Rekomendacje

Dokument sporządzany jest w Departamencie Analiz Ekonomicznych (DAE) mBanku S.A. Dokument przedstawia autorski pomysł na portfel inwestycyjny, który składać może się tylko z obligacji Skarbu Państwa o terminie zapadalności 2, 5 i 10 lat oraz depozytu O/N. Przez portfel inwestycyjny autorzy raportu rozumieją ważony zbiór wymienionych instrumentów finansowych, których wagi sumują się do 1. W szczególności dopuszcza się przydzielanie wag w wysokości 0 i 1, co oznacza odpowiednio całkowity brak instrumentu finansowego w portfelu bądź jego całkowitą w nim dominację. Dodatkowe objaśnienia do dokumentu oraz uwagi dotyczące wymogów regulacyjnych zawarte są w każdej rekomendacji w części „Uwagi dodatkowe i objaśnienia”.