pełne

częściowe

Wskaźniki podstawowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Zakres raportowania Umiejscowienie w raporcie / komentarz
102-1 Nazwa organizacji

Kluczowe informacje

102-2 Główne marki, produkty lub usługi

Kluczowe informacje

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów 3 kraje: Polska, Czechy i Słowacja
102-5 Forma własności i forma prawna organizacji

Kluczowe informacje

102-6 Obsługiwane rynki

Kluczowe informacje

102-7 Skala działalności

Kluczowe informacje

Akcjonariusze

102-8 Informacja o pracownikach

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

102-9 Łańcuch wartości

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Od publikacji ostatniego raportu nie wystąpiły znaczące zmiany w łańcuchu dostaw organizacji.
102-11 Zasada ostrożności

Zarządzanie obszarem środowiska

102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację

Etyka, wartości i compliance

102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach

Etyka, wartości i compliance

Strategia  
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

List prezesa

102-15 Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse

List prezesa

Strategia „Mobilny Bank”

Outlook

Etyka i uczciwość  
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji

Etyka, wartość i compliance

Zaangażowanie interesariuszy  
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji

Strategia CSR 2016-2019

102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 0%
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Wybór niektórych interesariuszy, z którymi współpracujemy, został dokonany przy formułowaniu Strategii CSR mBanku.
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy

Strategia CSR 2016-2019

Podejście do relacji z klientami

102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

O raporcie

Informacje raporcie  
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Działalność spółek Grupy mBanku

102-46 Proces definiowania treści raportu

O raporcie

102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu

O raporcie

102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Dane dotyczące zużycia energii i emisji CO2 za 2018 rok zostały zaktualizowane (w porównaniu do danych zaprezentowanych w raporcie zintegrowanym mBanku za rok 2018) o zużycie benzyny i oleju napędowego
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

O raporcie

102-50 Okres raportowania

O raporcie

102-51 Data publikacji ostatniego raportu Ostatni raport został opublikowany w lipcu 2019 r.
102-52 Cykl raportowania

O raporcie

102-53 Kontakt w sprawie raportu

O raporcie

102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards

O raporcie

102-55 Indeks treści GRI

Indeks treści GRI

102-56 Weryfikacja zewnętrzna

O raporcie

Wskaźniki tematyczne  
Wskaźniki ekonomiczne  
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

202-1 Wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

205-1 Odsetek i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją

Etyka, wartość i compliance

205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji

Etyka, wartość i compliance

205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

Etyka, wartość i compliance

206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Nie stwierdzono przypadków naruszeń
Wskaźniki środowiskowe  
Wskaźnik własny Zużycie energii w organizacji

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

Wskaźnik własny Zużycie papieru w organizacji

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

Wskaźniki społeczne  
401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Wszystkie świadczenia przysługują w równym stopniu zarówno pracownikom pełnoetatowym jak i niepełnoetatowym.

System motywacyjny

401-3 Urlopy rodzicielskie

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków w pracy

Ergonomia i bezpieczeństwo w miejscu pracy

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej

System motywacyjny

404-3 Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę pracy i rozwoju kariery 100%
405-1 Różnorodność pracowników i organów zarządzających

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach W 2019 r. w spółce mFinanse odnotowano 83 przypadki nieaktualnych (zgodnie z obowiązującym wykazem) materiałów marketingowych (ulotki) na ekspozycji placówki w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej mFinanse. Wszystkie nieaktualne ulotki marketingowe zostały usunięte w trakcie kontroli i zutylizowane.
417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów

Bezpieczeństwo danych klienta

419-1 Niezgodności z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
Wskaźniki branżowe  
FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych

Ograniczenie finansowania węgla

Polityki

FS2 Procedury oceny i screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych

Polityki

FS6 Struktura portfela w podziale na linie biznesowe, regiony, rozmiary (np. mikro/MŚP/duże) oraz sektory

Bankowość detaliczna

Korporacje i rynki finansowe

FS13 Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie

Podejście do relacji z klientami

FS14 Inicjatywy zwiększające dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Wyniki wyszukiwania: