mBank

Przelewy SEPA

Co to jest przelew SEPA?

Przelew SEPA to nowa forma płatności międzynarodowych w EUR.  SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro Single Euro Payments Area) funkcjonować ma jak jeden, wspólny rynek usług płatniczych, w którym klienci indywidualni i podmioty gospodarcze będą mogli dokonywać płatności w oparciu o jednolite zasady i wystandaryzowane mechanizmy.

Jak zrealizować przelew w formacie SEPA w mBanku?

 • przelew SEPA możesz zrealizować na rachunki prowadzone w bankach krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii lub Norwegii lub w kraju do banku polskiego - bank nadawcy i bank odbiorcy muszą być członkami SEPA;
 • wykonywanie przelewów SEPA możliwe jest ze wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków walutowych dla osób fizycznych, rachunków bieżących i bieżących rachunków walutowych dostępnych w mBanku;
 • mBank przyjmuje przelewy przychodzące SEPA na wszystkie rachunki prowadzone w mBanku;
 • koszty płatności - tylko opcja SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty mBanku pokrywa zleceniodawca przelewu, a banku odbiorcy - odbiorca;
 • rachunek odbiorcy - dyspozycja musi zawierać prawidłowy numer konta odbiorcy w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - w polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków i otrzymuje się go poprzez dodanie do numeru NRB kodu kraju PL) oraz prawidłowy adres BIC banku (adres BIC dla przelewów SEPA do mBanku to: BREXPLPW; w przypadku braku tych danych lub wpisania niepoprawnych danych dyspozycja przelewu zostanie odrzucona;
 • gwarantowany nieprzekraczalny Okres Realizacji to 1 Bankowy Dzień Roboczy od dnia przyjęcia dyspozycji. Oznacza to, że odbiorca przelewu powinien go otrzymać najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po złożeniu dyspozycji polecenia przelewu. Termin jest zgodny z Dyrektywą Payment Services Directive - PSD (Dyrektywa o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym ) regulującą przelewy transgraniczne, w tym SEPA (art. 69 ust. 1 DIRECTIVE 2007/64/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 November 2007). Warunkiem przyjęcia wniosku o przelew tego samego dnia roboczego, jest złożenie dyspozycji przelewu przed ostatnią sesją wychodzącą (tj. przed godz. 14:25), w przeciwnym wypadku wniosek zostanie przyjęty następnego dnia roboczego po jej złożeniu;
 • kwota przelewu SEPA jest przekazywana na rachunek odbiorcy bez potrącania kosztów związanych z realizacją tego przelewu;
 • podczas wykonywania przelewu SEPA z mBanku system automatycznie sprawdzi czy bank odbiorcy jest członkiem SEPA.


Opłaty

 • Przelewy SEPA są realizowane przez mBank zarówno w ramach przelewów wychodzących, jak i otrzymywanych. Są tańsze, niż dotychczasowe standardowe przelewy walutowe (wysyłane komunikatami SWIFT). Opłaty nie są uzależnione od kwoty przelewu SEPA.
 • Przyjęcie przelewu SEPA na rachunek walutowy (prowadzony w EUR) w mBanku - 0 PLN Wykonanie przelewu SEPA z rachunku walutowego w mBanku - 5,00 PLN
 • Zlecenie realizacji przelewu SEPA można złożyć w placówce mBanku, u operatora mLinii 801 300 000/42 6300 000 oraz przez internetowy serwis transakcyjny.


Godziny sesji wychodzących dla przelewów SEPA:
09:00 - sesja I
12:45 - sesja II
14:30 - sesja III (aby przelew został zrealizowany tego samego dnia, dyspozycja musi być złożona do godziny 14.25)

Godziny sesji przychodzących dla przelewów SEPA:
7.45 - sesja I
12.30 - sesja II
16.15 - sesja III


Zasady realizacji przelewów transgranicznych oraz przelewów SEPA w mBanku:

I. Przez użyte w Zasadach określenia należy rozumieć:

 1. przelew transgraniczny - to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii, lub przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z ww. krajów
 2. Przelew SEPA – transgraniczny elektroniczny instrument płatniczy, regulowany przez zasady Systemu Polecenie Przelewu SEPA, przeznaczony do dokonywania przelewów w EURO pomiędzy uczestnikami  z krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii, z rachunków bankowych na inne rachunki bankowe między bankami, które zawarły umowę o realizacje płatności w tym systemie,
 3. Kod BIC - (Bank Identifier Code) tj. kod identyfikujący bank beneficjenta
 4. IBAN – międzynarodowy numer rachunku bankowego używany w rozliczeniach zagranicznychII. Ogólne zasady realizacji przelewów transgranicznych oraz przelewów SEPA

 1. waluta realizacji przelewu –  dla przelewów transagranicznych w walucie rachunku lub innych walutach obcych wymienionych w tabeli kursów walutowych mBanku; dla przelewów SEPA tylko w walucie EUR
 2. zasięg geograficzny -  kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein lub Norwegia lub w kraju do banku polskiego; dla przelewów SEPA dodatkowo Szwajcaria
 3. do operacji w walucie innej niż waluta MultiKonta, mBank stosuje kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w mBanku. Aktualne kursy walut stosowane przez mBank, ogłaszane są w placówce, za pośrednictwem mulitlinii oraz na stronach internetowych, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego (z wyjątkiem ostatniego roboczego dnia roku)
 4. mBank jest zobowiązany do obciążenia rachunku zleceniodawcy w dniu realizacji wniosku o przelew
 5. w przypadku przelewów przychodzących na rzecz klientów mBanku uznanie rachunku odbiorcy następuje nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez mBank środków
 6. za wykonanie przelewów mBank pobiera opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku
 7. reklamacje, dotyczące przelewów walutowych są rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w mBanku oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mBankuIII.  Przelewy transgraniczne – szczególne zasady realizacji

 1. realizacja przelewu – ze wszystkich MultiKont i rachunków walutowych prowadzonych w mBanku
 2. realizacja przelewów wychodzących - środki pieniężne są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej w terminie do końca piątego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia wniosku o przelew
 3. zleceniodawca może wskazać stronę ponoszącą koszty mBanku i innych banków pośredniczących
 4. jeżeli jako stronę ponoszącą koszty mBanku wskazany został zleceniodawca (opcja OUR), wówczas jest on obciążany kwotą kosztów innych banków. Wysokość kwoty uzależniona jest od kraju siedziby banku odbiorcy
 5. na życzenie banku zleceniodawcy, zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy; w przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może pobrać dodatkową opłatęIV. Przelewy SEPA – szczególne zasady realizacji

 1. realizacja przelewu – ze wszystkich MultiKont i rachunków walutowych prowadzonych w mBanku
 2. rachunek odbiorcy - dyspozycja musi zawierać prawidłowy numer konta odbiorcy w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) oraz prawidłowy adres BIC banku; w przypadku braku tych danych dyspozycja przelewu zostanie odrzucona;
 3. odrzucenie przelewu – w przypadku odrzucenia przelewu w formacie SEPA z powodu braku prawidłowego numeru konta odbiorcy w standardzie IBAN lub prawidłowego adresu BIC należy wypełnić standardowy wniosek o przelew walutowy (z wykorzystaniem komunikatu SWIFT)
 4. koszty płatności – tylko opcja SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty mBanku pokrywa odbiorca przelewu, a banku zleceniodawcy – Zleceniodawca
 5. przelew nie może zawierać dodatkowych instrukcji płatniczych
 6. Bank nadawcy i bank odbiorcy muszą być członkami SEPA
 7. w przypadku przelewów realizowanych przez mBank, środki pieniężne są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej w terminie do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji przelewu
 8. warunkiem przyjęcia wniosku o przelew tego samego dnia roboczego, jest złożenie dyspozycji przelewu przed ostatnią sesją wychodzącą (tj. przed godz. 14:25), w przeciwnym wypadku wniosek zostanie przyjęty następnego dnia roboczego po jej złożeniu
 9. kwota przelewu SEPA jest przekazywana na rachunek odbiorcy bez potrącania kosztów związanych z realizacją tego przelewu.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X