[102-46]  [102-50]  [102-52] 

Raport został przygotowany zgodnie z metodyką GRI Standards na poziomie Core przy wsparciu niezależnej firmy doradczej Go Responsible.

Nie był poddany zewnętrznej weryfikacji. mBank raportuje w cyklu rocznym. Istotne tematy do raportu zostały wyłonione na podstawie badania oczekiwań interesariuszy. Zostało ono przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych zrealizowanych w grudniu 2019 r. Były one uzupełnieniem anonimowej ankiety internetowej z grudnia 2018 roku. Badanie objęło kluczowych interesariuszy banku: pracowników, klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, partnerów społecznych, a także potencjalnych klientów, analityków akcji i osoby postronne. Przy wyborze istotnych tematów wzięto również pod uwagę strategię organizacji, raportowanie pozafinansowe konkurencji oraz spotkanie z zespołem roboczym pracującym przy opracowaniu raportu.

[102-44] 

Klienci indywidualni oraz instytucjonalni spółek należących do Grupy mBanku regularnie przekazują informacje zwrotne dotyczące poziomu zadowolenia z poszczególnych procesów i produktów oraz ich elementów, takich jak przejrzystość prezentowanych kosztów i ryzyk czy relacja ceny do korzyści. Kwestie te poruszane są m.in. za pośrednictwem ustrukturyzowanych ankiet, zawierających również pytania otwarte, opcji „Oceń” w serwisie transakcyjnym, a także warsztatów.

Z zakończonych badań i warsztatów powstają raporty, prezentowane kadrze menedżerskiej, pracownikom sprzedaży, specjalistom produktowym. Na podstawie zebranych wniosków usprawniane są funkcjonujące procesy i produkty. Co więcej, odpowiedzi klientów jeszcze w trakcie realizacji badania są na ładowane do systemu zarządzania relacjami. Odpowiedzi na pytania otwarte ankiet są analizowane przez Dyrektorów Oddziałów, po czym doradcy kontaktują się z klientami, aby wysłuchać ich uwag, odpowiedzieć na pytania i potrzeby.

[102-47] 
Perspektywa otoczenia Średnia w skali 1-3 Perspektywy firmy
1. Rozwijanie i korzystanie z różnorodnych form kontaktu z naszym otoczeniem 2,00 Podejście do angażowania interesariuszy 102-43
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji i zatroszczenie się o grupy szczególnie wrażliwe, tj. osoby słabsze ekonomicznie, niepełnosprawne, starsze, itp., poprzez np. zapewnienie dostępności do usług, odpowiednie dostosowanie placówek lub oferty 2,22 Inicjatywy zwiększające dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami FS14
Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie FS13
3. Warunki zatrudnianie i stosunki pracy, czyli legalność zatrudnienia, forma prawna zatrudnienia, w tym np. kwestia „umów śmieciowych” i braku dyskryminacji 2,50 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja 401-1
4. Warunki pracy i ochrona socjalna, czyli zapewnienie godnych warunków pracy, wynagrodzeń, godzin pracy odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, ochrony ciąży i macierzyństwa oraz możliwości łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, a także wsparcia w trudnych sytuacjach 2,53 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin 401-2
Urlopy rodzicielskie 401-3
Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej 404-2
Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę pracy i rozwoju kariery 404-3
5. Dialog społeczny, czyli dialog pomiędzy pracownikami a pracodawcą poprzez związki zawodowe, badania satysfakcji itp. 1,98 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1,81 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków w pracy 403-2
7. Rozwój i szkolenia i w miejscu pracy 2,41 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 404-1
8. Przeciwdziałanie korupcji, czyli identyfikacja zagrożeń korupcyjnych, szkolenia, system monitorowania i przeciwdziałania korupcji 2,17 Odsetek i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 205-1
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 205-2
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 205-3
9. Uczciwa konkurencja, czyli zapewnienie mechanizmów zarządczych przeciwdziałających ryzyku działań antykonkurencyjnych 2,31 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych 206-1
Niezgodności z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym 419-1
10. Poszanowanie praw własności, czyli dbałość o nienaruszanie praw osób trzecich i ich własności intelektualnej, w tym np. oprogramowania 2,43 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
11. Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki kontraktowe 2,51 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej 417-3
12. Troska o bezpieczeństwo klientów, czyli konstruowanie produktów w sposób, który pozwala klientowi na podjęcie świadomej decyzji i ogranicza ryzyko wpadnięcia np. w pułapkę kredytową 2,56 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
13. Zrównoważona konsumpcja i budowanie świadomości klientów, czyli edukowanie i uświadamianie konsumentom znaczenia bezpiecznego i racjonalnego korzystania z usług bankowych 2,35 temat nie został wybrany jako istotny do raportu
14. Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów 2,47 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach 417-2
15. Ochrona danych i prywatności konsumenta 2,42 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów 418-1
16. Bezpośredni i pośredni wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju np. poprzez płacenie podatków, tworzenie miejsc pracy, ale też dostarczanie finansowania umożliwiającego realizację inwestycji infrastrukturalnych 2,18 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 201-1
17. Pośredni wpływ na środowisko naturalne – odpowiednia polityka kredytowa banku wobec kredytobiorców, zwłaszcza takich, którzy poszukują finansowania inwestycji przemysłowych lub infrastrukturalnych 2,13 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych FS1
Procedury oceny i screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych FS2
18. Bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – zużycie wody, energii, papieru, emisja CO2 2,08 temat został zidentyfikowany jako ważny, jest raportowany jako wskaźnik własny
[102-49] 

W stosunku do poprzedniego raportu nie nastąpiły istotne zmiany. Prezentowane dane są oparte o metodykę GRI Standards na poziomie Core, a także wytyczne raportowania zintegrowanego oraz 10 zasad Global Compact. Niniejszy raport jest jednocześnie naszym raportem Communication on Progress.

W stosunku do poprzedniego roku, raportowaniem niefinansowym nie objęto spółki mCentrum Operacji. Różnica ta wynika ze zmian organizacyjnych dokonanych w Grupie. W 2018 roku wyodrębniono dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa mCentrum Operacji. Jedna z nich została sprzedana do spółki Digital Teammates S.A. (DTM), której większościowym udziałowcem jest fundusz Future Tech FIZ (utworzony w ramach projektu mAccelerator). Pozostała działalność operacyjna, realizowana poprzednio w ramach mCO, została zintegrowana z mBankiem. W grudniu 2019 roku zakończona została procedura likwidacji spółki mCentrum Operacji Sp. z o.o. (mCO), skutkująca jej wykreśleniem z KRS.

Dane finansowe zawierają informację o Grupie na poziomie skonsolidowanym, czyli dotyczą wszystkich spółek konsolidowanych w Grupie mBanku.

[102-53] 

Monika Czajkowska

Ekspert ds. CSR

Monika.Czajkowska@mbank.pl

Katarzyna Adamczyk

Ekspert ds. CSR

Katarzyna.Hanna.Adamczyk@mbank.pl

Wyniki wyszukiwania: