Kapitał finansowy

Kapitał finansowy mBanku to zasób funduszy pozyskiwanych z otoczenia: od klientów, akcjonariuszy i obligatariuszy, a także zysk wygenerowany przez Grupę. Środki powierzone bankowi są przetwarzane w produkty i usługi finansowe: kredyty, pożyczki, faktoring, leasing, dalsze inwestycje i działalność operacyjną, jak również granty.

Bezpieczeństwo powierzonych środków jest kluczowym aspektem zarządzania kapitałem finansowym, nierozerwalnie związanym z zarządzaniem ryzykiem. Dbamy o stabilność kapitałową i płynnościową Grupy mBanku, dlatego utrzymujemy wskaźniki regulacyjne powyżej wymaganych poziomów. Działamy w ramach ustalonego apetytu na ryzyko i tworzymy wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy.

Zaspokajamy potrzeby finansowe naszych klientów na każdym etapie ich życia. Mamy również istotny wkład w rozwój gospodarki: zwiększamy jej innowacyjność i tworzymy nowe miejsca pracy. Wpłacamy wysokie kwoty do budżetu państwa, w postaci podatku dochodowego i bankowego. Wspieramy również stabilność sektora finansowego: odprowadzamy składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego i na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Dane wejściowe dotyczące kapitału finansowego

 • Kapitał własny – 15 171 mln zł
 • Zobowiązania wobec klientów – 102 009 mln zł
 • Emisje dłużnych papierów wartościowych – 18 050 mln zł
 • Zobowiązania podporządkowane – 2 474 mln zł

Osiągnięte rezultaty

42,2%

Efektywność kosztowa C/I

5  524,4 mln zł

Dochody najwyższe w historii Grupy

1 010,4 mln zł

Zysk netto

6,6%

ROE netto

4,5%

Wskaźnik NPL (kredytów niepracujących), niżej niż w poprzednim roku (4,8%)

19,5%

Łączny współczynnik kapitałowy

Zarządzanie kapitałem

Tworzymy sprawne i lekkie procesy cyfrowe, zoptymalizowane pod kątem czasu i kosztów.

terminie zakotwiczone na miarach efektywności biznesu, przede wszystkim na relacji kosztów do dochodów (C/I).

ograniczoną przez decyzje regulatora.

Kapitał ludzki

Kapitałem ludzkim mBanku są wiedza, postawy, motywacja, doświadczenie i kompetencje pracowników, dzięki którym tworzymy unikatową kulturę organizacyjną i cieszymy się zaufaniem klientów.

Stawiamy na empatię zarówno w relacjach z pracownikami, jak i w komunikacji z klientami. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników komunikacja mBanku z otoczeniem jest uproszczona, otwarta, przyjazna i odpowiada na potrzeby drugiej strony. Wynika to z misji mBanku: „Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek”.

Dane wejściowe dotyczące kapitału ludzkiego

 • Wskaźnik zaangażowania pracowników – 52%
 • Ocena satysfakcji ze środowiska pracy – 65%
 • Średnio 26 godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
 • Wskaźnik dotyczący rozwoju w Badaniu Kultury Zaangażowania pracowników – 56%

Osiągnięte rezultaty

54%

Wskaźnik zaangażowania pracowników

67%

Ocena satysfakcji ze środowiska pracy:

41

Średnio godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

57%

Wskaźnik dotyczący rozwoju w Badaniu Kultury Zaangażowania pracowników:

Zarządzanie kapitałem

m.in.: Code of Conduct, Regulamin pracy mBanku, Regulamin wynagradzania pracowników mBanku, Regulamin premiowania pracowników mBanku, procedury związane z selekcją i rekrutacją, działaniami rozwojowymi i procesem oceny pracowników

 • „Piątki z rozwojem”;
 • „Zaloguj się do rozwoju”;
 • „Pociąg do rozwoju”.

który stopniowo zmieniamy w kwartalne podejście OKR and Ongoing Feedback

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny to dla nas niematerialne innowacyjne zasoby organizacji i jej poszczególnych pracowników, które mają wpływ na nasze wyniki i pozycję rynkową.

Jest dla nas źródłem obecnej i przyszłej przewagi konkurencyjnej. Wliczamy do tej kategorii nowoczesne rozwiązania informatyczne stosowane w naszej bankowości on-line, aplikacji mobilnej oraz w wewnętrznych procesach w banku, jak również zasoby niematerialne (standardy jakości, rozpoznawalność marki, zasady dobrej komunikacji z klientami).

Dane wejściowe dotyczące kapitału intelektualnego

 • Użytkownicy aplikacji – 1 484 tys.
 • Mobile only – użytkownicy korzystający wyłącznie z aplikacji mobilnej – 480 tys.
 • Średnia liczba logowań do aplikacji – 27 razy w miesiącu
 • Najwyższy udział klientów mobilnych w bazie klientów – 38%

Osiągnięte rezultaty

1 894,7 tys.

Użytkownicy aplikacji

1 218 tys.

Mobile only – użytkownicy korzystający wyłącznie z aplikacji mobilnej:

31 razy w miesiącu

Średnia liczba logowań do aplikacji

40%

Najwyższy udział klientów mobilnych w bazie klientów:

Ponad 40%

ubezpieczeń turystycznych sprzedawanych przez aplikację mobilną.

70%

uproszczonych dokumentów dla klientów indywidualnych i 42% uproszczonych dokumentów dla klientów firmowych

Zarządzanie kapitałem

m.in.:

 • nowe szczegóły karty wraz z opcją zmiany PINu;
 • możliwość dodawania nowych odbiorców do książki adresowej;
 • odświeżony wygląd i funkcjonalności mKantoru;
 • opcję ponawiania przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • usługę mFaktoring, sprzedaż wszystkich rodzajów ubezpieczeń standalone w aplikacji.

funduszu inwestującego w młode firmy z sektora nowych technologii.

dzięki spółce mElements, od 2019 Krajowej instytucji Płatniczej, która uruchomiła usługę płatności w e-commerce „Paynow”.

pulpitu w bankowości on-line.

Kapitał organizacyjny

Innowacyjne cyfrowe systemy i narzędzia - procedury i polityki, to główne składowe kapitału organizacyjnego mBanku. Dzięki nim efektywnie, a zarazem bezpiecznie, przepływa wiedza i informacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią (z dostawcami).

Całą naszą strukturę organizacyjną, procesy wewnętrzne, narzędzia dystrybucji produktów, podejście do zarządzania ryzykiem, infrastrukturę (w tym systemy IT) oraz sieć placówek detalicznych, rozwijamy w oparciu o koncepcję cyfrowego i innowacyjnego banku. Stawiamy na wielokanałowość – udostępniamy klientom produkty za pośrednictwem kanałów zdalnych – aplikacji, platformy internetowej, czatu, usług call center oraz wspierającej je nowoczesnej sieci placówek. Jako bank mobilny i internetowy dbamy o cyberbezpieczeństwo naszych procesów i zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych naszych klientów.

Dane wejściowe dotyczące kapitału organizacyjnego

 • Liczba placówek w Polsce – 141
 • Liczba mKiosków – 143
 • Karty płatnicze – 3,7 mln w Polsce

Osiągnięte rezultaty

143

Liczba placówek w Polsce

166

Liczba mKiosków

3,6 mln

Karty płatnicze w Polsce

Zarządzanie kapitałem

(narzędzia internetowe i mobilne, rozbudowywana sieć punktów dystrybucji, telefoniczne centrum wsparcia Contact Center).

przez naszą spółkę Cyber Rescue i udostępniamy kontakt 24/7 z zespołem Security Operations Center (alert@mbank.pl).

do zmieniających się przepisów i stosujemy wymagania compliance.

Kapitał społeczny

Kapitałem społecznym mBanku są relacje z otoczeniem, przestrzeganie wspólnie ustalonych norm, i  zaufanie, jakim darzą nas klienci. Relacje są dla nas bardzo ważnym aspektem działalności, o który starannie i świadomie dbamy. Dzięki temu zaufanie naszych interesariuszy do instytucji finansowych wzrasta, a co za tym idzie, wzrasta także otwartość klientów na nowe produkty i usługi.

Jakość relacji i poziom zaufania społecznego są silnie powiązane z wynikami operacyjnymi banku. O kapitał społeczny dbamy szczególnie, co wyrażone jest w naszej misji i wartościach. Najważniejszy jest dla nas klient, jego potrzeby, emocje i oczekiwania. Kapitał społeczny to zaufanie, które jest równie istotną walutą, jak środki finansowe.

Z naszych usług i produktów korzystają klienci indywidualni, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, ale także podmioty sektora publicznego, w tym samorządy. Dzięki naszemu kapitałowi społecznemu powstają nowe przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, a także inwestycje i udogodnienia infrastrukturalne, z których korzysta społeczeństwo. Ich uruchomienie przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, na czym korzystają gospodarstwa domowe.

Dane wejściowe dotyczące kapitału społecznego

 • Sprzedaż kredytów hipotecznych – 4,6 mld zł
 • Sprzedaż kredytów niehipotecznych – 8,9 mld zł
 • Zrealizowane projekty edukacyjne mFundacji w ramach programu grantowego mPotęga – 185
 • Fundusze przekazane na konto WOŚP – 7 mln zł
 • Poziom zadowolenia (NPS) klientów korporacyjnych – 35
 • Poziom zadowolenia (NPS) klientów detalicznych – 19

Osiągnięte rezultaty

8,2 mld zł

Sprzedaż kredytów hipotecznych

10,3 mld zł

Sprzedaż kredytów niehipotecznych

111

Zrealizowane projekty edukacyjne mFundacji w ramach programu grantowego mPotęga

3,7 mln zł

Fundusze przekazane na konto WOŚP

33

Poziom zadowolenia (NPS) klientów korporacyjnych

13

Poziom zadowolenia (NPS) klientów detalicznych

70%

uproszczonych dokumentów dla klientów indywidualnych i 42% uproszczonych dokumentów dla klientów firmowych

Zarządzanie kapitałem

badania satysfakcji klienta.

usługi z wykorzystaniem podejścia design thinking, gdzie punktem wyjścia jest zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

zasady prostej i empatycznej komunikacji w mBanku i z otoczeniem.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

w którym analizujemy i reagujemy na sugestie zgłaszane przez klientów (7 138 zgłoszeń w 2019 roku).

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny to nasz bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne – zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Jako organizacja, która nie produkuje fizycznych dóbr, nasz bezpośredni wpływ na środowisko powodowany jest przez pracę biur i oddziałów. Zużywamy przede wszystkim media: energię elektryczną, cieplną, wodę, oraz materiały biurowe: papier, tonery. Używamy urządzeń elektrycznych, które musimy co jakiś czas wymieniać na nowe (komputery, drukarki, telefony). Rozbudowana infrastruktura informatyczna wymaga chłodzenia, które zużywa energię elektryczną. Nasi pracownicy podróżują służbowo korzystając z floty samochodowej mBanku, co powoduje zużycie paliwa.

Poprzez naszą działalność promujemy mobilność – załatwianie możliwie wielu bankowych spraw bez konieczności udania się do placówki banku, dzięki czemu minimalizujemy potencjalną potrzebę dojazdu do banku przez naszych klientów. Wspieramy również mobilność w miejscu pracy, umożliwiając m.in. przeprowadzanie telekonferencji zamiast konieczności bezpośredniego dojazdu na wszystkie spotkania.

W obszarze naszego wpływu pośredniego, wspieramy zrównoważony rozwój  otoczenia. Wdrażamy politykę finansowania inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaprzestaliśmy finansowania nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalanych węglem. Od 2019 roku klienci bankowości prywatnej mBanku mogą inwestować zgodnie ze standardami ESG, w portfele zawierające akcje i obligacje emitentów wyróżniających się pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Dane wejściowe dotyczące kapitału naturalnego

 • Pula środków dla projektów OZE – 500 mln zł
 • Zużycie papieru – 38 270 193 kartek A4
 • Zużycie energii – 123 941,07 GJ
 • Zużycie paliwa i benzyny – 1 657 932 l
 • Zużycie oleju napędowego – 217 117 l

Osiągnięte rezultaty

1 mld zł

Pula środków dla projektów OZE (w 2020 roku zwiększona już do 2 mld zł)

35 336 887 kartek A4

Zużycie papieru

119 548,92 GJ

Zużycie energii

1 578 291 l

Zużycie paliwa: benzyny

216 116 l

Zużycie paliwa:  oleju napędowego

Zarządzanie kapitałem

strategii biznesowej na lata 2020-2023.

nie finansujemy nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalanych węglem.

która umożliwia optymalizację zużycia papieru.

Wyniki wyszukiwania: