Co to jest zajęcie rachunku bankowego?

Twój rachunek zajął organ egzekucyjny (np. komornik, urząd skarbowy, ZUS). W przesłanym do nas zawiadomieniu wskazuje on kwoty zobowiązania, które zajął na Twoim rachunku.

 

Zwróć uwagę na to, że:

 • kwota blokady na Twoim rachunku może różnić się od kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Bank dolicza należne organowi egzekucyjnemu odsetki
 • to samo zawiadomienie o zajęciu rachunku mogło trafić także do innych banków, w których masz rachunek. Oznacza to, że możesz mieć blokadę na rachunku w mBanku i w innych bankach

Podstawa prawna:
- zajęcia sądowe art. 889-8934 k.p.c
- zajęcia administracyjne art. 80-87 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na jakim rachunku mogę mieć zajęcie egzekucyjne?

To zależy od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego.

Jeśli jest to:

 • osoba fizyczna, to blokadę egzekucyjną założymy na rachunku:
  • osobistym / oszczędnościowym
  • wspólnym (wynika to z art. 8911 §1 kodeksu postępowania cywilnego)
  • firmowym – jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej

(Pamiętaj, że wskazane rachunki podlegają egzekucji, jeżeli jesteś ich posiadaczem lub kiedy jesteś pełnomocnikiem rodzajowym rachunków firmowych. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem do rachunku, wtedy na takim rachunku nie założymy blokady egzekucyjnej.)

 

 • przedsiębiorca (nie dotyczy to jednoosobowej działalności i wspólników spółki cywilnej), wówczas blokadę egzekucyjną założymy na rachunku
  • firmowym

Kiedy blokujemy jeden, a kiedy wszystkie rachunki?

Bank na podstawie zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym blokuje tyle pieniędzy ile potrzeba na spłatę zajęcia. W sytuacji, gdy pieniądze są na jednym bądź też na części Twoich rachunków, tylko te rachunki zostaną zajęte.
Jeżeli nie masz pieniędzy na spłatę całości zajęcia to bank zablokuje wszystkie Twoje rachunki podlegające egzekucji.

 

 Kwota blokady egzekucyjnej 200 PLN

Rachunek 1: saldo dostępne 20 000 PLN

Rachunek 2: saldo dostępne 15 PLN

 

Blokadę egzekucyjną założymy na Rachunku 1. Gdy zarejestrowaliśmy zajęcie, były na nim pieniądze na całkowitą spłatę zajęcia.

Kwota blokady egzekucyjnej 200 PLN

Rachunek 1: saldo dostępne 15 PLN

Rachunek 2: saldo dostępne 10 PLN

 

Blokadę egzekucyjną założymy na Rachunku 1 i 2.

Blokada rachunków a spółka cywilna

Rachunek spółki cywilnej podlega egzekucji zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Egzekucję prowadzimy do wysokości udziału wspólnika w rachunku wspólnym. W tym celu należy dostarczyć do komornika umowę regulującą prowadzenie rachunku spółki cywilnej. Więcej znajdziesz w art. 8911 k.p.c.

 

 

Jak sprawdzić w serwisie transakcyjnym, czy mam zajęcie na rachunku?

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. W skrzynce wiadomości znajdziesz informację o zajęciu egzekucyjnym na Twoim rachunku, a w niej: sygnaturę i kwotę zajęcia oraz dane kontaktowe organu egzekucyjnego.

zajęcie skrzynka wiadomości

Informacja o zajęciu egzekucyjnym jest dostępna także w zakładce: Produkty > Rachunki > Wszystkie (zaznacz właściwy rachunek).

Jak sprawdzić w aplikacji mobilnej,
czy mam zajęcie na rachunku?

 •  

   

  Zaloguj się do aplikacji mobilnej. W skrzynce wiadomości znajdziesz informację o zajęciu egzekucyjnym na Twoim rachunku, a w niej: sygnaturę i kwotę oraz dane kontaktowe organu egzekucyjnego.

Czy przy zajęciu mogę korzystać ze swojego rachunku?

Tak. Nawet jeśli masz zajęcie egzekucyjne, możesz korzystać z kwoty wolnej na Twoim rachunku. Kwotę wolną udostępniamy Ci na początku każdego miesiąca. Pamiętaj, że kwota wolna przysługuje do rachunków osobistych.

Komunikacja między organem egzekucyjnym a bankiem

Organy egzekucyjne komunikują się z nami przez system Ognivo.

 

W ciągu kilku minut organ egzekucyjny za jego pośrednictwem dostarcza do banku m.in. zawiadomienie o zajęciu rachunku. Gdy otrzymamy zawiadomienie o zajęciu, założymy blokadę na Twoich rachunkach.

 

Zanim otrzymasz od organu egzekucyjnego kopię zawiadomienia o zajęciu (organ egzekucyjny wysyła je pocztą), na Twoich rachunkach będzie już blokada egzekucyjna.

 

Spłaty zajęcia egzekucyjnego do organu administracyjnego

Obecnie jesteśmy zobowiązani przy spłacaniu zajęć egzekucyjnych do organów administracyjnych stosować nowe zasady opisów przelewów:

 • każdy tytuł płatności zaczyna się od literału: RZ

 • jeżeli spłacamy zajęcie egzekucyjne z Twojego rachunku osobistego wtedy w tytule płatności umieszczamy Twój PESEL.
  Jeżeli spłacamy zajęcie egzekucyjne z rachunku firmowego wtedy w tytule płatności umieszczamy REGON, a w przypadku jego braku NIP.

 • jeśli spłacamy Twoje zajęcie w zbiegu, to w tytule płatności w RZ dodajemy słowo ZBIEG

 • jeśli spłacamy Twoje zajęcie z rachunku VAT, wówczas na końcu tytułu płatności dajemy rVAT

 • sygnaturę zajęcia umieszczamy w środku opisu

 • jeśli spłacamy Twoje zajęcie w całości, to przed PESEL/NIP/REGON umieszczamy wyraz CAŁK

 • jeśli spłacamy Twoje zajęcie częściowo, to przed PESEL/NIP/REGON umieszczamy wyraz CZĘŚĆ

 

Przykłady:

 • RZ CAŁK PESEL:  Sygn

 • RZ CZĘŚĆ  REGON:  Sygn

 • RZ ZBIEG CZĘŚĆ REGON: Sygn  RVAT

 

 

Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji występuje wtedy, gdy różne organy egzekucyjne zajmują pieniądze na Twoim rachunku. Komu przekazujemy pieniądze najpierw? Sprawdź w poniższej tabeli:

 

Rodzaj zbiegu egzekucji

Jak spłacamy zajęcia?

Przykład

administracyjny

(zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy administracyjne np. urząd skarbowy, prezydent miasta, zakład ubezpieczeń społecznych)

Pieniądze na spłatę zajęć egzekucyjnych przekazujemy do organu egzekucyjnego, który jako pierwszy wystawił zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym do Twoich rachunków.

 

1. Urząd skarbowy wystawił zajęcie 01.02.2019.

2. ZUS wystawił zajęcie 09.02.2019.

3. Prezydent miasta wystawił zajęcie 01.03.2019.

Wszystkie zajęcia będziemy spłacać do US.

administracyjno-sądowy

(zajęcia egzekucyjne wystawił organ administracyjny i organ sądowy)

 

Pieniądze na spłatę zajęć egzekucyjnych przekazujemy do organu egzekucyjnego, który jako pierwszy wystawił zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym do Twoich rachunków.

 

1. Prezydent miasta wystawił zajęcie 01.05.2019.

2. Komornik sądowy wystawił zajęcie 15.06.2019.

3. Urząd skarbowy wystawił zajęcie 21.06.2019.

Wszystkie zajęcia będziemy spłacać do prezydent.

sądowy

(zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy sądowe np. dwóch różnych komorników)

W takiej sytuacji wstrzymujemy spłatę, aż właściwy komornik przejmie wszystkie sprawy egzekucyjne tego dłużnika. Gdy otrzymamy od tego komornika zawiadomienie o przejęciu egzekucji,  zrealizujemy zajęcie.