Jedno z głównych zadań banku polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki zarządzania kapitałem bank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego planowania i wykorzystania bazy kapitałowej

Kapitałowe cele strategiczne mBanku i Grupy zorientowane są na utrzymanie zarówno łącznego współczynnika kapitałowego jak i współczynnika kapitału podstawowego Tier I na poziomie odpowiednio wyższym niż poziom wymagany przez instytucję nadzorującą. Pozwala to na rozwój biznesu przy jednoczesnym spełnieniu norm nadzorczych w dłuższej perspektywie.

Na poziom współczynników kapitałowych Grupy w 2019 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

 • zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I pozostałej części zysku netto Grupy mBanku za 2018 rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, niezaliczonej do kapitału podstawowego Tier I w 2018 roku;
 • uwzględnienie w kalkulacji funduszy własnych kwoty utraty wartości lub odwrócenia utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w 2019 roku;
 • rozwój działalności biznesowej Grupy mBanku;
 • wdrożenie od 1 stycznia 2019 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16.

Grupa mBanku zobowiązana jest utrzymywać fundusze własne na poziomie przekraczającym wymagania regulacyjne i nadzorcze. Wartości wymaganych współczynników kapitałowych uwzględniają łącznie:

 • podstawowe wymaganie w zakresie współczynników kapitałowych wynikające z przepisów Rozporządzenia CRR: 8% na poziomie funduszy własnych oraz 6% na poziomie kapitału Tier I;
 • dodatkowy wymóg kapitałowy w filarze II ze względu na posiadany portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych – 3,11% na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz 2,33% na poziomie współczynnika kapitału Tier I w ujęciu skonsolidowanym (oraz odpowiednio: 3,62% i 3,71% w ujęciu jednostkowym), zgodnie z decyzją KNF z dnia 5 listopada 2019 roku oraz z późniejszą korespondencją z dnia 18 listopada 2019 roku;
 • wymóg połączonego bufora – 6,14% (w ujęciu skonsolidowanym), na który składają się:
  • bufor zabezpieczający (2,5%);
  • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (0,75%) – zgodnie z decyzją KNF w 2016 roku bank został zidentyfikowany jako inna instytucja o znaczeniu systemowym (O-SII) na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego oraz został nałożony bufor, który zgodnie z decyzją KNF z dnia 14 października 2019 roku wyniósł 0,75%;
  • bufor ryzyka systemowego (2,83%) – biorąc pod uwagę, że nie wszystkie ekspozycje Grupy znajdują się na terytorium RP, a Grupa posiada oddziały zagraniczne, bufor ryzyka systemowego, jaki miał zastosowanie w przypadku Grupy mBanku na koniec 2019 roku, wyniósł 2,83%;
  • bufor antycykliczny (0,06%).

W ujęciu jednostkowym wymóg połączonego bufora wynosi 6,13% głównie w związku z niższą niż w ujęciu skonsolidowanym wartością bufora ryzyka systemowego (2,81%) i wyższym buforem antycyklicznym (0,07%).

Współczynniki kapitałowe w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym znajdowały się powyżej wartości wymaganych w trakcie 2019 roku. Zasoby kapitałowe Grupy mBanku pozwalają na pokrycie z istotną nadwyżką dodatkowego wymogu kapitałowego oraz wymogu połączonego bufora.

Skonsolidowany wskaźnik dźwigni finansowej, liczony według przepisów Rozporządzenia CRR oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 roku zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, z uwzględnieniem przejściowej definicji kapitału Tier I, wyniósł 8,25%. Wskaźnik dźwigni finansowej w ujęciu jednostkowym wyniósł natomiast 8,60%.

Szczegółowe informacje dotyczące adekwatności kapitałowej w Grupie mBanku na koniec 2019 roku zawarte są w Ujawnieniach dotyczących adekwatności kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania: