Głównym źródłem finansowania Grupy są depozyty klientowskie. Ich udział w strukturze finansowania Grupy systematycznie wzrastał i według stanu na 31 grudnia 2020 roku przekroczył 84% (wobec 82% na koniec 2019 roku).

Motorem wzrostu są przede wszystkim depozyty detaliczne. Wskaźnik kredyty/depozyty dla Grupy według stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 79,8% wobec 90,3% w roku poprzednim. Od lat zmniejszał się natomiast udział zobowiązań wobec innych banków w strukturze finansowania. W przeszłości kredyty od naszego strategicznego udziałowca były źródłem finasowania kredytów hipotecznych w walucie. Ostatni kredyt z Commerzbanku zaciągnięty w celu finansowania portfela kredytów hipotecznych w walucie został spłacony w 2018 roku. Do finansowania Grupy w walutach obcych wykorzystujemy obecnie średnioterminowe i długoterminowe instrumenty, w tym emisje niezabezpieczone, pożyczki bilateralne, pożyczki podporządkowane oraz transakcje FX swap i CIRS.

Emisje obligacji w ramach Programu EMTN i emisje hipotecznych listów zastawnych przez mBank Hipoteczny pozostają ważnym źródłem finansowania. Jednakże, ich udział w strukturze finansowania zmniejszył się w 2020 roku w wyniku spłat i braku nowych emisji.

Grupa utrzyma zdywersyfikowaną strukturę finansowania przy uwzględnieniu zasad rentowności. Struktura finansowania Grupy mBanku ma zapewnić stabilne źródła finansowania działalności kredytowej oraz pozwolić na utrzymanie wskaźników płynnościowych na odpowiednim poziomie. Jednym z celów jest dostosowanie się do wymogu MREL, czyli osiągnięcie wymaganego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny poziomu zobowiązań kwalifikowalnych i podlegających konwersji.

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

Program Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Note Programme – EMTN) umożliwia emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie transz pozostałych do spłaty przez mBank.

Data emisji Wartość nominalna Data wykupu Kupon
26.11.2014 427 583 000 EUR 26.11.2021 2,000%
28.03.2017 200 000 000 CHF 28.03.2023 1,005%
07.06.2018 180 000 000 CHF 07.06.2022 0,565%
05.09.2018 460 030 000 EUR 05.09.2022 1,058%
05.04.2019 125 000 000 CHF 04.10.2024 1,0183%

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 7,6 mld zł. Stanowi to 28,7% całego rynku, którego wartość osiągnęła około 26,3 mld zł (według kursu EUR opublikowanego przez NBP 31 grudnia 2020 roku: 4,6148). Profil finansowania i płynności Grupy mBanku w całym 2020 roku nie zakładał potrzeby emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wynika on z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu.

W 2020 roku podjęliśmy działania przygotowujące do emisji zielonych instrumentów dłużnych, w tym listów zastawnych. W tym celu przyjęto „mBank S.A. Group Green Bond Framework”. Określa on cele Grupy mBanku i zasady dla wspierania celów środowiskowych Unii Europejskiej oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Sustainable Development Goals). Framework Grupy mBanku jest zgodny z zasadami dotyczącymi zielonych obligacji (Green Bond Principles – GBP). Potwierdziła to agencja Sustainalytics w dokumencie „Second Party Opinion”.

Ponadto, mBank Hipoteczny kontynuuje emisje obligacji niezabezpieczonych. W I półroczu 2020 roku mBH wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 95 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku mBH posiadał 4 wyemitowane serie obligacji na łączną kwotę 260 mln zł. Oferta mBH obejmuje obligacje zerokuponowe oraz kuponowe denominowane w polskim złotym, z terminami wykupu od 1 roku.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service w dniu 9 grudnia 2020 roku podwyższyła hipotecznym listom zastawnym emitowanym przez mBank Hipoteczny rating z poziomu Aa3 do Aa2. Podwyższenie ratingu wynika z aktualizacji metodyki agencji przedstawionej w „Country Ceilings Methodology”. Określa ona maksymalny poziom ratingu instrumentów emitowanych w danym kraju. Agencja Moody’s Investors Service opublikowała nową metodę w grudniu 2020 roku. Zmiany w metodyce to przede wszystkim rewizja poziomu ratingu krajowego jako punktu odniesienia dla emisji w walucie lokalnej – poprzez segmentację oceny pułapu krajowego (country ceiling) na poziom ryzyka niedywersyfikowanego oraz czynniki umożliwiające najlepszym emitentom w danym kraju na uzyskanie lepszych ratingów. Dla emisji w walucie zagranicznej punktem odniesienia jest pułap wynikający z ratingu w walucie lokalnej włączając do pułapu w walucie lokalnej czynniki związane z przepływem kapitału (transfer and convertibility risk). Poprzednia ocena ratingowa była najwyższą możliwą do uzyskania dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski w oparciu o metodologię „Local and Foreign Currency Country Ceilings for Bonds and Other Obligations Methodology”.

Agencja Moody’s Investors Service utrzymuje długoterminowy rating emitenta przyznany dla mBanku Hipotecznego na poziomie Baa2, krótkoterminowy rating emitenta na poziomie Prime-2, długoterminową i krótkoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment) na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr) i długoterminowy i krótkoterminowy Counterparty Risk Rating na poziomie odpowiednio A3 i Prime-2. Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna.

Wyniki wyszukiwania: