Założenia strategiczne, dotyczące palety produktowej, chęci umocnienia bądź utrzymania pozycji rynkowej w określonych kategoriach, oraz oceny kluczowych trendów i sytuacji konkurencyjnej znajdują odzwierciedlenie w projekcjach wyników finansowych Grupy mBanku.

W szczególności, zamierzamy nadal systematycznie zwiększać udział aktywów o wyższej rentowności i depozytów klientowskich w strukturze bilansu, a także utrzymywać dywersyfikację źródeł finansowania poprzez emisje euroobligacji (Program EMTN) oraz listów zastawnych przez mBank Hipoteczny.

Naszym strategicznym celem jest pozostanie w gronie czołowych banków w Polsce pod względem kluczowych miar finansowych. W perspektywie średnioterminowej, zyskowność Grupy mBanku będzie się systematycznie poprawiać, dzięki rosnącym dochodom, dobrej dyscyplinie kosztowej i ostrożnemu podejściu do zarządzania ryzykiem. Korzystnie zmieniająca się struktura bilansu przełoży się na stopniowe polepszanie marży odsetkowej, a wzrost przychodów ogółem w tempie szybszym od inflacji kosztów zapewni coraz wyższą efektywność. W konsekwencji, osiągniemy zwrot dla akcjonariuszy, który będzie atrakcyjny w porównaniu do innych banków w Polsce.

Działania Grupy mBanku w najbliższych latach będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów finansowych, definiujących naszą zyskowność, stabilność i wzrost:

~3,0%

Marża odsetkowa (NIM): wzrost do ~3,0% w 2023 roku

~40%

Wskaźnik koszty/dochody (C/I): redukcja do ~40% w 2023 roku

~10,5%

Zwrot na kapitale (ROE netto): poprawa do ~10,5% w 2023 roku

92-94%

Relacja kredyty/depozyty: w przedziale 92-94% w każdym roku

1,5 p.p.

Współczynniki kapitałowe: końcoworoczne minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań KNF

~6%

Średni roczny wzrost (CAGR) w okresie 2019-2023 w wysokości: ~6% dla kredytów i depozytów, ~8% dla przychodów ogółem, ~5% dla kosztów ogółem

Zgodnie z długoterminową strategią Grupy mBanku, naszym celem jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto. Zakładana polityka dywidendowa zapewnia utrzymanie wskaźników kapitałowych na bezpiecznym poziomie.

Wyniki wyszukiwania: