Dostawcy mBanku mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa, prawa pracy, praw człowieka, prawa antykorupcyjnego oraz ochrony środowiska. Ponadto nie mogą dopuszczać się dyskryminacji. mBank prowadzi swoją działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny, określony w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych OECD (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących zwalczania korupcji).

Każdy dostawca, biorący udział w postępowaniu zakupowym lub realizujący umowy z mBankiem, zobowiązuje się działać zgodnie z wytycznymi. Zapewnia także, że jego podwykonawcy również będą ich przestrzegać.

Przez wytyczne należy rozumieć w szczególności postanowienia:

  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
  • standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • wytycznych OECD (zwłaszcza w zakresie walki z korupcją),
  • Deklaracji z Rio de Janeiro o Środowisku Naturalnym i Rozwoju – Agenda 21,
  • Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,
  • międzynarodowych sankcji handlowych i embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji uchwalonej zgodnie z Rozdziałem VII Karty NZ przez Radę Bezpieczeństwa NZ, lub dowolnych sankcji nałożonych przez Unię Europejską,
  • aktów prawa wewnętrznego implementujących wymienione postanowienia, jak również postanowienia regulaminów, w szczególności eliminujących konflikty interesów.

100% naszych dostawców w 2020 roku zapoznało się i zadeklarowało, że przestrzegają zasad dla dostawców.

Wyniki wyszukiwania: