Prawa naszych klientów, które wynikają z RODO

 

Możesz sprostować i uzupełnić dane

Jeśli Twoje dane są nieaktualne, możesz w każdej chwili poprosić, byśmy je poprawili lub uzupełnili.

Masz dostęp do danych

Udostępnimy Ci Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dowiesz się między innymi, w jakich celach to robimy oraz jak długo planujemy je przetwarzać.

Możesz przenieść dane

Jeśli będziesz chciał przenieść dane do innego administratora, damy Ci taką możliwość. Dane otrzymasz od nas w szyfrowanym mailu, abyś mógł samodzielnie przekazać je według swojego uznania.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu, możesz się temu sprzeciwić. Poprosimy Cię wówczas, abyś wskazał konkretny cel przetwarzania, któremu się sprzeciwiasz i ewentualnie inne okoliczności, jakie przewiduje prawo.

Masz prawo być zapomnianym (usunięcie danych)

Na Twoją prośbę, usuniemy Twoje dane osobowe z banku. Zrobimy to, gdy nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych prawem sytuacjach możesz wnioskować, byśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. Może zdarzyć się, że pomimo Twojego żądania nadal będziemy je przetwarzać - dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy są one nam potrzebne w kontekście ewentualnych spraw sądowych.

Możesz nie zgodzić się na to, abyśmy w Twoich sprawach podejmowali decyzje w sposób automatyczny

Decyzje automatyczne pozwalają nam obsługiwać Twoje wnioski szybko i z zachowaniem standardów, jakim hołdujemy. Otrzymasz od nas informację, czy w danym procesie skorzystaliśmy z tego rozwiązania. Od tak podjętej decyzji masz prawo się odwołać a wtedy sprawą zajmie się pracownik banku.

Pakiet RODO dla klientów korzystających z usług Biura Maklerskiego mBanku S.A.

 • 1.  

  RODO – ogólne informacje

  • RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

     

   RODO stosujemy bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

    

   Krótki słowniczek pojęć:


   „Administrator” – to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach mBanku działa jednostka organizacyjna pod nazwą "Biuro Maklerskie mBanku", w ramach której świadczymy na rzecz klientów usługi maklerskie.
   „Automatyczne podejmowanie decyzji” – to podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy, tworzone w systemach informatycznych.
   „Dane osobowe” - to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej. W szczególności mogą nimi być: imię i nazwisko, numer klienta (ID klienta), dane kontaktowe, data urodzenia, NIP, PESEL, obraz z monitoringu wizyjnego itp.
   „Osoba, której dane dotyczą” – to klient usług Biura maklerskiego, potencjalny klient usług Biura maklerskiego lub osoba fizyczna powiązana z klientem, jak np. jego pełnomocnik, reprezentant, przedstawiciel, osoba uposażona czy beneficjent rzeczywisty.

   „Podmiot przetwarzający” – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
   „Profilowanie” – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który wykorzystuje dane osobowe do oceny tego, czy klient posiada pewne cechy.
   „Przetwarzanie danych osobowych” - to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu danych mówimy, gdy dane zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

   Pojęcia, których nie zdefiniowaliśmy w tym materiale mają znaczenie, które nadaliśmy im w regulaminach usług bankowych i maklerskich.

    

   Jak komunikujemy się z osobą, której dane dotyczą?


   We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z osobą, której dane dotyczą przez: stronę internetową, serwis transakcyjny, mail, telefon i pocztę oraz w naszych placówkach:

   • w Punkcie Usług Maklerskich - w zakresie usług Biura maklerskiego mBanku przy Prostej 18 w Warszawie;
   • Oddziały Bankowości Prywatnej & Wealth Management (w zakresie usług wealth management) - lista placówek dostępna jest na stronie www.mbank.pl/placowki-bankomaty/#private-banking_placowki ).

   W umowie z klientem wskazujemy, jakie formy kontaktu z nim uzgodniliśmy.

    

   Dane teleadresowe mBanku: 

   ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

   Tel. (22) 829-00-00

   adres strony internetowej: www.mbank.pl

 • 2.  

  Zasady RODO

  • RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się, przetwarzając dane osobowe. Są nimi:

   1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy klientów wyczerpująco, ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
   2. zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
   3. zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić klientów o to, by sprawdzili i zaktualizowali dane, które posiadamy. Prosimy też klientów o to, by informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, itp.);
   4. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel w którym je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
   5. zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
   6. zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.
 • 3.  

  Jak przetwarzamy dane osobowe - podstawowe informacje

  • Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?

   Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

   • imię i nazwisko,
   • płeć, numer PESEL,
   • data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo,
   • adres zamieszkania lub zameldowania, korespondencyjny, e-mail, telefon kontaktowy,
   • numer klienta (ID klienta),
   • dane finansowe (numer rachunku bankowego lub inwestycyjnego, dochód, informacja o produktach i usługach),
   • wykształcenie,
   • zawód i praca,
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numery identyfikacji podatkowej jurysdykcji innych niż Polska,
   • numer REGON,
   • numer i seria dowodu osobistego/paszportu/karty stałego pobytu/innego dokumentu dodatkowo potwierdzającego tożsamość klienta, data wydania i data ważności dokumentu,
   • wizerunek utrwalany w ramach monitoringu pomieszczeń bankowych albo pozyskiwany w ramach procesu nawiązywania relacji biznesowych,
   • identyfikator internetowy (adres IP), ciasteczka, których zasady przetwarzania opisaliśmy w Polityce cookies mBanku dostępnej na stronie https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci.html
   • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi,

    

   Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę: na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów lub usług podmiotów innych niż nasz bank i podmioty z naszej grupy kapitałowej (marketing naszych usług i usług podmiotów z naszej grupy kapitałowej nie wymaga zgody);
   • rozpatrujemy wnioski lub realizujemy warunki umowy, w tym gdy:
   1. rozpatrujemy wnioski o produkty;
   2. przedstawiamy rekomendacje, analizy i inne materiały analityczno-informacyjne, raporty okresowe i potwierdzenia;
   3. obsługujemy reklamacje;
   4. komunikujemy się z pełnomocnikami klienta lub jego reprezentantami.
   • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny:
   1. na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by przeciwdziałać w szczególności nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne obowiązki nakładają na nas przepisy (w tym: Prawo bankowe; Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,  Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, Ustawa o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (CRS);
   2. oceniamy adekwatność i odpowiedniość oferowanych usług i instrumentów finansowych, w tym kwalifikujemy klienta do ustalonych grup docelowych nabywców instrumentów finansowych;
   • wymaga tego nasz (administratora) prawnie uzasadniony interes, czyli w sytuacjach, gdy:
   1. dostarczamy oparte na profilowaniu funkcje w serwisach bankowych, w tym w systemach bankowości elektronicznej (serwis transakcyjny, aplikacja mobilna), które są dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów;
   2. prowadzimy marketing bezpośredni produktów lub usług naszego banku i podmiotów z naszej grupy kapitałowej (których wykaz znajduje się https://www.mbank.pl/o-nas/grupa/ );
   3. przedstawiamy zindywidualizowaną ofertę marketingową
   4. ustalamy oraz dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi;
   5. przygotowujemy statystyki i raporty;
   6. budujemy nasze modele statystyczne i oceny ryzyka operacyjnego;
   7. badamy satysfakcję klientów;
   8. przygotowujemy lub zmieniamy naszą ofertę oraz plany operacyjne i strategię banku;
   9. archiwizujemy;
   10. zapobiegamy i wykrywamy przestępstwa (dbamy o bezpieczeństwo).

   Przetwarzanie danych dzieci:

   W zakresie usług maklerskich nie posiadamy specjalnej oferty produktów dla dzieci i młodzieży. Dane dzieci możemy przetwarzać w sytuacjach, gdy dziecko zostało wskazane jako uposażone do rachunku Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub objęło instrumenty finansowe w wyniku spadku lub darowizny. Aby chronić dane dzieci, zawsze prosimy rodziców (lub innych opiekunów prawnych) o zgodę na to, by dzieci mogły korzystać z tego typu usług.

 • 4.  

  Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

  • Przetwarzamy dane osoby, której one dotyczą, a które nam przekazała na formularzach, gdy zawierała z nami umowę. Dane te weryfikujemy z dokumentami tożsamości, które ta osoba musi nam okazać, abyśmy mogli ją prawidłowo zidentyfikować. Korzystamy również z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) oraz bazy PESEL. W wybranych procesach pozyskujemy również kopie dokumentów tożsamości lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość.

    

   Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, organy ścigania), które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego) lub od naszych klientów w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa.
   W przypadku beneficjentów rzeczywistych ich dane otrzymujemy od reprezentantów naszych klientów. Możemy otrzymać dane klienta od innej instytucji finansowej, która świadczy na jego rzecz usługi i jednocześnie otwiera w imieniu klienta rachunek maklerski w Biurze maklerskim.

 • 5.  

  Automatyczne podejmowanie decyzji

  • Automatyczne podejmowanie decyzji polega na tym, że decyzje dotyczące klientów zapadają bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy.  

   W zakresie usług maklerskich nie podejmujemy decyzji w sposób automatyczny.

 • 6.  

  Profilowanie danych

  • O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by ocenić profil osobowy klienta. Stosujemy odpowiednie rozwiązania (techniczne i organizacyjne), by zmniejszyć ryzyko błędów w procedurach profilowania. Dokładamy wszelkich starań, aby ocena była obiektywna, a nasze procesy nie dyskryminowały klientów. Nasze modele statystyczne są zgodne z dobrymi praktykami rynku bankowego (ujętymi m.in. w Rekomendacji W Komisji Nadzoru Finansowego).

    

   Profilujemy w oparciu o dane, które udostępnił nam klient oraz dane gromadzone w naszych systemach informatycznych (np. historia realizowanych transakcji).

   Dlaczego profilujemy?

   Profilujemy, by realizować nasze obowiązki prawne. Zgodnie z nimi:

   • zapobiegamy przestępstwom na szkodę naszego banku i klientów;
   • przeciwdziałamy oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, budujemy modele, dzięki którym rozpoznajemy takie działania przestępcze;
   • przeciwdziałamy oferowaniu produktów finansowych lub usług maklerskich, które nie są odpowiednie dla klienta; informujemy klienta, że zamierza nabyć produkty finansowe lub usługi, które oceniliśmy jako nieodpowiednie lub dla których klient znajduje się poza grupą docelową nabywców, biorąc pod uwagę jego profil inwestycyjny).


   Profilujemy, by realizować nasz prawnie uzasadniony interes, gdy:

   • prowadzimy marketing bezpośredni na przykład przygotowując i wysyłając spersonalizowane oferty produktowe;
   • przypisujemy klientów do określonych grup (dochodowych, marketingowych, produktowych), by obsługiwać ich zgodnie z indywidualnymi potrzebami (w zakresie usług, kosztów, kanałów obsługi, procesów komunikacyjno-sprzedażowych).
 • 7.  

  Obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą

  • Wszystkie informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych są cały czas dostępne dla osób, których dane dotyczą na naszej stronie www.mbank.pl/rodo . Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez osoby, których dane dotyczą w tym zakresie. Przekazujemy indywidualne informacje wtedy, gdy zbieramy dane lub gdy zmieniamy cel ich przetwarzania.

   Kiedy informujemy?

   Jeśli zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazujemy taką informację od razu. Gdy dane pochodzą z innego źródła, informacje przekazujemy osobie, której dane dotyczą:

   • w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;
   • najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli wykorzystujemy dane w komunikacji z tą osobą);

   chyba że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.


   Jak informujemy?

   Informacje te możemy przekazywać:

   • w klauzulach informacyjnych (w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą), w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej;
   • ustnie bądź telefonicznie, w trakcie rozmowy z przedstawicielem naszego banku;
   • elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na naszej stronie internetowej www.mbank.pl, www.mdm.pl lub www.mforex.pl.
 • 8.  

  Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak je realizujemy?

  • Prawo dostępu do danych

   Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

    

   Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

   • dlaczego przetwarzamy określone dane;
   • jakie typy danych przetwarzamy;
   • jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane; w szczególności dotyczy to odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych;
   • jak długo planujemy (o ile to możliwe) przetwarzać dane osobowe albo na jakiej podstawie ustaliliśmy ten okres.

   Uprawnienie związane z prawem dostępu do danych realizujemy w sposób elektroniczny lub papierowo po pozytywnej identyfikacji tożsamości podmiotu danych. Odpowiedź wysyłamy na adres, który posiadamy w systemach Biura maklerskiego.

    


   Prawo do sprostowania danych

   Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane.

    

    

   Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

    

   Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

   • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,
   • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

   Aby przestać przetwarzać dane osobowe, musimy otrzymać od osoby, której dane dotyczą oświadczenie, w którym określi ona swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by pomimo żądania kontynuować przetwarzanie.
   Jeżeli usuniemy dane osoby wnioskującej, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyją rzecz to wykonaliśmy.
   Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

    


   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   Osoba, której dane dotyczą, może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych. Prawo to dotyczy następujących sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą:

    

   Sytuacja Nasze działania
   wskaże, że dane, które przetwarzamy, nie są prawidłowe; Sprawdzimy, czy dane są prawidłowe i zaproponujemy ich korektę;
   uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem i żąda, abyśmy ograniczyli ich wykorzystanie (ale sprzeciwia się usunięciu). Nie potrzebujemy już danych osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się, byśmy usunęli jej dane, gdyż potrzebuje ich aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń. Oznaczymy przetwarzanie takich danych i nie usuniemy ich do czasu, gdy osoba odwoła swoje żądanie ograniczenia.

    

    


   Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane. Przekażemy dane bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu (nie wypracowano jak dotąd standardu bezpiecznego przenoszenia danych pomiędzy administratorami).

    

   Dane przekażemy w szyfrowanym mailu (w formacie, który firmy inwestycyjne uzgodniły w ramach ustaleń w Izbie Domów Maklerskich).

    

   W zestawieniu uwzględnimy dane, które osoba wnioskująca sama nam przekazała oraz dane, które powstały dzięki jej działaniom (w tym dane dotyczące transakcji). Nie udostępnimy danych, które sami wytworzyliśmy (np. kwalifikując klienta do grup docelowych nabywców instrumentów finansowych).

    

   Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby, której dotyczą od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu, gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.   Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

   Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba, której dane dotyczą każdorazowo musi wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa.

    

   Rodzaj sprzeciwu Nasze działania

   Sprzeciw wobec marketingu opartego na profilowaniu.

   Przestajemy przygotowywać i prezentować oferty dostosowane do potrzeb i sytuacji danego klienta.

   Sprzeciw wobec marketingu produktów i usług banku oraz spółek z naszej grupy kapitałowej.

   Przestajemy prowadzić wobec klienta jakiekolwiek działania marketingowe, w tym oparte na profilowaniu.

   Sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą (dotyczy przetwarzana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

   Przenalizujemy sytuację i w przypadku uzasadnionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane.


   Otrzymane sprzeciwy będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

    


   Ścieżka realizacji uprawnień (gdy skutecznie zweryfikujemy tożsamość osoby, której dane dotyczą):

   • usługa eMakler:
   Gdzie osoba może zrealizować swoje uprawnienie?

   Nazwa uprawnienia

    

   mLinia Chat Placówka banku mFinanse Serwis transakcyjny Aplikacja mobilna
   Prawo dostępu do danych tak nie nie nie nie nie
   Prawo do przenoszenia danych tak nie nie nie nie nie
   Prawo do uzupełnienia/ sprostowania danych tak nie nie tak tak nie
   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak nie nie nie nie nie
   Prawo do bycia zapomnianym/usunięcia danych tak nie nie nie nie nie
   Prawo sprzeciwu na przetwarzanie/ profilowanie danych w celach marketingowych tak tak nie tak nie nie

    

    

   • rachunek maklerski w Biurze maklerskim mBanku, mForex:
   Gdzie osoba może zrealizować swoje uprawnienie?

   Nazwa uprawnienia

    

   Infolinia Biura Maklerskiego Chat Placówka banku Serwis transakcyjny Aplikacja mobilna Punkt Usług Maklerskich
   Prawo dostępu do danych tak** nie nie nie nie tak
   Prawo do przenoszenia danych tak** nie nie nie nie tak
   Prawo do uzupełnienia/ sprostowania danych tak** nie nie tak tak* tak
   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak** nie nie nie nie tak
   Prawo do bycia zapomnianym/usunięcia danych tak** nie nie nie nie tak
   Prawo sprzeciwu na przetwarzanie/ profilowanie danych w celach marketingowych tak** nie nie tak*** nie tak

       * wyłącznie w przypadku rachunku maklerskiego, zmiana danych kontaktowych
     ** uprawnienie mogą realizować tylko obecni klienci Biura maklerskiego mBanku
   *** wyłącznie w przypadku klientów mForex

    

    

   • usługi Wealth Management;
   Gdzie osoba może zrealizować swoje uprawnienie?
   Nazwa uprawnienia centrum telefoniczne PB Chat Placówka banku Serwis transakcyjny Aplikacja mobilna Oddział Bankowości
   Prywatnej & Wealth Management/
   Punkt Usług Maklerskich
   Prawo dostępu do danych nie nie nie nie nie tak
   Prawo do przenoszenia danych nie nie nie nie nie tak
   Prawo do uzupełnienia/ sprostowania danych nie nie nie tak**** nie tak
   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak****/nie nie tak****/nie nie nie tak
   Prawo do bycia zapomnianym/usunięcia danych nie nie nie nie nie tak
   Prawo sprzeciwu na przetwarzanie/ profilowanie danych w celach marketingowych tak****/nie nie tak****/nie tak**** nie tak

   ****w przypadku, gdy klient posiada także usługi private banking   • Usługi dla Instytucji Finansowych: uprawnienie dla pracowników i przedstawicieli klientów będących Instytucjami Finansowymi można zrealizować telefonicznie, za pomocą komunikatorów (Bloomberg, chat), a także bezpośrednio u pracownika Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej w Biurze maklerskim.
 • 9.  

  Jak długo przetwarzamy dane?

  • Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, tj.:

   • 5 lat, gdy nie zawrzemy umowy;
   • nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu umowy (na wypadek sporu sądowego lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawego);
   • 90 dni od dnia nagrania monitoringu wizyjnego.


   Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

 • 10.  

  Komu możemy ujawnić dane osób, których dane dotyczą?

  • W zakresie usług maklerskich, zgodnie z przepisami lub wytycznymi dotyczącymi rynków finansowych, dane możemy przekazać innym podmiotom dane po to, aby:

   • zawrzeć i wykonywać umowę,
   • zawierać transakcje lub składać zlecenia/ zapisy na instrumenty finansowe,
   • realizować określone przepisami prawa uprawnienia i obowiązki.

    

   Dane osobowe możemy w szczególności przekazać takim podmiotom, jak:

   • towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, emitenci instrumentów finansowych w związku z realizacją obowiązków prawnych lub umowy klienta z podmiotem,
   • Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, właściwa giełda – rynek regulowany oraz inne miejsca lub systemy obrotu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, urzędy skarbowe, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   • podmioty, z którymi zawarliśmy umowę świadczenia usług na naszą rzecz i powierzyliśmy przetwarzanie danych (np. agenci firmy inwestycyjnej, których wykaz opublikowaliśmy na stronie www.mbank.pl/pdf/pb/bank/grupa/informacja-o-agentach-firmy-inwestycyjnejwykonujacej-czynnosci-posrednictwa-na-rzecz-mbanku-sa.pdf).

   Szczególną sytuacją jest ta, gdy przekazujemy dane osobowe do innych firm inwestycyjnych, gdy realizujemy usługę świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa. Listę administratorów, którym ujawniamy dane osobowe, aby realizować tę usługę, zamieszczamy w raporcie okresowym z usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych (w odniesieniu do posiadanych instrumentów finansowych) oraz na naszej stronie internetowej.


 • 11.  

  Na jakich zasadach przekazujemy dane klientów poza Polskę?

  • Dane osobowe możemy przekazywać wtedy, gdy są ku temu podstawy, podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Tworzą go państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę.

    

   Możemy bez zgody urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce przekazywać dane osobowe do innych państw trzecich, gdy w umowach z podmiotami z tych państw zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, takie jak standardowe klauzule ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję, przewidziane przez prawo lub zatwierdzone przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych w Polsce. Informacje na temat takich rozwiązań lub, w razie takiej możliwości, ich kopię, możesz uzyskać kontaktując się z nami.

    

   Dostęp do danych osobowych może wyjątkowo uzyskać administracja rządowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdyż przelewy zagraniczne realizujemy za pośrednictwem SWIFT (Stowarzyszenia na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Władze amerykańskie zobowiązały się, że będą wykorzystywać te dane wyłącznie do walki z terroryzmem (z poszanowaniem gwarancji, które zapewnia europejski system ochrony danych osobowych). Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez SWIFT znajdziesz pod adresem https://www.swift.com/about-us/legal/compliance/data-protection-policies     

 • 12.  

  Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych osobowych

  • O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczymy, utracimy, zmodyfikujemy, ujawnimy lub udostępnimy dane osobowe.

   Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby w naszym banku doszło do naruszenia?

   Osobę, której dane dotyczą Organ nadzorczy
   jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy jako wysokie jeśli ocenimy, że mogło – z prawdopodobieństwem większym niż niskie – dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
   niezwłocznie (gdyby przekazanie bezpośredniej informacji było bardzo trudne, wydamy publiczny komunikat). niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 • 13.  

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych w mBanku

  • Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych – Agatę Rowińską.

   Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

   • mailowo: inspektordanychosobowych@mbank.pl
   • pocztą wysłaną na adres:

   Inspektor Danych Osobowych 
   mBank S.A. 
   ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

 • 14.  

  Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

  • Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

RODO w pytaniach i odpowiedziach

Wybraliśmy pytania , które mogą Cię najbardziej zainteresować. Więcej informacji zamieściliśmy w pakiecie RODO dla Klienta Private Banking i Biura Maklerskiego mBanku S.A. Prawnie wiążącą podstawą jest jedynie „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych".

 • 1.  

  Jeśli chcę się sprzeciwić przetwarzaniu, jak mogę to zrobić? Od kiedy mój sprzeciw zadziała?

  • Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli mamy w tym uzasadniony interes (przy zachowaniu wszystkich zasad RODO). Jeśli nie zgadasz się na to, musisz wskazać konkretny cel przetwarzania, który Ci nie odpowiada. Możesz to zrobić przez:

   Rodzaj usługi

   Kanał realizacji uprawnienia

   usługa eMakler (klient detaliczny)

   mLinię lub poprzez Chat, w placówce mBanku lub mFinanse

   rachunek maklerski w Biurze Maklerskim

   Infolinię Biura Maklerskiego tel.(22) 697-49-49 (jeżeli jesteś obecnym klientem Biura Maklerskiego) lub w Punkcie usług Maklerskich

   mForex

   Infolinię Biura Maklerskiego tel. (22) 697-47-74, za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego (MójFX) lub w Punkcie usług Maklerskich

   usługi Wealth Management

   w Oddziale Bankowości Prywatnej &Wealth Management lub
   w Punkcie Usług Maklerskich, a także za pośrednictwem centrum telefonicznego PB oraz placówki mBanku, w przypadku gdy równocześnie korzystasz z usług private banking

   Usługi dla Instytucji Finansowych

   realizacja uprawnienia możliwa telefonicznie, za pomocą komunikatorów (Bloomberg, chat), a także bezpośrednio u pracownika Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej w Biurze Maklerskim mBanku


   Twój sprzeciw zrealizujemy tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

   RODZAJ SPRZECIWU

   NASZE DZIAŁANIE

   Sprzeciw wobec marketingu opartego na profilowaniu

   Przestajemy przygotowywać i prezentować oferty dostosowane do Twoich potrzeb
   i sytuacji.

   Sprzeciw wobec marketingu produktów i usług banku oraz spółek z naszej grupy kapitałowej

   Przestajemy prowadzić wobec Ciebie jakiekolwiek działania marketingowe, w tym oparte na profilowaniu.

 • 2.  

  Co to jest profilowanie? Dlaczego mBank profiluje?

  • O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne po to, by podejmować określone decyzje. Najważniejsze dla nas jest to, aby ocena była obiektywna i prawidłowa, a nasze procesy nie dyskryminowały klientów. Profilujemy Twoje dane z kilku powodów. Tu wymieniamy tylko najważniejsze (więcej informacji znajdziesz w pakiecie RODO):

   • Profilujemy, gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki (np. aby przeciwdziałać oszustwom i przestępstwom lub chronić klientów przed nieuczciwą sprzedażą produktów finansowych lub aby przeciwdziałać oferowaniu instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które nie są odpowiednie dla klienta lub dla których klient nie znajduje się w grupie docelowej nabywców tych instrumentów,
   • Profilujemy, gdy jest to niezbędne, aby zawrzeć lub wykonać umowę,
   • Profilujemy, gdy mamy w tym prawnie uzasadniony interes.

   W zakresie usług maklerskich nie podejmujemy decyzji powstałych w sposób automatyczny.

 • 3.  

  Dlaczego RODO jest dla mnie istotne jako klienta mBanku?

  • RODO powstało po to, by zapewnić wszystkim mieszkańcom Unii równie wysoką
   i skuteczną ochronę ich danych osobowych. Dlatego warto znać swoje podstawowe prawa oraz zasady, na których różne podmioty i instytucje – w tym banki – mogą przetwarzać dane osobowe.

 • 4.  

  Czy muszę ponownie wyrażać zgody w związku z RODO?

  • Nie. Zgody, które przekazałeś nam przed 25 maja 2018 r. są dalej ważne. Jeśli
   w przyszłości będziemy Cię prosić o inną zgodę, wyraźnie Cię poinformujemy, dlaczego chcemy przetwarzać określone dane i jak długo będziemy to robić.


   Dbamy o to, by dane były aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas poprosić Cię o to, byś sprawdził i zaktualizował dane, które posiadamy. Prosimy też, byś poinformował nas o wszelkich zmianach osobowych (np. nazwisko, dane kontaktowe, adres).

 • 5.  

  Po co mBank przetwarza dane? Czy mam z tego jakąś korzyść?

  • Przetwarzamy Twoje dane, abyś mógł w pełni korzystać z naszych produktów i usług. Możemy dzięki temu np. proponować Ci produkty, które oceniliśmy jako adekwatne lub dla których znajdujesz się w grupie docelowej ich nabywców, lub są przygotowane specjalnie dla Ciebie.

 • 6.  

  Jakie dane przetwarza mBank?

  • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej są to: imię i nazwisko, płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, email, telefon domowy/komórkowy, numer klienta,  adres IP, wykształcenie, zawód, praca, dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP czy REGON.


   Przetwarzamy także dane finansowe, takie jak: numer rachunku bankowego lub inwestycyjnego, dochód, czy informację o produktach i usługach.

 • 7.  

  Na jakiej podstawie mBank przetwarza moje dane? Czy muszę się na to zgadzać?

  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, wtedy gdy się na to zgodziłeś lub mamy ku temu inną podstawę prawną, na przykład mamy uzasadniony interes, by przetwarzać Twoje dane.


   Kiedy mówimy o tym, że mamy uzasadniony interes, by przetwarzać Twoje dane? Na przykład wtedy, gdy:

   • przygotowujemy lub zmieniamy ofertę produktów i usług,
   • prowadzimy marketing bezpośredni naszego banku i podmiotów z grupy kapitałowej,
   • ustalamy oraz dochodzimy roszczeń, albo bronimy się przed nimi,
   • badamy satysfakcję klientów,
   • przygotowujemy statystyki i raporty wewnętrzne,
   • budujemy nasze modele statystyczne i oceny ryzyka operacyjnego;
   • prowadzimy czynności archiwizacyjne.
 • 8.  

  Czy mam jakąś korzyść z profilowania?

  • Profilujemy Twoje dane z wielu powodów. Warto pamiętać, że to dzięki profilowaniu możemy umożliwiać klientom nabywanie instrumentów lub korzystanie z usług maklerskich, zgodnie z ich profilem inwestycyjnym, w zależności od grupy docelowej nabywców instrumentów w której się znajduje.  

Kontakt

 • Pracownicy mLinii, Centrum Telefonicznego PB, naszych oddziałów lub placówek, jeśli chcesz złożyć dyspozycję, która dotyczy Twoich danych osobowych (w treści Pakietu RODO lub w umowie wskazaliśmy Ci kanały kontaktu)
 • Inspektor Danych Osobowych mBanku: napisz, jeśli Twoja sprawa dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane w mBanku (Inspektordanychosobowych@mbank.pl)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): jeśli chcesz wnieść skargę na to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe (uodo.gov.pl)