Nasza filozofia prowadzenia biznesu zakłada opieranie wszystkich podejmowanych działań na pięciu wartościach. Ich spójność z praktyką biznesową buduje naszą wiarygodność oraz jest motorem ciągłego rozwoju Grupy.

Nasze wartości

Współpraca i zrozumienie potrzeb klientów.

Otwartość na zmianę i innowacyjność

Proste rozwiązania i jasna komunikacja

Motywacja i dążenie do rezultatów

Wiedza, kompetencje i umiejętności

[102-16] 

Code of Conduct

Kodeks dobrych praktyk mBanku, Code of Conduct, obowiązuje wszystkich pracowników, w tym kadrę zarządzającą oraz zarząd. Stanowi podstawę kształtowania relacji wewnątrz firmy, jak również w kontaktach z dostawcami i partnerami zewnętrznymi. Określa dozwolone i niedozwolone praktyki biznesowe, właściwe zachowanie w miejscu pracy, reguły dotyczące finansów oraz odpowiedzialności społecznej.

Rzecznik etyki

Od dwóch lat działa w mBanku rzeczniczka etyki, która:

 • współtworzy standardy etyczne dla banku i koordynuje ich wdrażanie,
 • nadzoruje zgodność działań banku ze wspomnianymi standardami, między innymi opiniując pod tym kątem wnioski do zarządu,
 • odpowiada za popularyzację tematyki etycznej wśród pracowników, między innymi za pośrednictwem Intranetu,
 • tworzy wytyczne, opiniuje i wspiera pracowników w rozstrzyganiu dylematów etycznych,
 • zasiada w Komisji Antymobbingowej,
 • reprezentuje bank w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich.
 • rzeczniczka etyki raportująca do prezesa zarządu dodatkowo objęła funkcje nadzorujące obszar compliance.

Rzecznik etyki przygotowuje, zatwierdzane przez zarząd, tzw. Lessons learned. Są to dostępne dla wszystkich pracowników opisy prawdziwych sytuacji, w których firma uniknęła popełnienia błędu o charakterze etycznym lub naprawiła błąd, który popełniła, podnosząc standardy pracy na podstawie zdobytej wiedzy.

Występujące lub mogące wystąpić nieprawidłowości – naruszenia przepisów, wewnętrznych regulacji lub naszych zasad etycznych – mogą być przez pracowników i klientów anonimowo zgłaszane nie tylko rzecznikowi, ale także za pośrednictwem stale rozszerzanej aplikacji mSygnał do zgłaszania nadużyć (tzw. whistelblowing). Można z niej korzystać codziennie przez całą dobę, z każdego komputera posiadającego dostęp do internetu. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem internetowym.

W 2019 roku badaliśmy czy nasi pracownicy wiedzą jak radzić sobie z dylematami etycznymi m.in. poprzez poznanie popularności kanałów do zgłaszania swoich wątpliwości. Rzecznik rozpoczął inicjatywę stworzenia szkolenia etycznego.

zzesp zzesp
„Jako rzeczniczka etyki chcę, by aspekt etyczny był zawsze brany pod uwagę przy decyzjach podejmowanych przez naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Uczymy się otwartej rozmowy o błędach i staramy się wyciągać z nich konsekwencje. W swojej pracy w szczególności: współtworzę standardy etyczne i wdrażam je w organizacji, opiniuję wnioski do zarządu pod kątem ich zgodności z zasadami etyki, wraz z zarządem udostępniam pracownikom analizę błędów etycznych, jakie popełniliśmy i naprawiliśmy albo których uniknęliśmy, a także popularyzuję tematykę etyczną na wszelkich poziomach organizacji.”
Paulina Gasińska Pełnomocniczka Zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji klientowskich, Rzeczniczka etyki

Włączyliśmy aspekt etyki do mSygnału – aplikacji do zgłaszania nieprawidłowości. Etyka jest dodatkową kategorią, gdzie nasi pracownicy mogą zgłaszać nieetyczne działania.

Rzeczniczka etyki o tematach i dylematach etycznych wielokrotnie opowiadała na spotkaniach  z pracownikami m.in. z konsultantami call center, ambasadorami strategii empatii, członkami zarządu oraz rady nadzorczej. Współorganizowała także konferencję menedżerską dla około 700 pracowników pod hasłem uczciwości, compliance i etyki. Moderowała również panel o etyce na Europejskim Kongresie Finansowym.

Przeciwdziałanie korupcji

[205-1 ] 

Polityka mBanku w zakresie przeciwdziałania korupcji zawiera wytyczne dotyczące identyfikacji i ograniczania ryzyka korupcji oraz określa główne zasady postępowania i zakres odpowiedzialności w tym obszarze. Żaden Członek Zarządu, menedżer, pracownik ani osoba powiązana nie może uzasadniać stosowania praktyk korupcyjnych czy łapownictwa powołując się na interes mBanku.

Stosujemy zasadę „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji, w tym przyjmowania, oferowania, żądania, udzielania i wyrażania zgody na dodatkowe świadczenia, przedmioty lub korzyści w celu:

 • wywarcia niedozwolonego wpływu na decyzję,
 • uzyskania lub zapewnienia sobie niezgodnej z prawem przewagi biznesowej,
 • osiągnięcia osobistej korzyści.

Zarząd i pracownicy mBanku mają obowiązek unikać konfliktów pomiędzy swoimi interesami prywatnymi i służbowymi. Oferowanie jakichkolwiek nieuprawnionych korzyści, zwłaszcza urzędnikom państwowym, samorządowym, urzędnikom służby cywilnej, jak również politykom, jest surowo zabronione.

W mBanku przeciwdziałamy korupcji dzięki systemowi trzech linii obrony. Pierwszą linią są jednostki organizacyjne banku. Drugą linię obrony stanowi Departament Compliance, wyznaczający standardy dotyczące zgodności z przepisami i regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji, a także monitorujący ich przestrzeganie. Trzecia linia obrony to Departament Audytu Wewnętrznego. Ocenia on adekwatność i skuteczność wdrożonego systemu przeciwdziałania korupcji.

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych (dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców współpracujących z mBankiem i jego klientami w imieniu banku) postępowania zgodnego z zasadami określonymi w polityce przeciwdziałania korupcji. Integralną częścią każdej umowy zawieranej przez bank z partnerami biznesowymi jest klauzula antykorupcyjna.

[205-2] 

W 2019 roku 69% członków organów zarządzających i 100% pracowników Grupy mBank zostało poinformowanych o obowiązującej polityce i przeszło szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji.

[205-3] 

W 2019 roku w Grupie mBank nie stwierdziliśmy przypadków korupcji.

Przeciwdziałanie nadużyciom i whistleblowing

Polityka w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w mBanku i whistleblowing określa, kto i w jaki sposób odpowiada za przeciwdziałanie nadużyciom. W banku obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć lub prób ich popełnienia przez pracowników, klientów, kontrahentów oraz osoby trzecie.

Stosujemy cykl zarządzania ryzykiem nadużyć, który obejmuje cztery etapy:

Ocena ryzyka nadużyć, jego odpowiednio wczesna identyfikacja oraz ustanowienie jasnych zasad i mechanizmów minimalizujących to ryzyko.

Wdrażanie mechanizmów kontrolnych, systemów monitoringu i kanałów do przekazywania informacji o przypadkach nadużyć.

Każde podejrzenie przestępstwa na szkodę mBanku lub jego klienta jest dokładnie wyjaśniane i podejmowane są odpowiednie kroki, w tym kroki prawne.

Jasne zasady w zakresie ograniczania strat/szkód, wdrażanie mechanizmów naprawczych, wyciąganie wniosków na przyszłość.

Wdrożyliśmy elektroniczny system umożliwiający anonimowe zgłaszanie nadużyć (whistleblowing). Można się z nim połączyć z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Zasady zgłaszania nadużyć za pośrednictwem wspomnianego systemu oraz tryb ich analizowania określają regulacje wewnętrzne, zgodnie z którymi:

 • tożsamość zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlega bezwzględnej ochronie; ich danych nie można udostępniać osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
 • zgłaszający może założyć anonimową skrzynkę, na którą otrzyma informacje na temat działań podjętych w wyniku jego zgłoszenia i będzie mógł przekazać dodatkowe informacje,
 • każde zgłoszenie jest weryfikowane przez upoważnionych pracowników, co pozwala na rzetelne i bezstronne wyjaśnienie zastrzeżeń,
 • nie wolno stosować jakichkolwiek form represji wobec pracownika mBanku, który w dobrej wierze zgłasza podejrzenie popełnienia nadużycia.

Wstępnej weryfikacji zgłoszeń dokonują pracownicy Departamentu Compliance. Zgłoszenia zarejestrowane w systemie bądź w inny sposób są weryfikowane i analizowane przez upoważnione osoby. W zależności od treści zgłoszenia są to pracownicy Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, pracownicy oddziałów zagranicznych, Rzecznik Etyki oraz pracownicy Departamentu Compliance. W przypadku potwierdzenia zgłoszonego nadużycia, sprawa jest kontynuowana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku.

Liczba zgłoszonych i potwierdzonych nadużyć w 2019 roku

947

sprawy zgłoszone do Zespołu przestępczości bankowej

63

sprawy zgłoszone do Zespołu zarządzania nadużyciami

Przeanalizowaliśmy każde zgłoszenie. Na tej podstawie podjęliśmy odpowiednie czynności, takie jak złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy blokada środków finansowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasza działalność opiera się na przepisach prawa oraz standardach postępowania instytucji finansowych. Szczególny akcent kładziemy na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obszar ten reguluje Polityka mBanku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W celu zapobiegania powyższym zjawiskom przyjęliśmy następujące zasady:

 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość beneficjentów rzeczywistych naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy naszych klientów i ich beneficjentów rzeczywistych pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),
 • identyfikujemy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • odmawiamy nawiązania współpracy z klientami w przypadku zidentyfikowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • monitorujemy transakcje naszych klientów w celu ochrony mBanku przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 • systematycznie szkolimy naszych pracowników, za co odpowiada Departament Compliance.

W 2019 roku w szkoleniach z zakresu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wzięło udział 98% pracowników Grupy mBanku.

Wybrane organizacje, do których należymy:

 • Česká bankovní asociace
 • CFA Institute
 • EFMA SARL
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Institute of International Finance
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • International Project Finance Association
 • International Swaps and Derivatives Association
 • International Trade & Forfaiting Association
 • Izba Domów Maklerskich
 • Polska Rada Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
 • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy RP
 • SBA
 • Sdružení pro bankovní karty
 • Stowarzyszenie Klub 500
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe

Wyniki wyszukiwania: