Komentarz dzienny

Komentarz zawiera bieżące analizy i projekcje makroekonomiczne, dotyczące głównie wpływu wydarzeń makro na rynek międzybankowy, tj. poziomu kursu walutowego oraz rentowności papierów skarbowych; bieżące prognozy publikowanych wskaźników makroekonomicznych. Dodatkowo komentarz opisuje sytuację na krajowym i międzynarodowym rynku walutowym z dnia poprzedzającego publikację; krótkoterminową prognozę kursów; kwotowania opcji walutowych; informacje o wydarzeniach, które w najbliższych dniach mogą wpłynąć na kursy walut. Publikowany codziennie w języku polskim.

Monthly Pulse Check

Niniejsza publikacja stanowi subiektywny wybór informacji, które istotne są dla zrozumienia bieżącego funkcjonowania gospodarki globalnej i rynków finansowych, w szczególności tego, co aktualnie jest wycenione, a co nie. Jest to również próba opisu ewolucji konsensusu rynkowego oraz naszych oczekiwań.

Nasz (jedynie słuszny) pogląd na wszystko

Jest to  publikacja, która w sposób syntetyczny przedstawia nasz centralny pogląd na bieg interesujących nas procesów; porządkuje go oraz oddziela sygnał od szumu i jednocześnie umieszcza w kontekście nadchodzących w najbliższym czasie wydarzeń. Mamy nadzieję, że ten krótki tekst wypełnia tę lukę i jednocześnie – przez dość szeroko zakrojony zakres – jest na tyle pojemny, aby podsumować bieg prowadzonych przez nas codziennych dyskusji. Mimo frywolnego tytułu publikacja jest jak najbardziej poważna.

Przegląd makroekonomiczny

Raport przedstawiający najważniejsze trendy w gospodarce polskiej i światowej, analizę bieżącej polityki monetarnej i fiskalnej (policy mix) pod kątem równowagi makroekonomicznej, prognozy przebiegu polityki gospodarczej w krótkim i średnim okresie, rynek walutowy i fixed income, wpływ polityki na gospodarkę. Raport pokazuje makroekonomiczny ogląd banku w średnim okresie. Dostępny w języku polskim.

Polish Weekly Review

Raport tygodniowy podsumowujący wydarzenia minionego tygodnia w Polsce oraz ich wpływ na krótkookresowy poziom kursu walutowego i stóp procentowych. Opracowanie zawiera również prognozy wskaźników makroekonomicznych publikowanych w najbliższym tygodniu. Dostępny tylko w języku angielskim.