Zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, chronienia środowiska oraz zapobiegania wszelkim przypadkom dyskryminacji oraz korupcji

Każdy dostawca, który bierze udział w postępowaniu zakupowym lub realizuje umowy z mBankiem zobowiązuje się działać zgodnie z wytycznymi oraz zapewnia, że jego podwykonawcy również będą ich przestrzegali.

Przez wytyczne należy rozumieć w szczególności postanowienia:

  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
  • standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • wytycznych OECD (zwłaszcza w zakresie walki z korupcją),
  • Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju oraz Agendy 21,
  • Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,
  • międzynarodowych sankcji handlowych i embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji uchwalonej zgodnie z Rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, lub dowolnych sankcji nałożonych przez Unię Europejską,
  • aktów prawa wewnętrznego implementujących powyższe postanowienia, jak również postanowienia regulaminów, w szczególności eliminujące konflikty interesów.

100% dostawców mBanku zapoznało się i zadeklarowało przestrzeganie Zasad dla dostawców.

Wyniki wyszukiwania: