KAPITAŁ FINANSOWY

Kapitał finansowy mBanku to zasób funduszy pozyskiwanych z otoczenia: od klientów, akcjonariuszy i obligatariuszy, a także zysk wygenerowany przez Grupę. Środki powierzone bankowi są przetwarzane w produkty i usługi finansowe: kredyty, pożyczki, faktoring, leasing, dalsze inwestycje i działalność operacyjną, jak również granty.

Bezpieczeństwo powierzonych środków jest kluczowym aspektem zarządzania kapitałem finansowym, nierozerwalnie związanym z zarządzaniem ryzykiem. Dbamy o stabilność kapitałową i płynnościową Grupy mBanku, dlatego utrzymujemy wskaźniki regulacyjne powyżej wymaganych poziomów. Działamy w ramach ustalonego apetytu na ryzyko i tworzymy wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy.

Zaspokajamy potrzeby finansowe naszych klientów na każdym etapie ich życia. Mamy również istotny wkład w rozwój gospodarki: zwiększamy jej innowacyjność i tworzymy nowe miejsca pracy. Wpłacamy wysokie kwoty do budżetu państwa, w postaci podatku dochodowego i bankowego. Wspieramy również stabilność sektora finansowego: odprowadzamy składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego i na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Kapitał na poziomie 16 153 mln zł*
 • Zobowiązania wobec klientów na poziomie 116 661,1 mln zł*

* stan na koniec 2019 r.

 • Wyemitowane dłużne papiery wartościowe na poziomie 17 435,1 mln zł*
 • Zobowiązania podporządkowane na poziomie 2 500,2 mln zł*

Osiągnięte rezultaty

Efektywność kosztowa C/I na poziomie 41,1% 

Dochody na poziomie 5 866 mln zł

Zysk netto na poziomie 103,8 mln zł

ROE netto na poziomie 0,62%

4,8%

Wskaźnik NPL (kredytów niepracujących)

19,9%

Łączny współczynnik kapitałowy

Zarządzanie kapitałem

Tworzymy sprawne procesy cyfrowe, zoptymalizowane pod kątem czasu i kosztów.

dzięki rosnącym dochodom i dyscyplinie kosztowej.

ograniczoną przez decyzje regulatora.

KAPITAŁ LUDZKI

Kapitałem ludzkim mBanku są wiedza, postawy, motywacja, doświadczenie i kompetencje pracowników, dzięki którym tworzymy unikatową kulturę organizacyjną i cieszymy się zaufaniem klientów.

Stawiamy na empatię zarówno w relacjach z pracownikami, jak i w komunikacji z klientami. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników komunikacja mBanku z otoczeniem jest uproszczona, otwarta, przyjazna i odpowiada na potrzeby drugiej strony. Wynika to z misji mBanku: „Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek”.

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Liczba pracowników: 8 306*
 • Liczba zatrudnionych kobiet: 4 892
 • Liczba zatrudnionych mężczyzn: 3 414

* Liczba osób zatrudnionych na koniec 2020 roku (w tym osób na długotrwałych zwolnieniach; z pominięciem: osób zatrudnionych na zastępstwo, stażystów i praktykantów, osób zatrudnionych na etatach technicznych, tak zwanych dostępowych).

Osiągnięte rezultaty

53%

Wskaźnik zaangażowania pracowników w 2020 r.

85%

Średnio w trybie zdalnym pracuje 85% załogi

53%

Wskaźnik dotyczący rozwoju w Badaniu Kultury Zaangażowania pracowników w 2020 r.

Zarządzanie kapitałem

m.in.: Code of Conduct, Regulamin pracy mBanku, Regulamin wynagradzania pracowników mBanku, Regulamin premiowania pracowników mBanku, procedury związane z selekcją i rekrutacją, działaniami rozwojowymi i procesem oceny pracowników.

rozwojowe i szkoleniowe.

który stopniowo zmieniamy w kwartalne podejście OKR and Ongoing Feedback.

i wsparliśmy ich w organizacji stanowiska pracy w domu.

zarówno pracującym zdalnie, jak i tym w biurach i oddziałach.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Kapitał intelektualny to dla nas niematerialne, innowacyjne zasoby organizacji i jej poszczególnych pracowników, które mają wpływ na nasze wyniki i pozycję rynkową.

Jest dla nas źródłem obecnej i przyszłej przewagi konkurencyjnej. Wliczamy do tej kategorii nowoczesne rozwiązania informatyczne stosowane w naszej bankowości on-line, aplikacji mobilnej oraz w wewnętrznych procesach w banku, jak również zasoby niematerialne (standardy jakości, rozpoznawalność marki, zasady dobrej komunikacji z klientami).

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Użytkownicy aplikacji: 1,89 mln*
 • Udział klientów mobilnych wśród aktywnych klientów: 70%*

* stan na koniec 2019 r.

 • Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika: 41*

Osiągnięte rezultaty

Wzrost liczby użytkowników aplikacji o 20%

Zmiana udziału klientów mobilnych w bazie aktywnych klientów do 85%

Spadek liczby godzin szkoleniowych przypadających na pracownika o 32%**

** Z powodu pandemii już na początku marca 2020 roku większość działań szkoleniowych została wstrzymana, odwołana lub przełożona. Zrezygnowano również z wszelkich form szkoleń grupowych na sali szkoleniowej (zgodnie z ustaleniami Sztabu Kryzysowego mBanku). Nie zmieniło się to do końca 2020 roku. Niektóre firmy zewnętrzne (w tym również szkoły wyższe) odwołały część zaplanowanych działań lub przełożyły ich realizację na późniejszy termin (w tym również na 2021 rok). Grupa mBanku zrezygnowała z organizacji dużych stacjonarnych zdarzeń rozwojowych, takich jak zjazdy i konferencje.

Zarządzanie kapitałem

m.in.:

 • nowy proces wideoweryfikacji, który umożliwia otworzenie konta poprzez zrobienie selfie;
 • dostęp do portfela inwestycyjnego oraz wykonywanie transakcji na funduszach z poziomu aplikacji;
 • możliwość wysłania do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew (usługa oparta na rozwiązaniu BLIK).

do płatności internetowych.

w którym na bieżąco informowaliśmy, jak bezpiecznie bankować w czasie pandemii.

KAPITAŁ ORGANIZACYJNY

Innowacyjne cyfrowe systemy i narzędzia - procedury i polityki, to główne składowe kapitału organizacyjnego mBanku. Dzięki nim efektywnie, a zarazem bezpiecznie, przepływa wiedza i informacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią (z dostawcami).

Całą naszą strukturę organizacyjną, procesy wewnętrzne, narzędzia dystrybucji produktów, podejście do zarządzania ryzykiem, infrastrukturę (w tym systemy IT) oraz sieć placówek detalicznych, rozwijamy w oparciu o koncepcję cyfrowego i innowacyjnego banku. Stawiamy na wielokanałowość – udostępniamy klientom produkty za pośrednictwem kanałów zdalnych – aplikacji, platformy internetowej, czatu, usług call center oraz wspierającej je nowoczesnej sieci placówek. Jako bank mobilny i internetowy dbamy o cyberbezpieczeństwo naszych procesów i zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych naszych klientów.

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Liczba placówek w Polsce: 143*
 • Liczba mKiosków: 166*

* stan na koniec 2019 r.

 • Karty płatnicze: 3,6 mln w Polsce*

Osiągnięte rezultaty

Spadek liczby placówek w Polsce o 3%

Spadek liczby mKiosków o 3%

Wzrost liczby kart płatniczych o 7%

Wzrost udziału aplikacji mobilnej w sprzedaży kredytu gotówkowego z poziomu 18% w styczniu do 26% w grudniu 2020 roku

Zarządzanie kapitałem

(narzędzia internetowe i mobilne, rozbudowywaną sieć punktów dystrybucji, telefoniczne centrum wsparcia Contact Center)

przez naszą spółkę Cyber Rescue i udostępniamy kontakt 24/7 z zespołem Security Operations Center (alert@mbank.pl).

i stosujemy wymagania compliance.

Budynek, nazwany Wieżą mBank, jest ekologiczny i wyposażony w nowoczesne technologie. Zwyciężył w konkursie European Property Awards, wyłaniającym najlepsze projekty nieruchomości w całej Europie.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Kapitałem społecznym mBanku są relacje z otoczeniem, przestrzeganie wspólnie ustalonych norm, i zaufanie, jakim darzą nas klienci. Relacje są dla nas bardzo ważnym aspektem działalności, o który starannie i świadomie dbamy. Dzięki temu zaufanie naszych interesariuszy do instytucji finansowych wzrasta, a co za tym idzie, wzrasta także otwartość klientów na nowe produkty i usługi.

Jakość relacji i poziom zaufania społecznego są silnie powiązane z wynikami operacyjnymi banku. O kapitał społeczny dbamy szczególnie, co wyrażone jest w naszej misji i wartościach. Najważniejszy jest dla nas klient, jego potrzeby, emocje i oczekiwania. Kapitał społeczny to zaufanie, które jest równie istotną walutą, jak środki finansowe.

Z naszych usług i produktów korzystają klienci indywidualni, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, ale także podmioty sektora publicznego, w tym samorządy. Dzięki naszemu kapitałowi społecznemu powstają nowe przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, a także inwestycje i udogodnienia infrastrukturalne, z których korzysta społeczeństwo. Ich uruchomienie przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, na czym korzystają gospodarstwa domowe.

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Liczba klientów detalicznych: 5,662 mln
 • Liczba klientów korporacyjnych: 29,1 tys.

* stan na koniec 2019 r.

 • Kwota przeznaczona na realizację działań statutowych mFundacji: 2,3 mln zł

Osiągnięte rezultaty

Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 9,9%

Spadek sprzedaży kredytów niehipotecznych o 30,9%

152 Zrealizowane projekty edukacyjne mFundacji w ramach programu grantowego mPotęga

Fundusze przekazane na konto WOŚP: 3 mln zł

W mBanku wnioski o wsparcie PFR na łączną kwotę ponad 6,1 mld zł złożyło niemal 44 tys. klientów korporacyjnych i detalicznych

Zarządzanie kapitałem

detalicznych i korporacyjnych

z wykorzystaniem podejścia design thinking, gdzie punktem wyjścia jest zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

dla klientów indywidualnych, mikrofirm i przedsiębiorstw.

poprzez serwisy transakcyjne mBanku.

Jesteśmy bankowym partnerem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

KAPITAŁ NATURALNY

Kapitał naturalny to nasz bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne – zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Jako organizacja, która nie produkuje fizycznych dóbr, nasz bezpośredni wpływ na środowisko powodowany jest przez pracę biur i oddziałów. Zużywamy przede wszystkim media: energię elektryczną, cieplną, wodę, oraz materiały biurowe: papier, tonery. Używamy urządzeń elektrycznych, które musimy co jakiś czas wymieniać na nowe (komputery, drukarki, telefony). Rozbudowana infrastruktura informatyczna wymaga chłodzenia, które zużywa energię elektryczną. Nasi pracownicy podróżują służbowo korzystając z floty samochodowej mBanku, co powoduje zużycie paliwa.

Poprzez naszą działalność promujemy mobilność – załatwianie możliwie wielu bankowych spraw bez konieczności udania się do placówki banku, dzięki czemu minimalizujemy potencjalną potrzebę dojazdu do banku przez naszych klientów. Wspieramy również mobilność w miejscu pracy, umożliwiając m.in. przeprowadzanie telekonferencji zamiast konieczności bezpośredniego dojazdu na wszystkie spotkania.

W obszarze naszego wpływu pośredniego, wspieramy zrównoważony rozwój  otoczenia. Wdrażamy politykę finansowania inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaprzestaliśmy finansowania nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalanych węglem. Od 2019 roku klienci bankowości prywatnej mBanku mogą inwestować zgodnie ze standardami ESG, w portfele zawierające akcje i obligacje emitentów wyróżniających się pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Dane wejściowe dotyczące kapitału

 • Pula środków dla projektów OZE: 4 mld zł
 • Emisje (zakres 1+2): 15 421,99 CO2e

* stan na koniec 2019 r.

 • Zużycie paliwa: 1 578 291 l benzyny i 216 116 l oleju napędowego*
 • Zużycie papieru: 35 336 887 kartek A4*

Osiągnięte rezultaty

1,97 mld zł

Wartość całego finansowania projektów OZE

Zmniejszenie emisji CO2e o 39%

Spadek zużycia paliwa: benzyny o 43% i oleju napędowego o 72%

Spadek zużycia papieru o 25%

Zarządzanie kapitałem

które są integralną częścią strategii biznesowej na lata 2020–2023.

czyli inicjatywy, których celem jest zmniejszanie naszego negatywnego wpływu na klimat i środowisko.

zarówno w zakresie negatywnego wpływu działalności mBanku na klimat jak i w zakresie negatywnego wpływu klimatu na mBank.

Wyniki wyszukiwania: