W 2019 roku obserwowaliśmy kontynuację korzystnego trendu z perspektywy kosztu finansowania, przejawiającą się w większej dynamice napływu środków na rachunki bieżące niż terminowe.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych były wyższe o 11 740,8 mln zł, tj. 17,8%, w stosunku do końca 2018 roku. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych wzrosły o 20,3%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 8,6%.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych w ciągu roku zwiększyły się o 2 791,6 mln zł, tj. 7,9%. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych o 14,9% środków na rachunkach bieżących. Depozyty terminowe klientów korporacyjnych wzrosły w skali roku o 1,1%. Łączny wzrost tych pozycji został częściowo zneutralizowany spadkiem wartości transakcji repo (o 75,4%) oraz wartości kredytów i pożyczek otrzymanych (o 13,8%), wynikającym głównie ze spłaty części kredytów od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły w stosunku do końca 2018 roku o 9,6%.

Zobowiązania wobec innych banków zmniejszyły się w stosunku do końca 2018 roku o 1 942,0 mln zł, tj. 62,5% i wyniosły 1 166,9 mln zł. Najsilniejszy spadek dotyczył transakcji repo/sell buy back, których wartość w stosunku do końca 2018 roku obniżyła się o 87,5%. Odnotowano także spadek kredytów i pożyczek otrzymanych (o 74,6%) oraz środków innych banków ulokowanych na rachunkach w mBanku.

Udział zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w strukturze finansowania Grupy mBanku obniżył się z 12,4% na koniec 2018 roku do 11,0% na koniec 2019 roku. Zmiana ta wynikała głównie z emisji i wykupu obligacji w ramach programu EMTN oraz listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny.

Zobowiązania podporządkowane w 2019 wzrosły o 1,1%, co wynikało z wpływu deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego na wartość złotową pożyczki podporządkowanej o wartości nominalnej 250 mln CHF.

Kapitały razem w 2019 roku wzrosły o 982,1 mln zł, tj. o 6,5%, w następstwie powiększenia zysków zatrzymanych, a ich udział w łącznej wartości zobowiązań i kapitałów własnych Grupy mBanku na koniec 2019 roku wyniósł 10,2% (10,4% na koniec 2018 roku).

Zmiany w pozycjach pozabilansowych, zmiany w gwarancjach udzielonych podmiotom Grupy mBanku oraz inne zawarte umowy

Opis istotnych pozycji pozabilansowych Grupy mBanku został zamieszczony w nocie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2019 rok.

Środki pochodzące z emisji euroobligacji w ramach programu EMTN przez mFinance France S.A. (mFF) są złożone w mBanku jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mogą być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. W 2019 roku wartość gwarancji zmniejszyła się w związku z wykupem transzy obligacji o wartości nominalnej 500 mln CHF, który nastąpił 1 kwietnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku mBank S.A. nie posiadał umów, o których mowa w art. 141t ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

Wyniki wyszukiwania: