29.04.2021
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_kwartal_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_S.A._Group_Condensed_Consolidated_Financial_Statements_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 1 019 381 1 334 977 222 957 303 659
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 645 938 544 426 141 278 123 837
III. Wynik na działalności handlowej 63 178 44 805 13 818 10 192
IV. Wynik na działalności operacyjnej 643 143 275 770 140 667 62 728
V. Zysk brutto 504 322 143 940 110 304 32 741
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 317 125 90 917 69 361 20 680
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące (32) (11) (7) (3)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 022 595 2 862 904 3 504 428 651 208
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (182 964) (94 214) (40 017) (21 430)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 712 825) (105 198) (374 625) (23 929)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 14 126 806 2 663 492 3 089 785 605 849
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,49 2,15 1,64 0,49
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,48 2,14 1,64 0,49
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2021
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2021
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
XV. Aktywa razem 194 217 052 178 871 617 41 674 796 38 760 427
XVI. Zobowiązania wobec banków 2 954 112 2 399 740 633 889 520 010
XVII. Zobowiązania wobec klientów 152 097 133 137 698 668 32 636 769 29 838 491
XVIII. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 16 747 030 16 673 133 3 593 552 3 612 970
XIX. Udziały niekontrolujące 1 898 1 934 407 419
XX. Kapitał akcyjny 169 468 169 468 36 364 36 723
XXI. Liczba akcji 42 367 040 42 367 040 42 367 040 42 367 040
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 395,28 393,54 84,82 85,28
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy 19,19 19,86 19,19 19,86
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIV. Przychody z tytułu odsetek 889 799 1 184 805 194 615 269 500
XXV. Przychody z tytułu opłat i prowizji 605 434 502 308 132 419 114 257
XXVI. Wynik na działalności handlowej 58 590 45 110 12 815 10 261
XXVII. Wynik na działalności operacyjnej 558 207 280 912 122 090 63 897
XXVIII. Zysk brutto 484 275 138 709 105 920 31 551
XXIX. Zysk netto 315 085 91 584 68 915 20 832
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 679 809 2 737 050 3 429 455 622 580
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (154 134) (53 188) (33 712) (12 098)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 395 060) (49 039) (305 125) (11 155)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 130 615 2 634 823 3 090 618 599 327
XXXIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,44 2,16 1,63 0,49
XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,43 2,16 1,62 0,49
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2021
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2021
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
XXXVII. Aktywa razem 186 059 825 170 745 007 39 924 431 36 999 438
XXXVIII. Zobowiązania wobec banków 2 969 268 2 624 286 637 141 568 667
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów 152 090 771 137 778 034 32 635 404 29 855 689
XL. Kapitał własny 16 464 158 16 467 692 3 532 854 3 568 452
XLI. Kapitał akcyjny 169 468 169 468 36 364 36 723
XLII. Liczba akcji 42 367 040 42 367 040 42 367 040 42 367 040
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 388,61 388,69 83,39 84,23
XLIV. Łączny współczynnik kapitałowy 21,99 22,95 21,99 22,95
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2021 roku.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements_Q1_2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
2021-04-28 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2021-04-28 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2021-04-28 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2021-04-28 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2021-04-28 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Pliki do pobrania:

konsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_kwartal_2021_roku_202104290690267902.pdf

mBank_S.A._Group_Condensed_Consolidated_Financial_Statements_Q1_2021_202104290690267902.pdf