Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
W 2017 oddalismy do użytku

Przystanek mBank
w Łodzi,

inteligentny budynek zapewniający komfort pracy dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom

Rok 2017 w liczbach

1 091,5 mln zł
zysk netto
4 453,6 mln zł
dochody grupy
8,3%
ROE netto
45,9%
Koszty/dochody
5,4 mln
Klientów
21,0%
łączny współczynnik kapitałowy
131,4 mld zł
suma bilansowa

Grupa mBanku wypracowała w 2017 roku 1 091,5 mln zł netto. To wynik o 10,5% niższy od 1 219,3 mln zł netto osiągniętego w 2016 roku.

Należy jednak zauważyć, że po wyłączeniu z wyniku zanotowanego w 2016 roku zdarzeń jednorazowych, zysk wypracowany w 2017 roku byłby o 6% wyższy od osiągniętego rok wcześniej.

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła historycznie najwyższe dochody ogółem. Wyniosły one 4 454 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku, czyli rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., wzrost wyniósłby 10,0%. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji.

ROE na koniec 2017 roku wyniósł 7,9%; mBank plasował się na szóstej pozycji wśród grupy rówieśniczej banków notowanych na GPW, przy czym nie wypłacał dywidendy z zysków za poprzednie lata.

Średni wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec 2017 roku wyniósł 7,1%.

§  C/I po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 46,8%; mBank plasował się na czwartej pozycji wśród grupy rówieśniczej banków notowanych na GPW.
(Średni wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec września 2017 roku wyniósł 50,9% – z wyłączeniem podatku bankowego).

C/I na koniec 2017 roku wyniósł 45,9%.

Jedną z kluczowych cech wyróżniających mBank na tle konsolidującego się polskiego rynku jest zdolność do organicznego wzrostu. Efekty pozyskania nowych klientów w 2017 roku ponownie możemy uznać za satysfakcjonujące. W obszarze korporacyjnym nasza baza wzrosła o 1 108 przedsiębiorstw i na koniec roku wyniosła 22 048. Z kolei liczba klientów detalicznych mBanku powiększyła się o ponad 254 tysiące w Polsce oraz o ponad 36 tysięcy w Czechach i na Słowacji.

Kapitałowe cele strategiczne mBanku i Grupy mBanku zorientowane są na utrzymanie zarówno łącznego współczynnika kapitałowego, jak i współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie odpowiednio wyższym niż poziom wymagany przez instytucję nadzorującą. Pozwala to na rozwój biznesu przy jednoczesnym spełnieniu norm nadzorczych w dłuższej perspektywie.

Suma bilansowa Grupy mBanku na koniec 2017 roku wyniosła 131 424 mln zł i była nieznacznie niższa w porównaniu do 133 744 mln zł w 2016 roku.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie aktywów, było umocnienie się złotego względem innych walut. Udział aktywów w walutach obcych w sumie bilansowej Grupy mBanku wynosi ponad 30%, w tym głównie są to kredyty w euro i franku szwajcarskim.

Na koniec 2017 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom (64,3%). Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2017 roku wyniosła 84 475,8 mln zł.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2017 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 32 144,7 mln zł, tj. 24,5% sumy aktywów, i wzrosła w ujęciu rocznym o 2,4%.

Podstawowym założeniem Strategii „mobilny Bank” do 2020 roku jest postawienie klienta w centrum działań banku, co oznacza odpowiadanie na jego potrzeby w jak najbardziej dopasowany sposób, w tym umożliwianie mu dostępu do mBanku zawsze i wszędzie. To podejście przekłada się na wszystkie obszary działalności banku, stanowi źródło naszych przewag konkurencyjnych, a także przyczynia się do powstawania kosztów i przychodów.

Cezary Stypułkowski
Prezes Banku

Dynamiczne zmiany środowiska, w jakim funkcjonuje Grupa, zarówno w sferze technologicznej jak i regulacyjnej, wymagają coraz większej, wszechstronnej wiedzy oraz stałego doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Dlatego Grupa mBanku stosuje oraz rozwija innowacyjne metody i narzędzia służące identyfikacji, pomiarowi i kontroli ryzyka.

Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem

Nasze otoczenie

Klienci

klienci korporacyjni, instytucje rynku finansowego, przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorcy, klienci indywidualni…

ZOBACZ WIĘCEJ
Pracownicy

pracownicy etatowi, studenci i potencjalni pracownicy

ZOBACZ WIĘCEJ
Inwestorzy

Commerzbank, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni,GPW, agencje ratingowe i domy maklerskie

ZOBACZ WIĘCEJ
Społeczeństwo / Otoczenie instytucjonalne

Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich – ZBP, Narodowy Bank Polski, media

ZOBACZ WIĘCEJ
Partnerzy biznesowi

kluczowi dostawcy, spółki zależne, w których bank ma udziały mniejszościowe

ZOBACZ WIĘCEJ