Podsumowanie wyników finansowych spółek Grupy mBanku

W 2019 roku spółki Grupy mBanku odnotowały 210,8 mln zł zysku brutto wobec 522,7 mln zł rok wcześniej.

Spadek wyniku brutto w ujęciu rocznym wynikał m.in. ze zmian w strukturze Grupy, przede wszystkim sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez mFinanse w 2018 roku. Swoje wyniki poprawiły natomiast spółki mLeasing, mFaktoring i mBank Hipoteczny. Pogorszenie wyniku w pozycji „Pozostałe” rok do roku spowodowane było głównie sprzedażą nieruchomości w posiadaniu spółki Garbary w 2018 roku.

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
mFinanse 364,41 33,3 -331,1 -90,9%
mLeasing 2 65,1 96,1 30,9 47,4%
mBank Hipoteczny 60,7 61,3 0,6 1,0%
mFaktoring 21,0 25,3 4,2 20,1%
Pozostałe 3 11,5 -5,1 -16,6 +/-
Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem 522,7 210,8 -311,9 -59,7%

1 Uwzględnia wynik na transakcjach sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

2 Uwzględnia wynik Asekum Sp. z o.o. i LeaseLink Sp. z o.o.

3 Uwzględnia mFinance France, mCO, BDH Development, Garbary, Tele-Tech Investments i Future Tech.

Działalność biznesowa wybranych spółek

W 2019 roku działalność otwartej platformy sprzedaży produktów finansowych mFinanse koncentrowała się w obszarze podstawowej działalności pośrednictwa kredytowego. mFinanse odnotowało w 2019 roku wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 61,0% (3 055,7 mln zł w 2019 roku w porównaniu do 1 897,4 mln zł rok wcześniej). W analizowanym okresie w spółce nastąpił również wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych oferowanych przez mBank o 3,6% (632,2 mln zł w 2019 roku w porównaniu do 610,3 mln zł rok wcześniej). Wynik zrealizowany w obszarze sprzedaży kredytów samochodowych przeznaczonych dla salonów dealerskich był wyższy o 42,3% w ujęciu rocznym (451,1 mln zł w 2019 roku w porównaniu do 324,4 mln zł rok wcześniej). W roku 2019 nastąpiła znacząca poprawa wyników sprzedaży w obszarze leasingu samochodowego o 5,0% rok do roku (133,9 mln zł w 2019 roku w porównaniu do 127,6 mln zł rok wcześniej).

W roku 2019 spółka kontynuowała projekt rozwoju sieci sprzedaży poprzez rozbudowę sieci mKiosków. Jego celem jest pełne pokrycie nowymi lokalizacjami obszarów kraju, w których do tej pory nie funkcjonowały placówki mFinanse lub mBanku. W omawianym okresie liczba mKiosków zarządzanych przez mFinanse wzrosła o 23, do 166 punktów na koniec 2019 roku.

Zysk brutto spółki w 2019 roku wyniósł 33,3 mln zł w porównaniu do 364,4 mln zł rok wcześniej. Na wynik brutto spółki w 2019 roku wpływ miała przede wszystkim podstawowa działalność w obszarze pośrednictwa finansowego. Istotnie wyższy wynik brutto odnotowany w 2018 roku był rezultatem głównie zrealizowanych transakcji sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w obszarze ubezpieczeń.

Wartość umów zawartych przez mLeasing w 2019 roku wyniosła 5,3 mld zł w porównaniu do 6,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 13,1% rok do roku. Spadek sprzedaży w 2019 roku był spowodowany głównie spowolnieniem w segmencie środków transportu, obserwowanym na całym rynku leasingowym. Wynikał on z wysokiej bazy odniesienia, czyli większej wartości transakcji w 2018 roku, uzasadnionych częściowo zmianą przepisów dotyczących leasingu w minionym roku. Wartość umów zawartych na ruchomości w 2019 roku wyniosła 5,0 mld zł w porównaniu do 6,0 mld zł w roku poprzednim (tj. -16,1%), a wartość umów zawartych na nieruchomości wyniosła 0,3 mld zł w porównaniu do 0,1 mld zł w roku 2018 (tj. +127,1%).

Wynik brutto spółki w 2019 roku wyniósł 96,1 mln zł i jest wyższy o 47,4% w porównaniu z zyskiem brutto w roku 2018, który wyniósł 65,1 mln zł. W roku 2019 obserwowaliśmy kontynuację wzrostu rzeczywistych kosztów finansowania wyrażonych w wyższej marży od kredytów otrzymanych przez mLeasing.

8 marca 2019 roku mLeasing sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w LeaseLink. Spółka działa w sektorze Fintech i specjalizuje się w finansowaniu zakupów przedsiębiorców dokonywanych w e-sklepach i punktach stacjonarnych. Zakup umacnia pozycję mLeasingu w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz otwiera spółkę na nowe możliwości, związane z finansowaniem aktywów o niższej wartości. mLeasing jest jedynym właścicielem LeaseLink. W 2019 roku zysk brutto LeaseLink wyniósł 2,6 mln zł.

2019 rok był rekordowy pod względem nowego biznesu CFM (Car Fleet Management). Zawarto umowy CFM o wartości 1 mld zł. Według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), mLeasing był drugą na rynku firmą pod względem liczby samochodów kupowanych do CFM w 2019 roku.

W 2019 roku kontynuowaliśmy program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla klientów firmowych mBanku, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasingu pozwoliły na sfinansowanie przez mLeasing w 2019 roku środków trwałych pozyskanych z udziałem Bankowości Detalicznej w wysokości 395,6 mln zł, liczonych według cen zakupu.

W 2019 roku mBank Hipoteczny uplasował na rynku 2 emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł.

Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego na koniec 2019 roku wyniósł 11,9 mld zł, tj. +6,0% w porównaniu do końca 2018 roku. Wzrost wynikał z systematycznego przyrostu portfela detalicznego, który w ciągu minionego roku zwiększył się o 21,1%. Było to rezultatem realizacji ośmiu transakcji poollingowych, których łączna wartość w 2019 roku wyniosła 1,9 mld zł.

W 2019 roku jednostkowy wynik brutto spółki osiągnął wartość na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego. Zysk brutto na koniec 2019 roku wyniósł 61,3 mln zł, w porównaniu z 60,7 mln zł rok wcześniej. Największy wpływ miał na to wyższy wynik na działalności handlowej oraz przyrost wyniku odsetkowego (+5,7%). Jest on związany między innymi z wyższymi spłatami przedterminowymi w portfelu korporacyjnym o 8% niż w roku poprzednim. Ponadto, ze względu na niższą wartość portfela kredytów korporacyjnych, mBank Hipoteczny odnotował niższą wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów o 2,4% rok do roku.

W 2019 roku spółka rozwijała się dynamicznie, bijąc kolejne rekordy działalności. Obroty, czyli wartość skupionych faktur, wzrosły o 16,3% w stosunku do 2018 roku i osiągnęły historycznie wysoki poziom 22,3 mld zł. Było to tempo bardzo zbliżone do dynamiki całego rynku. W konsekwencji, zajęliśmy 5. miejsce wśród firm faktoringowych w Polsce. Jest to wzrost o 1 pozycję w porównaniu do roku 2018. Według danych Polskiego Związku Faktorów, nasz udział rynkowy w 2019 roku wyniósł 7,9%.

mFaktoring w 2019 roku pozyskał niemal 200 nowych klientów i na koniec 2019 roku obsługiwał ich ponad 750. Wszystkie oddziały korporacyjne mBanku aktywnie budowały portfel faktoringowy. Suma nowych limitów faktoringowych wyniosła 1 057 mln zł. Struktura klientów według segmentów kształtowała się następująco: K1 – 384 mln zł (9 klientów), K2 – 506 mln zł (76 klientów), K3 – 168 mln zł (138 klientów).

Dynamiczny rozwój biznesu przełożył się na wzrost wyników finansowych spółki. Wynik brutto mFaktoring za rok 2019 wyniósł 25,3 mln zł, wobec 21,0 mln zł rok wcześniej.

Wyniki wyszukiwania: