Kapitał zakładowy mBanku wynosi 169 401 468 zł i dzieli się na 42 350 367 akcji o wartości nominalnej 4 zł każda, w tym 42 338 367 akcji zwykłych na okaziciela oraz 12 000 akcji zwykłych imiennych. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

W 2019 roku do obrotu giełdowego wprowadzone zostało 13 385 akcji zwykłych na okaziciela, a kapitał akcyjny mBanku powiększył się o 53 540 zł.

Naszym dominującym akcjonariuszem jest Commerzbank AG.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji mBanku, co stanowiło 69,31% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wolnym obrocie (free float) znajdowało się 30,69% akcji mBanku. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni. Największy udział ma Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Według opublikowanych przez otwarte fundusze emerytalne zestawień akcji spółek notowanych na GPW w portfelach funduszy na koniec 2019 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 4,7% akcji mBanku. Ponadto, 4,1% akcji mBanku posiadał AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, a 4,0% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU.

Akcjonariusz Liczba akcji na koniec
2019 roku
% udział w liczbie akcji i ogólnej
liczbie głosów
1. Commerzbank AG 29 352 897 69,31%

Zgodnie ze Statutem mBanku każda akcja banku daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu dominującego wobec mBanku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku.

Statut mBanku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych, ani też ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez bank.

Informacja o akcjonariuszu dominującym

Nasz dominujący akcjonariusz, Commerzbank AG, założony w 1870 roku, jest wiodącym bankiem niemieckim, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Commerzbank posiada swoje oddziały i biura w niemal 50 krajach. Z około 800 oddziałami Commerzbank ma jedną z najgęstszych sieci placówek bankowych w Niemczech. Commerzbank obsługuje na rynku krajowym ponad 11 mln klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. Jego baza klientowska obejmuje również ok. 70 tys. przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, usługodawców finansowych i klientów instytucjonalnych. Commerzbank obsługuje około 30% transakcji handlu zagranicznego w Niemczech i jest liderem niemieckiej bankowości korporacyjnej.

Bank oferuje specjalistyczną wiedzę i wsparcie dla klientów korporacyjnych w Niemczech i za granicą i jest wiodącym dostawcą produktów rynku kapitałowego.

W strukturze Grupy Commerzbanku wyodrębnione są dwa segmenty biznesowe: Segment Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw (Privat- und Unternehmerkunden) oraz Segment Klientów Korporacyjnych (Firmenkunden). W 2019 roku Commerzbank wypracował dochody na poziomie 8,6 mld EUR przy zatrudnieniu wynoszącym ok. 48 500 pracowników.

Strategia Commerzbank 5.0. przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą Commerzbanku we wrześniu 2019 roku zakłada zbycie większościowego pakietu mBanku.

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

Według Statutu mBanku, Zarząd składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.

Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu bankiem.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego i biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji. Komisja Nadzoru Finansowego akceptuje dwóch członków Zarządu banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej banku oraz zarządzanie ryzykiem.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Zasady zmian Statutu mBanku

Dla zmiany Statutu mBanku niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie mBanku oraz zarejestrowanie uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu mBanku projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd mBanku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany w statucie mBanku w 2019 roku

XXXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku dokonało zmian w Statucie mBanku. Zmiany zostały zarejestrowane później przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany w Statucie mBanku dokonane w 2019 roku:

  • uzupełniliśmy kompetencje Rady Nadzorczej o:

– sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku, oraz

– zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance;

  • sprecyzowaliśmy i uzupełniliśmy kompetencje Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji o:

– określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,

– dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie, a także dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny;

  • dokonaliśmy zmian w brzmieniu zadania Komisji ds. audytu dotyczącego monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem;
  • wprowadziliśmy zmiany w dwóch zapisach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej; oraz
  • zaktualizowaliśmy wysokość kapitału zakładowego mBanku.

Wyniki wyszukiwania: