Podstawowe elementy polityki różnorodności od wielu lat są uwzględniane w naszej polityce kadrowej. Wychodzimy z założenia, że wartości wynikające z różnic to dodatkowy atut organizacji.

W mBanku obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy, sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, narodowość, kraj pochodzenia, orientację seksualną, przekonania i poglądy polityczne i religijne, czyli wszystkie te czynniki, które mogą powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Zapewniamy warunki pracy sprzyjające pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, umiejętności i zainteresowań kadry menedżerskiej, między innymi poprzez udział w szkoleniach czy klubach zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach. Zarządzanie różnorodnością przyczynia się do kreowania kultury organizacyjnej opartej na otwartości i tolerancji, w której każdy pracownik czuje się doceniany i szanowany oraz ma możliwości rozwoju zawodowego.

Zgodnie z polityką równości płci dążymy do zapewnienia reprezentantów obu płci w doborze zewnętrznym, nominacjach wewnętrznych oraz przy planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku. Uwzględniamy przy tym zasady równego traktowania w zakresie nawiązywania stosunku pracy. Na etapie rekrutacji pracownika stosujemy metodę selekcji, która umożliwia obiektywną ocenę kompetencji kandydatów. Każdy pracownik naszego banku ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi. Wartościowanie stanowisk pracy oparte jest na obiektywnych kryteriach, co zapobiega dyskryminacji.

W odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosujemy Politykę w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. Celem Polityki odpowiedniości jest wprowadzenie zasad, które muszą być spełnione, aby stanowiska realizujące kluczowe funkcje w banku były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację adekwatne do pełnionej funkcji. Polityka odpowiedniości zawiera odrębny rozdział poświęcony polityce różnorodności.

Przy wyborze i powoływaniu Członków Zarządu oraz proponowaniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej mBank bierze pod uwagę kwestię różnorodności:

Rada Nadzorcza w czasie decydowania o składzie Zarządu dąży do zapewnienia jego różnorodności, w szczególności w odniesieniu do wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i udziału kobiet. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na różnorodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego Członków Zarządu.

Struktura wiekowa Członków Rady powinna być różnorodna. Rada Nadzorcza dąży do tego, aby jej członkowie posiadali zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Rada Nadzorcza zwraca także uwagę na kwestię odpowiedniego udziału kobiet.

plec-1024x476 plec-1024x476

Na koniec 2020 roku w ośmioosobowej Radzie Nadzorczej zasiadały cztery kobiety, co stanowiło 50% składu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza mBanku
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
liczba
osób
% liczba
osób
% liczba
osób
% liczba
osób
%
Kobiety 2 17% 2 17% 2 10% 4 50%
Mężczyźni 10 83% 10 83% 8 80% 4 50%
Razem 12 100% 12 100% 10 100% 8 100%

Do 22 października 2020 roku w siedmioosobowym składzie Zarządzie mBanku była jedna kobieta. Po tej dacie w Zarządzie zasiadają tylko mężczyźni.

Zarząd mBanku
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
liczba
osób
% liczba
osób
% liczba
osób
% liczba
osób
%
Kobiety 1 14% 1 14% 1 14% 0 0%
Mężczyźni 6 86% 6 86% 6 86% 7 (6*) 100%
Razem 7 100% 7 100% 7 100% 7 (6*) 100%

* Stan na 01.01.2021 roku.

Do roku 2028 kobiety mają stanowić co najmniej 30% łącznego składu Zarządu i Rady Nadzorczej.

Od 2018 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy na rzecz spójności i równości społecznej prowadzonej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako uczestnicy tego przedsięwzięcia zobowiązujemy się do wspierania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Chcemy budować dobre relacje między pracownikami i przyjazne środowisko pracy. mBank jako pracodawca stara się stworzyć miejsce pracy wolne od mobbingu, dyskryminacji i innych działań nieakceptowanych zarówno ze strony przełożonych, jak i innych pracowników. W 2020 roku wprowadziliśmy Politykę w sprawie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom nieakceptowanym. Rozszerzyła ona zakres obowiązującej wcześniej Polityki antymobbingowej.

W Polityce znajdują się informacje o tym, że:

  • w mBanku nie akceptujemy mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego, innych form dyskryminacji oraz niezgodnych z prawem lub nieetycznych i naruszających zasady współżycia społecznego zachowań. Takie zachowania określamy kompleksowo jako zachowania nieakceptowane;
  • każdy pracownik, w tym menedżer i członek zarządu, ma obowiązek unikać zachowań nieakceptowanych wobec innych pracowników, współpracowników, klientów, dostawców;
  • jeżeli ktoś tworzy sytuacje, które zachęcają do zachowań nieakceptowanych, albo sam tak się zachowuje, narusza podstawowe obowiązki pracownicze. mBank jako pracodawca może wówczas wyciągnąć konsekwencje zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminu pracy banku.

Ponadto Polityka mówi o tym, czym są działania nieakceptowane (wprowadza także jasny tryb postępowania w przypadku, kiedy takie działania wystąpią).

Każdy pracownik, który uzna, że doświadczył zachowania nieakceptowanego, ma prawo zgłosić skargę. Może to zrobić nieanonimowo lub anonimowo. Skargi pracowników rozpatruje Komisja ds. Zachowań Nieakceptowanych. W jej skład wchodzą dyrektorzy lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele z Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, Departamentu Compliance, Departamentu Prawnego, Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej, Rzecznik Etyki mBanku oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z Komisji wyłącza się osoby, których prawne lub faktyczne stosunki ze skarżącym mogłyby wpłynąć na ich obiektywizm i bezstronność.

 

W 2020 roku odnotowaliśmy cztery zgłoszenia do komisji wyjaśniającej. W każdym z nich komisja stwierdziła brak działań mobbingowych i dyskryminacyjnych. Potwierdziła jednak występowanie innych zachowań nieakceptowanych. W stosunku do osób, które dopuściły się takich zachowań, podjęto odpowiednie działania.

W 2020 roku przeszkoliliśmy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji 209 pracowników. Pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy obowiązkowe szkolenia e-learningowe dla wszystkich menedżerów oraz pracowników banku. Program obejmuje część teoretyczną oraz świadomościową. Uczy, jak unikać zachowań niepożądanych i jak radzić sobie z nimi w zespole. Program kontynuujemy w 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania: