16.07.2021
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Zarząd mBanku S.A. ("Bank)
informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF) pismo
z dnia 15 lipca 2021 r., w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w
działalności banku poprzez niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem
nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności
biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również
ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat
wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.
W zaleceniu KNF potwierdziła, że według stanu na dzień 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku
dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela
należności) Bank, w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej, spełniał wymagania
kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 r. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych przez KNF w Polityce
dywidendowej, z tytułu posiadanego przez Bank istotnego portfela walutowych kredytów
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, stopa dywidendy na poziomie jednostkowym i
skonsolidowanym została skorygowana łącznie o 90 p.p. W konsekwencji, stopa dywidendy po
zastosowaniu dodatkowych kryteriów wyniosła 0%.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Beata Mossakowska Dyrektor Departamentu Compliance